начало
кои сме ние
нашите курсове
нашите лицензии
контакти
онлайн обучение
новини
Обучение на „ГУТ - КУТ - Начално“

Цена 30,00 лева с ДДС Основание за провеждане на обучението: Съгласно Наредба № 4 от 03.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията.


...
Обучение за „Ръчна работа с тежести“

Цена 48,00 лева с ДДС Основание за провеждане на обучението:Съгласно изискванията на чл.6 ал.2 от Наредба №16 от 31.05.1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести.


...
Обучение на „Лице провеждащо инструктажи“

Цена 36,00 лева с ДДС Основание за провеждане на обучението:Съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите.

...
Обучение на „Орган по безопасност и здраве при работа“

Цена 36,00 лева с ДДС Основание за провеждане на обучението:Съгласно чл. 24 и чл. 26 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, чл. 3 от Наредба № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностни...

Обучение на „Длъжностно лице управляващо и ръководещо трудовите процеси“

Цена 36,00 лева с ДДС Основание за провеждане на обучението:Съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите.

...
Обучение на „Отговорници по пожарна безопасност“

Цена 60,00 лева с ДДС Основание за провеждане на обучението:Съгласно Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г....

Обучение на „Длъжностни лица по безопасност и здраве в строителството“

Цена 72,00 лева с ДДС Основание за провеждане на обучението:Съгласно чл. 24 и чл. 26 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, чл. 3 от НАРЕДБА № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностни...

Обучение по Електробезопасност трета квалификационна група

Цена 72,00 лева с ДДС Обучения на електротехническия и неелектротехнически персонал за придобиване и потвърждаване на квалификационна група по електробезопасност съгласно “Правилника по безопасност и ...

Обучение на „Длъжностно лице по ЗБУТ“

Цена 36,00 лева с ДДС Основание за провеждане на обучението:Съгласно чл. 24 и чл. 26 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, чл. 3 от НАРЕДБА № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностни...

Обучение на „ГУТ - КУТ - Ежегодно“

Цена 30,00 лева с ДДС Основание за провеждане на обучението: Съгласно Наредба № 4 от 03.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията.


...
Обучение по „Първа долекарска помощ“

Цена 50,00 лева без ДДС Основание Наредба № 14 от 1997 година на Министерството на здравеопазването, както и Закона за здравословни и безопасни условия на труд, обнародван в Държавен вестник бр. 124 от 23.12.1997 годин...

Обучение на „Координатор по безопасност и здраве в строителството“

Цена 72,00 лева с ДДС Основание за провеждане на обучението: Съгласно изискванията на Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни ...

Обучение по Електробезопасност втора квалификационна група

Цена 72,00 лева с ДДС Обучения на електротехническия и неелектротехнически персонал за придобиване и потвърждаване на квалификационна група по електробезопасност съгласно “Правилника по безопасност и ...

Обучение по Електробезопасност четвърта квалификационна група

Цена 72,00 лева с ДДС Обучения на електротехническия и неелектротехнически персонал за придобиване и потвърждаване на квалификационна група по електробезопасност съгласно “Правилника по безопасност и ...УВАЖАЕМИ ПОСЕТИТЕЛИ

Добре дошли в платформата за дистанционно обучение по безопасност и здраве при работа на „МЕДИК КОНСУЛТИНГ" ООД, наричан по-нататък "„МC" Ltd".
         Платформата се администрира от „МC" Ltd като се извършва обучения в дистанционна форма (онлайн).
Мисията на „МC" Ltd се състои в непрекъснато повишаване на професионалната квалификация по безопасност и здраве при работа.
Дистанционните курсове целят да повишат знанията и уменията във областта на безопасни условия на труд.Човек научава само 20% от това, което виждат и 30% от това, което чуват. Но те не забравят 50% от това, което виждат и чуват.Този цитат изразява перфектно нашата визия за дистанционно обучение.
         Дистанционно обучение по безопасност и здраве при работа  (онлайн) - „Платформа"
Платформата е предназначена да популяризира една съвременна форма на знания, основана на възможностите на Интернет. Това е алтернативна форма на обучение, която се отличава с висока гъвкавост и минимален обем вложени ресурси (времеви, човешки и финансови). Тя разчита на активното учене и е насочена към придобиване на определени компетентности, които повишават професионалната квалификация на служителите и увеличават ефективността от тяхната работа.
Тази съвременна форма на обучение има няколко съществени предимства:
    · обучението се провежда индивидуално и самостоятелно от телевизор, компютър, таблет или телефон;
    · времето за заучаване на темите и провеждането на тестовете се избира от самия обучаем;
    · може да става по всяко време на годината и не е необходимо да се сформира група;
    · пести време и не е свързано с откъсване от работа;

Всички подробности пo реализирането му вижте в НАШИТЕ КУРСОВЕ


Обучение по ЗБУТ I Обучение на длъжностни лица по безопасност и здраве
Длъжностно лице управляващо и ръководещо трудовите процеси
Орган по безопасност и здраве при работа
Лице провеждащо инструктажи
Длъжностно лице по ЗБУТ
Обучение на ГУТ - КУТ - Начално
Обучение на ГУТ - КУТ - Ежегодно
Обучение на отговорници по пожарна безопасност
Обучение по първа долекарска помощ
Обучение за ръчна работа с тежести
Обучение по Електробезопасност трета квалификационна група

Обучение по Електробезопасност втора квалификационна група
Обучение по Електробезопасност четвърта квалификационна група

Дистанционни Обучения и курсове за строителни фирми по Здравословни и Безопасни Условия на Труд
Координатор по безопасност и здраве в строителството
Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството
Орган по безопасност и здраве при работа
Лице провеждащо инструктажи
Длъжностно лице по ЗБУТ
Длъжностно лице управляващо и ръководещо трудовите процеси