Длъжностна характеристика на длъжността Главен експерт в дирекция ДЗЗД

Длъжностна характеристика на длъжността Главен експерт в дирекция ДАЗД. Характеристика на длъжността Главен експерт в дирекция ДАЗД. Главен експерт в дирекция ДАЗД

Длъжностна характеристика на длъжността Главен експерт в дирекция ДЗЗД
2020-04-16
Структурно звено -
Структурна единица -
Териториално звено
Подчиненост, връзки и взаимодействия

Длъжността е подчинена на:
Длъжността е на пряко подчинение на директор дирекция Контрол.

Длъжността ръководи:
Длъжността няма други длъжности на нейно пряко подчинение.
Административно
Методически

Място в структурата:
Директор дирекция КПД
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ДИРЕКЦИЯ КПД

Цел на длъжността - Да участва в упражняването на контролните правомощия на председателя на ДА............ за спазване функциите

Основни взаимоотношения
Вътрешни:

С дирекции, отдели и служители - на ръководно и експертно ниво - телефонни контакти, работни срещи, работни групи с цел обмен на информация по конкретна задача, съвместни консултации, указания, мнения.

Външни:
В рамките на поставените му задачи осъществява контакти с централни и регионални структури на държавната и общинската администрация.
В рамките на поставените му задачи осъществява контакти с граждани, физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи съдържанието на длъжността

Задължения:
1.По заповед на председателя участва в осъществяването на проверки във всички държавни, общински и частни училища, детски градини, детски ясли, обслужващи звена, лечебни заведения, дирекции Социално подпомагане и юридически лица с нестопанска цел, работещи в сферата за закрила на детето, за спазване правата на детето - въз основа на утвърден план или по сигнал за нарушение.
2.Участва в осъществяването на постоянно наблюдение и по заповед на председателя, въз основа на утвърден план или сигнал извършва проверки за спазване правата на децата в специализираните институции.
3.Участва в изработването на методика за осъществяване на проверките по спазване правата на детето от всички държавни, общински и частни училища, обслужващи звена, лечебни заведения и дирекции Социално подпомагане.
4.Изготвя констативни протоколи за извършени проверки.
5.Предлага проект на задължителни предписания за отстраняване на нарушенията констатирани при извършените проверки и съгласува предложенията за предписания от проверките на други експертни длъжности в съответното звено.
6.Участва в осъществяването на наблюдение и контрол по спазване на стандартите за социални услуги за деца.
7.Осъществява контрол по изпълнение на дадените след проверка задължителни предписания.
8.Изготвя предложение до директора на дирекцията за планови проверки, извършвани от съответното звено.
9.Идентифицира необходимостта от методически указания или супервизия въз основа на наблюдения, проверки и работа по жалби.
10.Участва в дефинирането на проблеми при осъществяване на държавната политика в областта на закрила на детето и разработва предложения за тяхното решаване на национално и регионално ниво.
11.Анализира нарушенията констатирани при проверките и разработва насоки за развитието на държавната политика на национално и регионално ниво.
12.Участва в разработването на проекти на нормативни актове и стратегически документи.
13.Дава становища за предвидими ефекти от прилагането на нормативни актове и стратегически документи.
14.Работи по жалби и сигнали, свързани със системата за закрила на детето, като координира действията на компетентните органи.
15.Изготвя седмични отчети за своята работа.
16.Организира работни срещи за обмяна на информация по практики с доказани положителни резултати в областта на правата на детето.
17.Спазва разпоредбите на Етичния кодекс за работа с деца при изпълнение на задълженията си.
18.Изпълнява и други задачи, свързани с държавната политика по закрила на детето.

Отговорности:
  • Заемащият длъжността участва в дискусии и оказва съдействие на останалите служители в дирекцията по въпроси, отнасящи се до анализирането и разработването на проекти на актове, доклади, отчети и други документи.
  • Качественото и срочно изпълнение на поставените му задачи.
  • Документацията, свързана пряко с работата му, персоналната компютърна техника, телефонната уредба, офис-обзавеждането и необходимата организация на работното място.
Права:
Заемащият длъжността взема самостоятелни решения в рамките на възложените задачи и ги докладва на директора на дирекцията.
Участва в съвместни дискусии с останалите служители в отдела, дава устни и писмени мнения и препоръки по конкретни задачи.
Участва в работни групи към министерства, ведомства и други организации на национално и регионално ниво по решение на ръководството на ДАЗД.

Критерии за оценяване на трудовото представяне:
Профил на длъжността

Постижения на изпълнителя:
Вид и равнище на образованието:
Висше образование, специалност Социални дейности, Психология и друга подходяща специалност

Професионален опит:
Професионален опит - професионален опит, съобразно изискванията в ЕКДА.

Специални умения:
Способност да планира, организира и контролира работата.
Способност да работи ефективно в екип с колегите си.
Способност да представя и обосновава идеи относно отстраняване не констатирани нарушения.
Способност да анализира информация, да я синтезира и да представя точни резултати.
Обективност на преценката.
Способност да предлага иновационни решения на проблемите в рамките на съществуващите указания и процедури.
Да познава нормативната база в областта на държавната администрация, закрилата на детето, правата на човека, здравеопазване и образование, социално подпомагане, международни актове, свързани с правата на детето, както и всички вътрешни административни актове.
Владеене на чужди езици: английски или френски език е желателно.

Личностни изисквания към изпълнителя и поведенчески характеристики:
Отдаденост на работата си и способност да работи добре под напрежение.
Убедителност при водене на дискусиите.
Стремеж към успех и желание да развива собствения си потенциал.
Инициативност и творчество.
Да проявява лоялност, като не злоупотребява с доверието, пази доброто име на ДАЗД и не разпространява поверителна информация от служебен характер, като задължително спазва Закона за класифицираната информация и Закона за защита на личните данни.
Отдаденост на работата си и способност да работи добре под напрежение.

Други специфични изисквания:
Умения за работа в екип.
Умение за поемане на лична отговорност.
Умения за водене на преговори, спорове и решаване на конфликти.
Условия на труд и производствена среда:
Работи в офис.

Специфични условия на труд:
Режим на труд и почивка:
Режимът на работа се определя в съответствие с Правилника за вътрешния трудов ред.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
Не ползва работно облекло. Спазва приетия стил на обличане в организацията.
Битови придобивки и привилегии:
Ползва всички битови придобивки и привилегии, приети в социалната програма.

Вътрешноорганизационна кариера:
Според действащата нормативна уредба.

Система за работната заплата:
Основно трудово възнаграждение и допълнително заплащане, прието на база вътрешнофирмената система за възнаграждение.

Общи и заключителни разпоредби:
Изменения и допълнения в настоящата длъжностна характеристика се извършват по реда на нейното утвърждаване.
Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................                       Утвърдил: ....................................
                     (подпис)                         (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................

Получих екземпляр от длъжностната характеристика: .......................................

2020-04-16