Длъжностна характеристика на длъжността Контрольор качество

Длъжностна характеристика на длъжността Контрольор качество, Длъжностна характеристика Контрольор качество, Специалист контрол на качеството в строителството, Контрольор качество, НКПД 75433010

Длъжностна характеристика на длъжността Контрольор качество
І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Ръководи цялостната дейност по осъществяване на контрол на качеството върху производството на предприятието.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
2. Осъществява контрол за спазване на стандартите за качество на продукцията и влаганите в нея суровини.
3. Създава и поддържа информационна система за съществуващите стандартизационни документи, свързани с изискванията за качество на продукцията на предприятието.
4. Анализира причините за производствената некачествена продукция и предлага мерки за отстраняването им.
5. Контролира внедряването и качеството на нови продукции.
6. Предлага въвеждането на нови системи за подобряване на качеството на произвежданата продукция.
7. Изпълнява и други задължения по контрол на качеството, свързани с длъжността.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. В ежедневната работа служителят е подчинен на .............
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. При изпълнение на длъжността взаимодейства с ръководството на предприятието, ръководителите на производствените звена и ....................................................
С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. Контактува със служители на други предприятия, във връзка с изпълняваната работа.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от ..............................
5. Отчита извършените задачи пред .............................., писмено (устно) с документи,на период от ................... месеци/ дни.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Носи материална отговорност във връзка с производството на некачествена продукция поради занижен контрол.
По безопасност на труда:
2. Служителят е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
3. Отговаря за изправността и безопасността на системите и съоръженията за подобряване контрола на качеството.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
4. При изпълнение на своите задължения служителят е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя. Да не разпространява сведения, факти и информация, определени като фирмена или търговска тайна.
За резултатите от трудовата дейност:
5. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
- качеството на извършената работа;
- спазване на трудовата дисциплина;

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. Съобразно вида на производството.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден от .......... до .........., с ½ час почивка за обяд във времето от .......... до .........., който период служителят избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
3. Съобразно вида на производството.
Битови придобивки и привилегии:
4. Периодични медицински прегледи.
5. Транспортно обслужване.
6. Отстъпки/ ваучери за храна.
7. Ползване на фирмена почивна база.
8. ...........................

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на работника, заявено до .......... число на месеца и съгласно правилата за работна заплата на предприятието.

VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: висше техническо образование.
Б) Трудов опит:
- минимум .......... г. трудов стаж по специалността;
- минимум .......... г. общ трудов стаж.
В) Специални умения:
- владеене на ......................... език;
- компютърна грамотност / Word,Excel,Internet /;
Г) Поведенчески характеристики: добра комуникативност, умение за работа в екип, ръководни умения.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): отговорен, прецизен, взискателен, наблюдателен, дисциплиниран, уравновесен,с аналитично мислене, целеустремен, ориентиран към срокове, честен, лоялен.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- актовете за стандартизация и изискванията за качество за съответното производство;
- Закон за защита потребителите;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
- други вътрешни актове на предприятието;

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................     Утвърдил: ..........................................
                     (подпис)         (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: .......................................
                                                                    (подпис на работника или служителя)
2017-12-09