Длъжностна характеристика на длъжността Машинен оператор, обработка на камъни

Управлява, обслужва и поддържа в изправност инсталацията по разтрошаване и сортиране на скалната маса, а също така и. Контролира и регулира (дозира) натрошаването на скалната маса на отделни фракции. Контролира и регулира транспортирането на материалите

Длъжностна характеристика на длъжността Машинен оператор, обработка на камъни
1.ХАРАКТЕРИСТИКА НА РАБОТАТА:
1.1 Управлява, обслужва и поддържа в изправност инсталацията по разтрошаване и сортиране на скалната маса, а също така и:
- Контролира и регулира (дозира) натрошаването на скалната маса на отделни фракции
- Контролира и регулира транспортирането на материалите
- Обслужва бункерите и събира разпиления материал
- Наблюдава и отчита показанията на контролно-измерителните уреди
- Води отчетност за използването на технологичното оборудване
- Участва при ремонта на машините и съоръженията.
1.2 Извършва ежедневно обслужване на инсталацията; поддържа я в изправно техническо състояние; грижи се за чистотата по машината; зарежда я с необходимите количества гориво, масла и консумативи; отстранява дребни повреди, възникнали в процеса на работата.

2. ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
2.1 Основни
- Да има теоретически и практически познания относно правилата за експлоатация, ремонт и поддръжка на инсталацията; работа с инсталацията по разтрошаване и сортиране на скалната маса
- Да е запознат с устройството и принципа на работа на инсталацията, двигателя, хидравличната система; местата и начина на смазване и гресиране; вида и свойствата на г.с.м. /горивно- смазочни материали/; паспорта и инструкция за експлоатация на машината; начините за предотвратяване, откриване и отстраняване на аварии и повреди
- Да знае изискванията на БДС за зърно метричен състав на произвежданите фракции и разходните норми за производството им
- Да познава свойствата на обработвания материал; изискванията за транспортиране и съхранение на фракциите; причините за нарушаване на технологичния режим и методите за тяхното отстраняване
- Да не допуска и да отстранява своевременно всички външни примеси и отпадъци във входящата скална маса и готови фракции
- Да уведомява своевременно ръководителя на кариерата и началника смяна за възникване на аварии или за необходими мерки за тяхното предотвратяване.
2.2 Допълнителни:
- Да спазва всички мерки за собствена безопасност и на други лица, които могат да бъдат засегнати от неговата дейност; да използва по предназначение предоставените му защитни средства, облекло и инструменти; да спазва инструкцията за безопасна работа с трошачно-сортировъчна инсталация.
- Машинният оператор отговаря имуществено за вреда, която е причинил на работодателя по небрежност и неспазване на задълженията си по експлоатация на инсталацията.
- За вреда, която е причинена умишлено или в резултат на престъпление, отговорността се определя по законов ред.

3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ
3.1 Образование - СПТУ по строителна механизация или основно с курс за професионална подготовка с положен изпит за правоспособност

4. ОРГАНИЗАЦИОННО - УПРАВЛЕНСКИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
4.1 Функционални - пряко подчинени на ръководителя на поделението /обект, началник смяна на обекта/
4.2 Йерархически - с механика на обекта, монтьорите по тежката механизация; с шофьора на цистерната за гориво, с колегите в предприятието /фирмата/.

Длъжностната характеристика е неразделна част от трудовия договор на машиниста /оператора/ с предприятието /обекта/

Запознат съм с длъжностната х-ка : ...........................

Машинист:............................
2017-10-28