Длъжностна характеристика на длъжността Обслужващ, бюфет/лавка

Длъжностна характеристика на длъжността Обслужващ, бюфет/лавка. Длъжностна характеристика на длъжността Бюфетчик.Характеристика на длъжността Бюфетчик. НКПД 51312002

Длъжностна характеристика на длъжността Обслужващ, бюфет/лавка
I. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
1. Налива напитки и сокове и приготвя сандвичи.
2. Работи с кафе-машината, тостерите и другото оборудване на бюфета.
3. Прибира прибори и посуда от масите в бюфета.
4. Спазва санитарно-хигиенните норми и правила и грамажа на продаваните напитки и закуски.
5. Дава заявки за доставка на напитки и други стоки, продавани в бюфета.
6. Работи с касовия апарат, приема суми и връща ресто с касова бележка.
7. Води ежедневна отчетност на продадените напитки и стоки по асортимент и за направения оборот.
8. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

П. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА
1. Отговаря за грамажа на продаваните напитки и сандвичи и за хигиената в бюфета.
2. Носи отговорност за констатирани липси на напитки и други стоки, заприходени в бюфета.

III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
1. Длъжността е пряко подчинена на началника на отдел „Административно-стопански".
2. При изпълнение на длъжността се осъществяват организационни връзки и взаимоотношения с клиенти.
3. Осъществява контакти с ръководители и специалисти от други предприятия и организации по линия на доставяне на стоки за бюфета.

IV. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Трябва да знае:
а) нормативните актове и стандартите на получаваните стоки;
б) реда и изискванията за извършване на приемане и отчитане на стоки;
в) нормативните изисквания за съхраняване на стоките в бюфета;
г) компютърните и други автоматизирани системи за извършване на касова дейност при продажба на стоки.

V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Образование: средно.
2. Друга квалификация: работа с касов апарат.
3. Професионален опит: над 1 година трудов стаж по специалността, а при липса на такъв - трудов договор със срок за изпитване.

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: …………………                                      Утвърдил: ………………………………
                        (подпис)                                                     (подпис и печат на работодателя)

Дата: ………………
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ……………………………………
                                                                               (подпис на работника или служителя)
2017-10-11