Длъжностна характеристика на длъжността Обслужващ солариум

Посреща и обслужва клиенти в търговския обект и предлага информация и консултации във соларното студио на фирмата. Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността

Длъжностна характеристика на длъжността Обслужващ солариум
І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Посреща и обслужва клиенти в търговския обект и предлага информация и консултации във соларното студио на фирмата.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
2. Помага на клиентите при избора на услуги, като се съобразява с техните изисквания.
3. Поддържа работното си място в подходящ за работа с клиенти търговски вид.
4. Аранжира стоките на работното си място.
5. Извършва необходимите действия по оформяне на документите, свързани с покупко-продажбите на предлаганите в обекта стоки, приема парични суми и връща ресто при заплащане в брой.
6. Преди отварянето и след затварянето за клиенти на соларното студио хигиенизира търговската площ на обекта.
7.Информира управителя за повишен интерес от страна на клиентите към определени стоки и за изчерпване на складовите наличности.
8. Приема постъпили рекламации от клиенти и информира управителя на соларното студио за тях.
9.При необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнение на длъжността.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. Длъжността е на пряко подчинение на управителя на соларното студио.
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. В процеса на работата взаимодейства с останалите служители.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от управителя на соларното студио.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Отговаря за правилното съхранение на поверените стоки в соларното студио и следи за тяхното опазване от кражби и повреди.
2. Носи имуществена отговорност при вреди или липси на стоки.
3. Отговаря за правилната експлоатация и доброто състояние на поверената техника-електронен касов апарат, апарати.
По безопасност на труда:
4. Служителят е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
5. Следи за своевременното спиране от продажба на стоки с изтекъл срок на годност.
6. Не се явява на работа при боледуване.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
6. При изпълнение на своите задължения служителят е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя. Длъжен е да не разпространява сведения, факти и информация, определени като фирмена или търговска тайна.
За резултатите от трудовата дейност:
7. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
- качеството на извършената работа;
- спазване на трудовата дисциплина;
- спазване на хигиенните изисквания за работа;
- правилното отчитане на продажбите чрез касовия апарат и дневния отчет;
- вежливото и навременно обслужване на клиентите;

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. Няма.

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на работника, заявено до 25 число на месеца.

VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: средно образование.
Б) Трудов опит:
- минимум 1 г. трудов стаж по специалността;
В) Специални умения:
- работа с касов апарат.
Г) Поведенчески характеристики: способности за работа с клиенти и комуникативност.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): отговорен вежлив, с търговски нюх, прецизност при работа с пари и документи, лоялност към работодателя.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- Закон за защита на потребителите;
- нормативни актове по безопасност на труда;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Утвърдил: ....................................
(подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ............................................
                                                                          (подпис на работника или служителя)
2017-10-30