Длъжностна характеристика на длъжността Оператор координатор мрежа от данни - база данни

Вътрешно-фирмена: Airline Safety Administrator. Отчита се на: Мениджър по сигурността на . Подчинени: Не е ръководна длъжност. Взаимодейства с:всички останали отдели и звена на АК

Длъжностна характеристика на длъжността Оператор координатор мрежа от данни - база данни
Вътрешно-фирмена: Airline Safety Administrator
Отчита се на:
Мениджър по сигурността на ..................

Подчинени:
Не е ръководна длъжност.

Взаимодейства с:
всички останали отдели и звена на АК

Задачи и дейности:
- Събира, анализира и съхранява данните, свързани с безопасността на полетите
- Координира организацията и изпълнението на колективните мерки, в съответствие с политиката и изискванията на Авиокомпанията
- Подпомага изготвянето на справки, бюлетини, доклади, анализи и други специфични документи за целите на и в съответствие с политиката на Авиокомпанията
- Администрира кореспонденцията в звено "Безопасност"

Необходими умения:
- Способност да работи в екип и самостоятелно;
- Високо ниво на внимание към детайлите, способност да организира, координира и следи изпълнението на задачите;
- Готовност да работи поне 3 дни седмично в офис ............. и 2 дни дистанционно;
- Съвместяване на функции и длъжности, съвместимост

Отговорности:
- Задължение за конфиденциалност, опазване на фирмената тайна и забрана за конкуренция

Изисквания за заемане:
- нормативни изисквания - чисто съдебно досие
- образование - средно, средно-специално, висше
- свободно ползване на английски език - писмено и говоримо
- компютърна грамотност - Word, Excel, Power Point
- трудов стаж - над една година на сходна длъжност в сходна фирма
- Познания в областта на нормативните национални и международни нормативни уредби

Изготвил:.....................
(име, фамилия и подпис)

Утвърдил:........................
(Име, фамилия, подпис и печат на Работодателя)

Taзи длъжностна характеристика е неразделна част от ТД на служителя
Запознах се с длъжностната си характеристика:
Име:........................................
Подпис:...............
Дата:................
2017-10-24