Длъжностна характеристика на длъжността Организатор на полетите (Планиране на екипажи)

Оперативен ръководител център ОСС. Подчинени: не е ръководна длъжност. Взаимодейства с: всички други служители и отдели, имащи отношение към полетните операции, съгласно одобрената организационна структурата на авиокомпанията

Длъжностна характеристика на длъжността Организатор на полетите (Планиране на екипажи)
Отчита се на:
Оперативен ръководител център ОСС
Подчинени: не е ръководна длъжност
Взаимодейства с: всички други служители и отдели, имащи отношение към полетните операции, съгласно одобрената организационна структурата на авиокомпанията.

Длъжностни задължения:
- Планиране на заетостта на екипажите на дневна, седмична и месечна база, съгласно нормите за работно време;
- Изготвяне и публикуване на наряди и екипажни вериги;
- Изготвяне и доставяне на документи за полета: задание, декларация и полетен отчет;
- Информиране на всички членове на екипажа за предстоящи полетни задачи и/или при промени на полетните задачи;
- Изпълняване на други поставени в интерес на фирмата задачи, произтичащи от характера и естеството на посочените по горе отговорности.

Отговорности:
- Следене и водене на отчетност на заработката на целия летателен персонал;
- Осигуряване при нужда на настаняване и транспортиране на екипажа;
- Съхранение на документите от полета и архивирането им.
Съвместяване на функции и длъжности - замества колегите си на сходни длъжности по време на отсъствие, в рамките на утвърденото в ПВТР работно време и графици на работа.

Права (извън тези по Кодекса на труда):
- При нестандартни ситуации, когато се затруднява и не е в състояние да вземе самостоятелно решение или не може от позицията на своето служебно положение да реши възникналия проблем в полза и в защита на интересите на фирмата търси незабавно съдействие от Оперативен ръководител център ОСС.

Изисквания за заемане:
- нормативни изисквания - чисто съдебно досие;
- образование - средно, средно-специално, висше;
- свободно ползване на английски език - писмено и говоримо;
- компютърна грамотност;
- трудов стаж - над една година на сходна длъжност в сходна фирма;
- свободно ползване на телекомуникационна система SITATEX / АRINC;
- да познава документите на авиокомпанията, гражданското въздухоплаване в частта, касаеща изпълнението на длъжностните му отговорности, FDL и други нормативни актове

Изготвил:............................
(име, фамилия и подпис)

Утвърдил:............................
(Име, фамилия, подпис и печат на Работодателя)

Taзи длъжностна характеристика е неразделна част от ТД на служителя
Запознах се с длъжностната си характеристика:
Име:....................................
Подпис:..........
Дата:............
2017-10-24