Длъжностна характеристика на длъжността Продавач закуски и напитки

Посреща и обслужва клиенти в търговския обект и предлага информация и консултации за предлаганите стоки. Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността. Поддържа работното си място в подходящ за работа с клиенти търговски вид

Длъжностна характеристика на длъжността Продавач закуски и напитки
І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Посреща и обслужва клиенти в търговския обект и предлага информация и консултации за предлаганите стоки.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
2. Поддържа работното си място в подходящ за работа с клиенти търговски вид.
3. Аранжира стоките на работното си място и стелажа.
4. Извършва необходимите действия , свързани с покупко-продажбите на предлаганите в обекта закуски и стоки , приема парични суми и връща ресто при заплащане в брой.
5. Преди отварянето и след затварянето за клиенти , хигиенизира търговската площ на обекта.
6. При отсъствие на управителя на обекта приема доставки за заявени стоки и следи съответствието на поръчаните и доставените видове, марки и количества. Извършва заплащане на доставените стоки и приема съответните документи за това.
7. Информира управителя на обекта за повишен интерес от страна на клиентите към определени стоки и закуски за изчерпване на складовите наличности (брашно, мая, сол и др.).
8. Приема постъпили рекламации от клиенти и информира управителя на обекта за тях.
9. При необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнение на длъжността.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. Длъжността е на пряко подчинение на управителя.
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. В процеса на работата взаимодейства с останалите служители.
С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. В процеса на работата осъществява връзка с фирми, относно закупуването и доставката на необходимите стоки.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от управителя .
5. Отчита извършените задачи пред Управителя устно на период от 10 дни.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Отговаря за правилното съхранение на поверените стоки и закуски в обекта и следи за тяхното опазване от кражби и повреди.
2. Носи имуществена отговорност при вреди или липси на стоки.
3. Отговаря за правилната експлоатация и доброто състояние на поверената техника-електронен касов апарат , кантар, хладилни витрини.
По безопасност на труда:
4. Служителят е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
5. Следи за своевременното спиране от продажба на стоки с изтекъл срок на годност.
6. Не се явява на работа при боледуване.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
6. При изпълнение на своите задължения служителят е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя. Длъжен е да не разпространява сведения, факти и информация, определени като фирмена или търговска тайна.
За резултатите от трудовата дейност:
7. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
- качеството на извършената работа;
- спазване на трудовата дисциплина;
- спазване на хигиенните изисквания за работа в магазина;
- правилното отчитане на продажбите чрез касовия апарат и дневния отчет;
- вежливото и навременно обслужване на клиентите;

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. Няма.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден при ..........- сменен режим на труд и почивка, от................ до .........., с ½ час почивка за обяд /вечеря във времето от .......... до .........., който период работникът избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
3. Задължителна е употребата на работно облекло, съгласно санитарно-хигиенните изисквания /при продажба на закуски/.Задължително използване на отличителен знак, съдържащ името на работника и името на предприятието.
Битови придобивки и привилегии:
4. Периодични медицински прегледи.

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение и .....................процента от осъществения оборот на магазина за определен период, с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на работника, заявено до .......... число на месеца.

VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: средно образование.
Б) Трудов опит:
- минимум 1 г. трудов стаж по специалността;
- минимум 3 г. общ трудов стаж.
В) Специални умения:
- работа с касов апарат.
Г) Поведенчески характеристики: способности за работа с клиенти и комуникативност.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): отговорен вежлив, с търговски нюх, прецизност при работа с пари и документи, лоялност към работодателя.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- Закон за защита на потребителите;
- Наредба № 9 от 09.09.1993г. за въвеждане на електронни касови апарати с фискална памет в търговските обекти;
- нормативни актове по безопасност на труда;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................                Утвърдил: ..........................................
                   (подпис)                         (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ..........................................
                                                                        (подпис на работника или служителя)
2017-10-28