Длъжностна характеристика на длъжността Строителен тапетаджия

Длъжностна характеристика на длъжността Строителен тапетаджия. Характеристика на длъжността Строителен тапетаджия. Строителен тапетаджия. Тапетаджия. НКПД 71311007. 71311007

Длъжностна характеристика на длъжността Строителен тапетаджия
I. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА.
1.Образование - средно общо или средно-специално, завършили курс и придобили квалификационна група по дадената специалност.
2.Професионален опит - над една година трудов стаж .
3.Лични качества - добро физическо и психическо здраве, оперативност, изпълнителност.

II. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
1. Да е запознат с правилата за работа с пистолет и свойствата на разтворителите, лепилата, химикалите.
2. Да познава правилата за смесване на бои, химикали и тяхното съхранение.
3. Да спазва нормите, правилата и изискванията за безопастна работа по които е обучен и инструктиран.
4. Да прегледа състоянието на аспираторната вентилация и противопожарните средства в помещенията, преди започване на работа.
5. Да спазва забраните за: - работа без аспирация; - бъркане в боя или разредител с гола ръка; - пушенето и паленето на огън в бояджийски помещения.
6. След работа да почиства работното си място; да съхранява на едно определено място всички остатъци от бои, разредители, тапети.
8. При констатиране на нередности да докладва на прекия си началник.

III. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ПРАВА:
Всеки работник има право:
1. При постъпване на работа, новоназначения да се обучава в продължение на 20 дни под ръководството на опитен такъв и се контролира от техническия ръководител.
2. Да откаже изпълнението на възложената работа, за която не е инструктиран или няма изискваща се правоспособност и квалификация.
3. Да откаже и да преустанови изпълнението на възложена задача, работа или дейност при възникване на сериозна опастност за живота и здравето му, като за целта уведоми незабавно прекия си ръководител.
4. Да изисква от прекия си ръководител осигуряване на подходящо работно облекло и ЛПС, както и инструменти и материали за работа.

IV. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА.
1. Носи отговорност за безаварийна, безопастна работа по обектите, на които работи.
2. Носи отговорност за нарушение по аварии и неправилни действия, извършвани от самия него.
3. Носи отговорност за разхищаване на материалите и тяхното непазене. 

V. ОРГАНИЗАЦИОННО - УПРАВЛЕНСКИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМО-ОТНОШЕНИЯ
1. Длъжността е подчинена на техническия ръководител, бригадира или управителя.
2. При необходимост може да бъде пренасочван за: - озеленяване; - почистване на сгради, машини и съоръжения;

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................             Утвърдил: ....................................
                     (подпис)               (подпис и печат на работодателя)
Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ..........................................
                                                                        (подпис на работника или служителя)
2017-10-19