Длъжностна характеристика на длъжността Управител продажби и маркетинг

Ръководи и организира дейността по маркетинговите проучвания за реализация на продукцията на предприятието. Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността. Ръководи и организира реализацията на продукцията

Длъжностна характеристика на длъжността Управител продажби и маркетинг
І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Ръководи и организира дейността по маркетинговите проучвания за реализация на продукцията на предприятието.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
2. Ръководи и организира реализацията на продукцията.
3. Ръководи и организира извършването на доставките.
4. Координира връзките и графиците с фирмите за експедиция на продукцията и доставките на суровини и материали.
5. Анализира маркетинговите условия на пазара и разработва стратегии за реализация на стоките на предприятието.
6. Контролира състоянието на складовата база, като поддържа данните за наличната продукция.
7. Участва при разработване асортимента на производството.
8. Изпълнява и други задължения във връзка с изпълнение на работата.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. В ежедневната си работа служителят е подчинен на управителя на предприятието.
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. При изпълнение на длъжността взаимодейства с ръководството но предприятието, счетоводителя, началник складова база и др.
С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. Контактува със служители на други предприятия и с клиенти, във връзка с изпълняваната работа.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от ..............................
5. Отчита извършените задачи пред .............................., писмено (устно) с документи, на период от ................... месеци/ дни.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Няма.
По безопасност на труда:
2. Работникът е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
3. Няма.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
4. При изпълнение на своите задължения работникът е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя.
За резултатите от трудовата дейност:
5. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
- качеството на извършената работа;
- допуснатите пропуски в организацията на маркетинговата дейност;
- спазване на трудовата дисциплина;

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. Работа с компютър.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден от .......... до .........., с ½ час почивка за обяд във времето от .......... до .........., който период работникът избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.
3. Ползва функционални почивки, определени със заповед на работодателя, съгласно Наредба №7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
4. Не ползва.
Битови придобивки и привилегии:
5. Периодични медицински прегледи.
6. Служебен автомобил.
7. Ползване на фирмена почивна база.
8. Отстъпки/ ваучери за храна.
9. Служебен мобилен телефон.

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на работника, заявено до .......... число на месеца и съгласно правилата за работна заплата на предприятието.

VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: висше икономическо образование / специалност "Маркетинг" /, степен"бакалавър" или "магистър".
Б) Трудов опит:
- минимум .......... г. трудов стаж по специалността;
- минимум .......... г. общ трудов стаж.
В) Специални умения:
- владеене на .......................език;
- добра компютърна грамотност.
Г) Поведенчески характеристики: умение за работа с хора, ръководни умения, комуникативност.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): отговорност, честност, лоялност, прецизност, аналитично мислене, креативност, инициативност, способност за самостоятелно взимане на решения, ориентиран към резултата и към срокове.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
- други вътрешни актове на предприятието;
- други нормативни и под законови актове, свързани с работата му.

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................         Утвърдил: ..........................................
                     (подпис)               (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ..........................................
                                                                     (подпис на работника или служителя)
2018-01-06