Длъжностна характеристика на длъжността Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Учител по общообразователни учебни предмети в системата на средните училища, Учител по общообразователни учебни предмети в системата на средните училища длъжностна характеристика на длъжността, НКПД 23305005

Длъжностна характеристика на длъжността Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Планира, подготвя и провежда подготовката по преподователния предмет.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
2. Изготвя годишно разпределение на учебния материал.
3. Подготвя необходимия учебен материал и нагледни пособия за провеждане на занятията, съобразно изискванията в учебните планове и програми.
4. Осигуряване на необходимото ниво трайно усвояване на знания по преподавания предмет от страна на учениците.
5. При провеждане на учебните занятия стимулира процеса на развитие на познавателни способности на учениците.
6. Подпомага учениците за тяхната професионална ориентация, като се съобразява с проявените от тях интереси.
7. Участва в разработването на училищни учебни планове и програми.
8. Планира и участва във взаимодействието с родителите на учениците.
9. Като класен ръководител планира дейността на класа, както и собствената си дейност като такъв.
10. Води установената училищна документация, свързана с неговия предмет и дейност.
11. Участва в работата на педагогическия съвет, както и в различни организационни форми, свързани с дейността на училището.
12. Изпълнява и други задължения, възложени от директора на училището, свързани с работата му.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. В ежедневната работа служителят е подчинен на директора на училището.
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. Във връзка с работата си взаимодейства с учители и възпитатели от училището, управленския и административен персонал на училището, членове на училищното настоятелство, ученици.
С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. Осъществява връзка с родители, учители и възпитатели от други училища, представители на МОН.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от директора на училището.
5. Отчита извършените задачи пред директора на училището, писмено (устно) с документи на период от ................... месеци/ дни.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Отговаря за поверената му материално техническа и учебна база.
По безопасност на труда:
2. Служителят е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
3. Учителят носи отговорност за опазване здравето и живота на учениците по време на учебния процес. Той е длъжен да следи за здравословното състояние на учениците и за спазване на санитарно- хигиенните норми по време на учебните занятия. Длъжен е да инструктира учениците относно правилата за работа с материали и съоръжения, които могат да доведат до заплаха на здравето и живота им, както и да следи за правилната експлоатация.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
4. При изпълнение на своите задължения служителят е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ученик, учител, ръководител или друг служител на училището. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя.
За резултатите от трудовата дейност:
5. При изпълнение на задълженията си служителят носи отговорност за:
- спазване на вътрешния ред в учебното заведение;
- възпитателната работа с учениците;
- спазване на учебните планове и програми при провеждане на учебния процес;
- спазване на трудовата дисциплина;

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. Няма.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден от .......... до .........., с ½ час почивка за обяд във времето от .......... до .........., който период служителят избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.
3. Служителят има право на удължен пратен годишен отпуск, съгласно Наредбата за работното време, почивките и отпуските.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
4. Не ползва.
Битови придобивки и привилегии:
5. Периодични медицински прегледи.
6. Транспортно обслужване.
7. Отстъпки/ ваучери за храна.
8. ...............................

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА 
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на служителя, заявено до .......... число на месеца и съгласно правилата за работна заплата на предприятието.

VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: висше педагогическо образование.
Б) Трудов опит:
- минимум .......... г. трудов стаж по специалността;
- минимум .......... г. общ трудов стаж.
В) Специални умения:
- владеене на .......................... език;
- компютърна грамотност / Word, Excel, Internet /
Г) Поведенчески характеристики: добра комуникативност, умение за работа с подрастващи.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): отговорен, прецизен, дискретен, толерантен, лоялен.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- Закон за народната просвета;
- Правилник за прилагане на ЗНП;
- Конвенция за правата на детето;
- учебната и училищна документация, с която работи;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
- други вътрешни актове на предприятието;

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................          Утвърдил: ...............................................
                      (подпис)                    (подпис и печат на работодателя) 
Дата: ....................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ............................................
                                                                        (подпис на работника или служителя)
2017-09-30