Заключение на служба по трудова медицина

Заключение за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа въз основа на условията на труд и заключенията от периодичния медицински преглед

Заключение на служба по трудова медицина

Заключение за пригодност са чести давани предписания от Инспекция по труда

Работодателят трябва да изисква от заключения за пригодност за работещите.
Извадка от предписание от Инспекция по труда:
  • С оглед задължението на работодателя да възлага на работещите задачи, съобразени с пригодността им по отношение на безопасността и здравето при работа, работодателят да изисква от Службата по трудова медицина заключение за пригодност на всички работещи да изпълняват дадения вид работа, съгласно разпоредбата на чл. 11, ал.2, т.4 от Наредба № 3 за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина и във връзка с чл. 16, ал.1, т. 2а от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
Основание:

  • Наредба № 3 за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина

Чл. 11. (1) Службите по трудова медицина извършват наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние във връзка с условията на труд на всички обслужвани работещи, включително и на тези с повишена чувствителност и намалена резистентност. 
(2) Извършваното наблюдение и анализ на здравното състояние обхваща:
1. консултиране и подпомагане на работодателя при организирането на:
а) предварителни медицински прегледи и изследвания за преценка на пригодността на работещите при постъпване на работа;
б) периодични медицински прегледи и изследвания за ранното откриване на изменения в организма в резултат от въздействия на работната среда и трудовия процес; 
4. изготвяне на заключение за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа въз основа на условията на труд и заключенията от периодичния медицински преглед
на
(наименование на службата по трудова медицина)

за пригодността на лицето .................................
(посочват се трите имена на лицето)

да изпълнява длъжността ...........................................
(посочва се длъжността / професията)

в „............................................" ........ 
(посочва се наименованието на предприятието, цех / отдел/ сектор)

Въз основа на данните от картата за предварителен медицински преглед от изх. № ................. от ..............20...г. и условията на труд.

лицето ................................................
(посочват се трите имена на работещия)
  • може да извършва посочената длъжност / професия.
  • може да извършва посочената длъжност / професия при следните условия:
  • .........................................................................................
  • .........................................................................................
  • не може да извършва посочената длъжност/професия в съответното предприятие.

Ръководител СТМ:
Д-р Милка Хаджийска ...........................
(име, фамилия, подпис и печат)

Дата: .........20...г.

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Чл. 16. (1) При осъществяване на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд работодателят е длъжен:
1. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г.) да оценява рисковете за безопасността и здравето на работещите, като обхване избора на работно оборудване, използването на химични вещества и препарати и организацията на работните места;
2. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г.) в съответствие с оценката на риска и при необходимост да планира и прилага превантивни мерки и методи на работа и производство, които да:
а) осигуряват подобряване нивото на защита на работещите;
б) са интегрирани във всички дейности и структурни звена на предприятието;
2а. (нова - ДВ, бр. 40 от 2007 г.) да възлага на работещите задачи, съобразени с техните компетентности, опит и възможности, както и с пригодността им по отношение на безопасността и здравето при работа;
3. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2003 г.) да отчита специфичните опасности за работещите, които се нуждаят от специална закрила, включително и тези с ограничена работоспособност;
4. да предвиди съответните улеснения за лицата по т. 3 на работните им места при изпълнение на трудовите им функции;
5. да създаде необходимата организация за осъществяване на наблюдението и контрола по изпълнението на планираните мерки;
6. да осигури ефективен контрол за извършване на работата без риск за здравето и по безопасен начин;
7. да не допуска до местата, където съществува сериозна или специфична опасност за здравето и живота, лица, които не са подходящо обучени, инструктирани и екипирани;
8. да предприеме необходимите мерки за координация на действията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, когато на един обект или работна площадка се извършват работи или дейности от работещи и на други работодатели.
(2) (Нова - ДВ, бр. 76 от 2005 г., доп., бр. 48 от 2006 г.) При осъществяване на задълженията си по ал. 1 работодателят трябва да осигури здравословни и безопасни условия на труд и еднаква степен на защита от производствени рискове на всички работещи независимо от времетраенето на договора и продължителността на работното време, включително при работа на смени и при полагане на нощен труд.
(3) (Нова - ДВ, бр. 76 от 2005 г., изм., бр. 7 от 2012 г.) Юридическите и физическите лица, които ползват работещи, предоставени им от предприятие, което осигурява временна работа, са длъжни:
1. да изпълняват дейностите по ал. 1;
2. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2012 г.) да уведомят предприятието, което осигурява временна работа, за специфичните характеристики на работното място, професионалните рискове и необходимата професионална квалификация.
(4) (Нова - ДВ, бр. 76 от 2005 г., изм., бр. 7 от 2012 г.) Предприятието, което осигурява временна работа, предоставя информация по ал. 3 на заинтересованите работещи.
(5) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 76 от 2005 г.) Лицата, които за своя сметка работят сами или в съдружие с други, са длъжни да правят оценка на риска за здравето и безопасността на работещите и да предприемат необходимите мерки за предотвратяване или намаляване на риска.
(6) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 76 от 2005 г.) Всички разходи, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на работещите, са изцяло за сметка на работодателя.

Въпрос:
Здравейте, кандидатствах за работа в една фирма и те ме одобриха за позицията за която кандидатствах. Сега искат от мен медицинско свидетелство или заключение от СТМ (аз не знам какво е СТМ). Може ли да ми изясните какви са тези документи и как да си ги извадя?

Отговор:
Абревиатурата СТМ означава служба по трудова медицина. Съгласно чл. 11, ал. 1 от Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина службите по трудова медицина (СТМ) извършват наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние във връзка с условията на труд на всички обслужвани работещи. 

Извършваното наблюдение и анализ на здравното състояние от СТМ обхваща изготвяне на заключение за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа (чл. 11, ал.5 от Наредбата). От посоченото до тук следва, че задължението на СТМ да изготви заключение за пригодност произтича от правоотношението й с работодателя. От друга страна между Вас и бъдещия Ви работодател все още не съществува никакво правоотношение. Ето защо работодателят не може да изисква от Вас заключение от СТМ, а само документ за предварителен медицински преглед (медицинско свидетелство), за което следва да се обърнете към личния лекар.