Инструкция за безопасна работа на персонала, обслужващ инсталация за природен газ – метан

Общи сведения. Основните елементи на инсталацията са: Площадков газопровод - подземен, Компресорен модул с две газови колонки, Ресивер - бутилкова група за съхранение на природен газ

Инструкция за безопасна работа на персонала, обслужващ инсталация за природен газ – метанОбщи сведения.

Основните елементи на инсталацията са:
 • Площадков газопровод - подземен
 • Компресорен модул с две газови колонки
 • Ресивер - бутилкова група за съхранение на природен газ
 • Технологични газопроводи
Забранява се извършването на каквито и да е ремонти , регулировки и настройки на двигателите
и газовите уредби на МПС в района на газостанцията.
Пълненето на бутилки за АГУ се извършва при температурата на околния въздух от -25 до + 400С. Когато температурата на околния въздух достигне над 400С на сянка, пълненето се прекратява. Пълненето се прекратява и при гръмотевична дейност или при опасност от природни бедствия.

Зареждане на автомобилни газови уредби:
Основните елементи на газоколонката са:
 • Тристъпален комресор
 • Съдове под налягане
 • Електронен блок
 • Ръчни спирателни вентили
 • Възвратен клапан
 • Спирателен клапан
 • Система за аварийно спиране
 • Взривно и пожарно обезопасителни аварийни системи
 • Пулт за управление
 • Шланг
 • Пълначен пистолет
 • Манометър
 • Старт/стоп бутон
Правила при постъпване на смяна:
 • Правоспособният персонал преди започване на смяна проверява дали няма пропуски на газ от съоръженията, инсталациите и арматурата. Резултатите от проверките се отразяват в дневник.
Изправността и настройките на предпазните клапани, монтирани на газови съоръжения се проверяват по време на експлоатация най - малко един път на месец.

Работа с газоколонката:
 • Зареждат се само бутилки за АГУ на клиенти, които имат стикер за извършена проверка и имат валиден срок на годност.
 • Не се зареждат бутилки с неизправни клапани или вентили, с повреди по корпуса и дъната ( пукнатини, видими изменения на формата, силна корозия, вдлъбнатини и раковини);
 • Зареждането се извършва по реда на идването на автомобилите; 
 • Не се допуска самообслужване;
 • Зареждането се извършва само при изключен двигател;
 • Бутилките на АГУ се запълват с не повече от 80 % от обема им;
 • Не се допуска превишаване на работното налягане при пълнене на бутилките;
 • Не се допуска наместването, бутането или донагласянето на пистолета по време на зареждане;
 • Всяко изтичане на газ може да предизвика сериозни обгаряния. Предпазните ръкавици да се носят винаги от персонала при работа на газ станцията.
 • Никога не насочвайте газовия поток към открит пламък, горещи повърхности или хора;
 • Пистолетът се поставя в гнездото на бутилката на автомобила и се дърпа спусъка. При тази операция пистолетът се закопчава към бутилката;
 • След зареждането за да отделите пистолета натиснете щифта и го издърпайте от гнездото на резервоара;
 • Поставете пистолета обратно в гнездото на колонката;
Манометрите, монтирани на газовите съоръжения се проверяват веднъж седмично, чрез кратковременно изключване, при което стрелката трябва да се върне в нулево положение. В дневника за проверка се записва констатираното състояние на манометрите. Ако има неизправен манометър се записва номера му и съответно се уведомява ръководителят на обекта.

Общи мерки за безопасност при зареждане на АГУ:
 1. Цялата ел. инсталация на газ станцията трябва да може да се изключва от отдалечено място от газ колонката, посредством прекъсвач, с табелка за предназначението;
 2. Строго се забранява на територията на бензиностанцията пушенето и работата с открит пламък;
 3. При възникване на пожар на обекта незабавно да се прекъсне подаването на газ към него. Гасенето да се извършва със силна струя вода за избягване на повторно запалване на газовата смес, нагретите части да се охлаждат със силна струя вода.
 4. Зареждането на автомобилите да става само при изключен двигател;
 5. При констатиране на утечки на газ по газопроводите, съединенията и възлите на съоръженията, работата се преустановява незабавно, изключва се електрическият ток чрез главния прекъсвач, а хората се отстраняват от зоната на загазяването.
 6. За всяка аварийна ситуация има бутон на модулния панел, при натискане на който автоматично започва последователността за спиране. Авариен бутон има и на газозрядната колонка.
 7. Ако системата за безопасност /защита/ сработи по някаква причина се спира системата и се включва светлинен или звуков сигнал показващ причината за спиране. Не се рестартира системата преди отстраняване на причината за сработването на защитата при неизправност.
 8. В случай на авария в електрозахранването се затварят входящите газови спирателни вентили и ако е възможно температурата да спадне до 250С се изпразва газа от модула.
Персоналът на бензиностанцията и длъжностните лица, отговарящи за организацията на работата в бензиностанцията, носят лична отговорност за спазване и изпълнение на настоящата Инструкция.
Всеки новопостъпил работник на бензиностанцията се задължава да се запознае с инструкцията и стриктно да я спазва при работа.
Нарушителите на тези правила носят дисциплинарна отговорност по КТ и имуществена отговорност при причиняване на вреди на дружеството.

Действия при възникване на предвидими ненормални ситуации при използване на работното оборудване:

 1. Работещите да бъдат запознати срещу подпис с Авариен план за действия при възникване на предвидими ненормални ситуации при използване на работното оборудване
 2. При възникване на предвидими ненормални ситуации при използване на работното оборудва да се изпълнява Авариен план, разработен за конкретният обект.