Инструкция за безопасна работа при миене на моторни превозни средства

1. Постовете за миене на моторни превозни средства да се устройват в закрити помещения или на открито.2. Забранено е устройването на открито на мивки за миене на моторни

Инструкция за безопасна работа при миене на моторни превозни средства1. Постовете за миене на моторни превозни средства да се устройват в закрити помещения или на открито.
2. Забранено е устройването на открито на мивки за миене на моторни превозни средства на разстояние по-малко от 20 метра до въздушни електропроводи за високо или ниско напрежение.
3. Стените на помещенията, в които са устроени постове за миене на моторни превозни средства, да са облицовани с фаян¬сови плочки или друго водо-непроницаемо покритие, позволяващо лесното почистване.
4. Подът на помещението или площадката, на която е устроен постът за миене на моторни превозни средства, да е от водо-непроницаем материал.
5. Вратите на помещението, където е устроен постът за миене на моторни превозни средства да се отварят навън и да са осигурени срещу само-затваряне.
6. Електрообзавеждането (електродвигатели, осветителни тела, пускова апаратура, електроинсталации и други) на постовете за миене на моторни превозни средства да са в противо-влажно изпълнение.
7. Разположените непосредствено един до друг постове за миене да са разделени с прегради не по-ниски от 2 метра.
8. Постовете за миене на моторни превозни средства устроени в общи помещения с други постове, да са разделени от тях по подходящ начин.
9. Проходните мостчета, пътеките и стъпалата към посто¬вете за миене да са покрити с рифелована ламарина.
10. Естакадата на мивката за ръчно миене на моторни превозни средства, устроена на открито, да има площадка и стълба:
- повърхностите на площадката и стъпалата да са покрити с рифелована ламарина;
- стълбата да е обезопасена с метален парапет и бордова дъска.
11. Почистването на съоръженията за пречистване на отпа¬дъчни води при миенето на моторни превозни средства да се из¬вършва механизирано.
12. Съоръженията за пречистване на отпадъчните води да са обезопасени.
13. Ползуването на постовете и на тяхното обзавеждане от водачите за миене на зачислените им моторни превозни средства може да става само със знанието и разрешението на отговорника на тези постове или на неговите началници. Отговорност за правил¬ната и безопасна работа в тези случаи носи длъжностното лице, дало разрешение.
14. При установяване на моторното превозно средство на пост за миене, водачът му е длъжен да вземе мерки срещу само¬волното му придвижване.
15. При използване на пост за ръчно миене в закрито поме¬щение, двигателят на моторното превозно средство да бъде. зага¬сен.
16. При обслужване на мивка за механизирано миене на моторни превозни средства работникът да се намира във водо-непроницаема кабина, съответно обзаведена.