Инструкция за безопасна работа при монтаж и демонтаж на автомобилни гуми

За монтаж и демонтаж на автомобилни гуми се допускат работници и шофьори, добре запознати с Инструкцията по техническата безопасност при ремонт на автомобилни гуми.

Инструкция за безопасна работа при монтаж и демонтаж на автомобилни гумиЗа монтаж и демонтаж на автомобилни гуми се допускат работници и шофьори, добре запознати с Инструкцията по техническата безопасност при ремонт на автомобилни гуми.

Работникът по гуми трябва да спазва следното:
1. Компресора за въздух трябва да бъде снабден с изправни манометри, предпазителен клапан /баланс/, предпазител на ремъка на електромотора. Бутилката на компресора да се почиства периодически от конденз на вода и масло. Маркуча за въздух трябва да се пази от притискане.

2. На монтиране подлежат само изправни, отговарящи по размери и вид външни и вътрешни гуми, колани, джанти, обръчи и сегменти.

3. Изпробването на вътрешните автомобилни гуми трябва да става в специален съд с вода. В случай, че се разлее вода по пода, трябва незабавно да се подсуши.

4. Криковете, използвани при ремонт на гуми, трябва да бъдат технически изправни.

5. При повдигане на преден и заден мост за подмяна на гуми да се укрепи със специални за целта стойки, а гумите да се подпрат с клинове.

6. Обръчите и сегментите на гумата трябва да се наместват добре в каналите.

7. Помпенето на ремонтираните автомобилни гуми трябва да се извършва само в специална метална клетка /паяк/, непозволяваща изхвръкване на обръчите.

8. Инструментите, с които се работи, като щанга, чукове, лостове и други, трябва да са в изправност.

9. Предпазният клапан на компресора се продухва най-малко един път в работна смяна, а водомаслоотделителят се почиства ежедневно от масла и кал.

10. Изпускането на конденз от резервоара да се извършва редовно най-малко на 7 дни.

11. При работа с ръчен вулканизатор да се следи за пълното изгаряне на елемента. Паленето на огън и изгарянето на вулканизатора да става на места, отдалечени от лесно запалителни предмети.

12. Помещенията и площадките за монтаж и демонтаж на гуми, да бъдат съответно обзаведени за механизирано извършване на максимален брой операции.

13. Свалянето и качването на големи и тежки гуми от и на моторни превозни средства да става механизирано.

14. Преди едностранно повдигане на моторно превозно средство за смяна на колело, същото трябва да бъде осигурено срещу самопридвижване, чрез включване на скорост, натягане на ръчната спирачка и с клинови подпори, поставени пред и зад колелата на другата страна.

15. При сваляне и поставяне на колело е забранено да се извършват работи под повдигнатото на крик моторно превозно средство.

16. Забранено е монтирането и демонтирането на непочистени гуми.

17. Преди започване на демонтирането на обръч от джанта, налягането в гумата трябва да бъде изравнено с атмосферното.

18. Забранено е монтирането на гуми върху неизправни джанти или с неизправни обръчи.

19. Преди започване напомпване на гума работника трябва да се увери в правилния монтаж на обръча върху джантата.

20. За проследяване на налягането на въздуха в гумата през време на напомпването й работника да ползва изправен манометър.

21. Забранено е на работника, който напомпва гумите, да насочва струята от сгъстен въздух към себе си и към други лица.

22. През време на напомпване на гумата, работника е длъжен да следи за правилното разположение на обръча и гумата върху джантата.

23. Забранено е през време на напомпването на гумата да се поправя положението на обръча върху джантата. Това да се извърши само след преустановяване на напомпването и изравняването на налягането в гумата с атмосферното.

24. Забранено е складирането на гуми в близост до машини и съоръжения в помещенията за монтаж и демонтаж на гуми.
  • Складирането на гуми в тези помещения да става само на такова място, че да не затруднява правилната и безопасна работа с машините и съоръженията или други видове работи.
  • Складираните гуми да се подреждат на устойчиви стифове.
25. При пътни условия гумите да се монтират само върху повърхност, осигуряваща чистотата и правилен монтаж на гумата, като между дупките на джантата се слага щанга срещу изхвръкване на обръч от джантата.

26. В помещенията за монтаж и демонтаж на гуми и в складовете за гуми, трябва да има одобрена инструкция по противопожарна охрана съгласувана с органите на противопожарна охрана.