Инструкция за безопасна работа с газо мазутни парни и водогрейни котли ниско налягане

Обслужването на водогрейни котли с ниско налягане (котли работещи при температура на нагрятата вода до 115 0С) се възлага на лица, които са навършили 18 години, притежават необходимата правоспособност и медицински са освидетелствувани, че са годни за тази професия

Инструкция за безопасна работа с газо мазутни парни и водогрейни котли ниско налягане1. Обслужването на водогрейни котли с ниско налягане (котли работещи при температура на нагрятата вода до 115 0С) се възлага на лица, които са навършили 18 години, притежават необходимата правоспособност и медицински са освидетелствувани, че са годни за тази професия.

2. До самостоятелна работа огнярите се допускат след като преминат инструктаж и проверка на знанията за правилна и безопасна работа.

3. Обучение и придобиването на правоспособност на огнярите се извършва съгласно Наредба № 2 за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професия по обслужване на парни и водогрейни котли (в сила от 2.03.2001 г.).

Заетите в обслужването на котли, работещи с природен газ, трябва да имат допълнително и правоспособност за работа с газови съоръжения.

4. Огнярът трябва основно да познава конструкцията на котела, техническата характеристика на котела, автоматиката, нафтовата (газовата) горелка, котелната инсталация, арматурата, отоплителната инсталация, горивното стопанство, електрозахранването и т.н. Да познава основно Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане (Приета с ПМС № 164 от 07.07.2008 г.).

5. Котлите, работещи на газ, и съоръженията към тях трябва да отговарят на изискванията за устройството и безопасна експлоатация на газовите съоръжения и инсталации.

6. Котелът и съоръженията към него трябва да бъдат механично и електрообезопасени:
 • съединителите на водните помпи и други движещи се части да бъдат оградени с предпазители;
 • ел.съоръженията да бъдат занулени;
 • корпусът на котела и резервоарите за гориво да бъдат заземени.

7. Помещенията, в които са монтирани водогрейните котли с ниско налягане трябва да отговарят на противопожарните норми и изисквания.

8. За огнярите да са осигурени нормални санитарно-хигиенни условия за работа и обслужване при спазени изисквания и норми за:

 • осветление;
 • микроклимат (температура, влажност и скорост на въздуха);
 • вентилация;
 • помещения за санитарно-битово обслужване.
9. Огнярите задължително да са снабдени и да ползват полагащите им се лични предпазни средства и специално работно облекло.

10. На всеки водогреен котел или на тръбопровода за гореща вода между котела и спирателния кран да бъде монтиран изправен манометър.

11. На тръбопроводите за вход и изход на водата за всеки котел да бъдат монтирани термометри. Термометрите се монтират между котела и спирателните кранове.

12. Всеки водогреен котел трябва да бъде свързан с разширителен съд, който да поема разширението на водата в отоплителната инсталация при нагряване:
 • при отворена отоплителна система, разширителния съд се свързва пряко с атмосферата;
 • при затворена отоплителна система, разширителният съд се свързва с атмосферата посредством предпазни устройства, които не позволяват налягането в системата да се повиши с повече от 10% над работното.
13. При отворени отоплителни системи съоръжаването на водогрейния котел с предпазно устройство против повишаване на налягането не е задължително.

14. При затворени отоплителни системи и при водогрейни котли, които се изключват от отоплителната инсталация посредством спирателна арматура се предвиждат предпазни устройства, непозволяващи повишаване на налягането в котела с повече от 10% над работното.

15. Като предпазни устройства се използват предпазни клапани или водни предпазители.

16. Предпазните клапани на водогрейните котли се настройват (регулират) за отваряне при повишаване на налягането в котела с повече от 10% над работното.

17. Предпазните устройства против превишаване на налягането във водогрейните котли, разположени на разширителния съд, се оразмеряват и настройват така, че да задействат преди (по-рано) предпазните устройства, монтирани върху самия котел.

18. Входните врати на котелното помещение да се отварят навън. През време на работа на котлите, вратите да не се заключват и при натискане с ръка да се отварят леко.

 • Изходите на котелното помещение (с изключение на аварийните) да имат преддверие или други устройства, които да не позволяват проникване на студен въздух в помещението.
 • Вратите на котелното помещение към служебни, битови и други помещения трябва да се отварят в посока към котелното и да са снабдени с устройство за самозатваряне.

19. Към котелното помещение при възможност да има стая за огняра и работилница за малки поправки. В котелното помещение да има часовник.

20. На местата за обслужване на котлите и в котелното помещение да има аварийно осветление. Аварийното осветление трябва да бъде от самостоятелен източник за захранване с електроенергия. Допуска се аварийното осветление да бъде осигурено чрез преносими лампи с напрежение не по-високо от 24 волта.

21. При пускане на котелната инсталация огняра е длъжен;

 • да се убеди в изправността на котела и котелната арматура,
 • да подкачи вода до нивото, указано на водопоказателното стъкло.
 • да провери горелката за наличие на теч от гориво в пещта и извън пещта;
 • да се убеди в изправността на водоподкачващите помпи.

22. През време на работа огнярят е длъжен:

 • да следи непрекъснато изправността на автоматиката и арматурата:
 • всички вентили да отваря и затваря бавно и внимателно:
 • да не извършва каквито и да са поправки на елементите на котела и котелната инсталация, когато котела работи;
 • да поддържа хигиената е котелното помещение, спомагателните помещения, стълбите и проходните коридори;
 • да не допуска обливане на автоматиката, ел. съоръженията, горелката и външните части на котела с вода и гориво;
 • при евентуално прокапване на гориво от нафтовата горелка, да постави сьд за събирането му;
 • да поддържа нормалното ниво на водата в котела и равномерното му питаене с вода. Не трябва да допуска нивото на водата да спада под най-ниското допустимо или да превиши най-високото водно ниво;
 • да проверява изправността на манометъра чрез трипътното кранче един път на смяна;
 • да продухва котела редовно и правилно;
 • да не оставя котела без наблюдение независимо, че автоматиката му е в изправност.

23. Работата на котела задължително да се преустановява:

 • ако налягането на водата се повиши над работното;
 • ако водното ниво е спаднало под най-ниско допустимото:
 • ако нивото на водата бързо спада, въпреки че подхранването с вода е усилено;
 • ако водоснабдителните средства откажат да работят:
 • ако зидарията (конструкцията) на пещта е разрушена;
 • ако водопоказателния уред или предпазните клапани се повредят и не действат;
 • ако се появят пукнатини, протичане от водните камери, от пламьчните тръби и др. При забелязване на подутини или пропуски на вода от заваръчните шевове;
 • ако водното ниво се покачи над нормално допустимото;
 • при възникване на пожар.

24. Когато работата на котела се спре вследствие на горепосочени или други явления, огнярът е длъжен веднага да уведоми ръководството, а в случай на пожар и противопожарната служба.

25. В случай на възникнал пожар в котелното помещение, огнярът взема мерки за неговото загасване, като продължава да наблюдава и състоянието на котела.

26. Ежемесечно за осигуряване безопасната работа на котела, огняра е длъжен да провежда съответната профилактика.

27. В началото на пролетно-летния сезон огнярът трябва да извърши основна профилактика на котела, на котелната и отоплителната инсталации.

28. При спиране от експлоатация на котлите за дълъг период от време, те трябва да бъдат консервирани.

29. Забранява се работа на котли с неизправни контролно-измервателни прибори и автоматика.

30. Във всяко котелно помещение задължително да се води сменен дневник, в който отговорно за работната смяна лице се разписва при приемане и предаване и да отбелязва: времето на пускането и спирането на агрегатите, всички забелязани нередности в работата на котлите или другите съоръжения и др.

31. За известяване при сериозни и с опасност за персонала и съоръженията последици, в котелното помещение да има осигурена връзка за известяване (телефон, звънец).