Инструкция за безопасността на труда от механиците от автотранспорта

За механици се назначават само лица, имащи необходимата квалификация, свидетелство за правоуправление на контролираните от тях машини и необходимите познания и опит-практика по техническата част на машините и обучени по техниката на безопасността и противопожарната охрана

Инструкция за безопасността на труда от механиците от автотранспорта1. За механици се назначават само лица, имащи необходимата квалификация, свидетелство за правоуправление на контролираните от тях машини и необходимите познания и опит-практика по техническата част на машините и обучени по техниката на безопасността и противопожарната охрана.

2. Механиците са длъжни да провеждат компетентен технически преглед на транспортните средства, самоходните строи¬телни машини и автокранове, като не допускат излизане на работа на същите с:
  • обща техническа неизправност и лош външен вид;
  • неизправно управление;
  • неизправна спирачна система;
  • неизправна електрическа инсталация и електрическа сигнализация (фарове, габарити, мигачи, стопове и др.);
  • неизправно окачване на ходовите колела, вериги и други;
  • неизправно окачване на кабината, легена, миксера, стрелата, кофата и др.;
  • замърсени двигатели, наличие на теч на гориво - поради опасност от запалвания и пожари;
  • неправилно регулирани предни (управляеми) ходови колела;
  • без наличие на изправен и действащ пожарогасител;
  • без заредена аптечка и необходимия минимум от инструменти и др.;
3. При прегледите да се ползуват каналите на пропуска¬телния пункт и да не се допуска движение и неустойчиво положение на машините.

4. При проверка на хлабините на предните ходови колела и ъглите на същите, шенкели, щанги и др. да се използват технически изправни крикове.

5. При прегледите механиците са длъжни да съблюдават за личната им безопасност от преминаващите и маневриращи автомобили и машини.

6. При прибиране на автомобили от обектите или подреж¬дане на същите в района на гаража от механиците строго да се спазва Закона за движение по пътищата и Правилника за приложението му, както и правилата за безопасно придвижване и гариране на МПС и машините.

7. Механиците са длъжни да контролират гарирането на МПС и машините да става по определения ред и на определените места, като не допускат гариране, стоене и ремонт на входове, изходи, пътища, проходи, на подстъпите към противопожарните уреди и съоръжения, ел.табла и водоемите и на по-малко от 20 метра от Ведомствената бензиностанция.

8. Да не се допуска извършването на огневи работи и палене на огън в района на гаража и на по-малко от 10-20 м от гарираните транспортни средства и машините, и на по-малко от 20 метра от бензиностанцията.
За извършване на огневи работи в района на гаража да изис¬кват писмено разрешение от органите на противопожарната охрана.

9. Механиците са длъжни да знаят, че за всяка авария, автопроизшествие на транспортните средства и машините, станали поради пускането им в работа с техническа неизправност, носят солидарна отговорност с виновните лица (шофьори, машинисти и др.).

10. Транспортните средства и машините с технически неизправности по време на прегледа да се връщат за отстраняване на констатираните неизправности и пускането им в работа да става само след отстраняване на неизправностите.

11. През време на прегледите да се избягват пререкания с шофьори и машинисти, тъй като това създава предпоставки за нервна работа с машините, а оттам и предпоставки за аварии.

12. Механиците трябва да познават добре свойствата на ГСМ и ЛЗТ, устройството и действието на противопожарните уреди и съоръжения и да могат правилно да си служат с тях при пожари и запалвания.
При пожари и запалвания незабавно да се пристъпва към загасяване или ограничаване на запалването с наличните противопожарни уреди и съоръжения и наличните подръчни средства, като незабавно се съобщава по телефона в противопожарна охрана и МВР.

13. Механиците са длъжни да познават теоретически и практически правилата за оказване на първа помощ на пострадали от електрически ток, нараняване, обгаряне, изкълчване, счупвания и други.

14. Механиците са длъжни да поддържат добър ред и чис¬тота на работните места и строго да спазват противопожарния ре¬жим при ползване на отоплителни или ел.нагреватели и други уреди.