Инструкция за безопасност на труда при обслужване и ремонт на моторни превозни средства

1. Съответно обзаведени постове, устроени в закрити помещения2. Ремонтът на МПС да се извършва в закрити помещения. За тази цел могат да се използуват и постовете

Инструкция за безопасност на труда при обслужване и ремонт на моторни превозни средства1. Съответно обзаведени постове, устроени в закрити помещения
2. Ремонтът на МПС да се извършва в закрити помещения. За тази цел могат да се използуват и постовете за техническо обслужване.
3. По изключение МПС могат да се ремонтират под навеси или на открити площадки при условие, че са взети мерки, осигуря¬ващи безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана при ремонта.
4. Помещенията за ремонт на МПС трябва да имат пряк изход навън. Не бива да имат непосредствен излаз към помеще¬нията, където са монтирани помощни машини и съоръжения (ацети¬ленови генератори, котли, компресори за сгъстен въздух за техно-логични нужди, акумулаторно помещение и други подобни).
5. Светлите отвори на входните врати на помещенията за обслужване и ремонт да се оразмеряват на база на моторните пре¬возни средства с най-големи габарити, които ще бъдат обслужвани от тях:
  • ширината на отворите да се определя от най-голямата ширина на МПС в метри, плюс 0,8 м., но не по-малка от 2,5 метра;
  • височината на отворите да се определя от най-голямата височина на МПС в метри плюс 0,2 метра, но не по-малка от 2,2 метра;
  • светлите отвори на вратите да са без прагове.
6. При оразмеряване на постовете за обслужване и места¬та за ремонт на МПС да се спазват следните минимални разстояния:
  • между надлъжните страни на успоредно разпо¬ложените МПС, както и до стени, колони, съоръже¬ния, обзавеждане и други - 1,20 метра;
  • пред и зад МПС и до проходите за движение на Същите - 1 метър;
  • разстоянието, посочено в т. а) може да се уве¬личава до 2,50 метра в зависимост от вида и типа на МПС.
7. Ширината на проходите за движение на МПС в помещенията за обслужване и ремонт се оразмерява в зависимост от вида и типа на същите и от вида на маневрите за установяването им на определените места.
8. В помещенията за техническо обслужване й ремонт на МПС трябва да са означени входовете, изходите, посоките и местата за установяване на МПС в зависимост от работите, които предстоят да бъдат извършени.
9. Посоките и скоростта на движението на МПС в помеще¬нията, където са устроени постовете за техническо обслужване и местата за ремонт, трябва да са означени с пътни знаци и мар¬кировки.
10. Помещенията за обслужване и ремонт трябва да имат хоризонтална, надлъжна и напречна трайна маркировка, ограни¬чаваща проходите за движение на МПС и определяща граничните положения при установяването им на постовете за обслужване и местата за ремонт.
11. Входовете и изходите на помещенията за техническо обслужване и ремонт на МПС трябва да са допълнително защите¬ни от въздушно течение посредством преддверия, завеси или по друг подходящ начин.
12. На пода на помещенията за техническо обслужване и ремонт на МПС и пред траншеите, трябва да има опорни бордюри за челно ограничаване движението на моторните превозни средства.
13. Челните канали трябва да имат стълба с пряк излаз в помещението откъм най-близката стена, обезопасена с парапет с височина не по-малка от 0,9 метра и бордова дъска с височина 0,15 метра.
14. Траншеите и стълбите към тях трябва да бъдат обезопасени също както челните канапи с метален парапет и бордова дъска.
15. Всеки канал трябва да има запасен изход (стълба), осъществен посредством бетонирани в стената му метални скоби.
16. Дължината, ширината и дълбочината на каналите и траншеите да се определят в зависимост от МПС, които ще бъдат обслужвани и ремонтирани, и от технологичното им предназна¬чение.
17. При успоредно разположени три или повече челни кана¬ла, те трябва да са свързани с обща траншея, разположена перпен¬дикулярно на каналите. Траншеята може да бъде открита или закрита.
18. Входовете и изходите на каналите от поточен тип тряб¬ва да са извън тях и да се свързват с каналите чрез тунел.
19. Тунелите и частите от траншеите служещи за проход, трябва да са с ширина не по-малка от 1 метър.
  • височината на тунелите в най-ниската им част не трябва да е по-малка от 1,9 метра.
20. Дължината на каналите трябва да е разчетена така, че установените на тях МПС да не затварят запасните им изходи.
21. Пред канапите и естакадите трябва да има насочващи реборди, а по дължината им - водещи такива, с височина не по-малко от 0,07 метра.
22. Каналите от челен тип трябва да имат в предния си край ограничителен праг.
23. Облицовката на каналите, тунелите, траншеите, стълби¬те към тях и огражденията им трябва да са от негорими материали.
24. Каналите, тунелите и траншеите трябва да са изолирани от подпочвени води и влага, а стените им - покрити с водо непроницаема облицовка в светли тонове. Подовете им да са равни, не хлъзгави, с възможност за лесно и добро почистване повърхност и с наклон към подовия сифон на канализацията.
25. Върху каналите от поточен тип трябва да има проходни мостчета с ширина не по-малко от 0,8 метра, с под от рифелова ламарина и с борд висок 0,15 метра, които при нужда могат да се преместват по дължината на канала.
26. В случаите на механизирано придвижване на МПС или на части от тях, при техническото им обслужване или при ремонти¬рането им трябва да действат сигнализации (светлинна и звукова), известяващи периодичното придвижване.
Забранено е ползването и работата на периодично преместващи се механизирани съоръжения след подаването на сигнали¬те за придвижването им.
27. При работа на височина по моторните превозни сред¬ства, да се ползуват подходящи стълби или стьлби-платформи, осигуряващи нормално и безопасно извършване на техническо обслужване или на ремонта им.
28. Площадките, стълбите и стълбите-платформи, от които се извършва обслужване или ремонт на МПС на височина, трябва да бъдат оградени с метален парапет с височина не по-малка от 0,9 м и бордова дъска с височина 0,15 метра.
29. При техническото обслужване или ремонт на МПС извън канапи, естакади, подемници и други, когато работникът трябва да е легнал върху пода на помещението или върху откритата площадка - трябва да се ползува легалка.
30. За започване на работи и дейности по техническото обслужване и ремонт на дадено МПС трябва да има нареждане от съответното длъжностно лице.
31. Моторните превозни средства, които се подават за техническо обслужване или ремонт, трябва да бъдат основно изми¬ти, почистени, подсушени, обеззаразени и обезвредени.
32. Забранено е вкарването на МПС в помещенията за техническо обслужване и ремонт.
33. Забранено е установяването на МПС за определено техническо обслужване или определен ремонт на постове или на работни места, които не са предназначени за тази цел. Изключения се допускат с разрешение на отговорното лице, което е задължено в този случай да осигури чрез допълнителни мерки безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана при изпълнението на определените видове работи или дейности.
34. Забранено е на лица, нямащи свидетелство за правоуправление за съответната категория моторно превозно средство, да извършват маневри с тях в помещенията за техническо обслужване и ремонт.
35. Преди започване на работи и дейности по обслужва¬нето или ремонта на моторното превозно средство, длъжностното лице, установило МПС на поста за техническото обслужване или на мястото за ремонт, трябва да го осигури срещу само придвижване.
36. След установяване на МПС на пост за техническо обслужване или на място за ремонт на арматурното табло, на същото да се постави табелка с надпис, забраняващ извършването на определени дейности с оглед на безопасна работа по моторното превозно средство.
37. Забранено е да се оставят да работят на място двигателите на МПС след установяването им на постовете за техниче¬ско обслужване или на местата за ремонт. Забраната не се отнася за случаите, когато естеството на работата налага двигателят да работи. В тези случаи трябва да бъдат взети мерки за отвеждане на отработените газове извън помещението.
38. Преди започване демонтажа на агрегати или възли от МПС, трябва да са взети мерки за укрепването на същите и на тези, чието сигурно закрепване се нарушава.
39. При монтаж и демонтаж на агрегати от МПС трябва да се ползуват повдигателни, подемно-транспортни и други специали¬зирани съоръжения, съответствуващи на операциите,
40. Забранено е ползуването на неизправни или непрове¬рени повдигателни съоръжения и захватни приспособления.
41. Забранено е едновременното обслужване или ремонт на МПС от работниците, когато същите трябва да работят един над друг.
42. Забранена е работата под или на повдигнати изцяло или частично МПС, агрегати, кабини, каросерии и др., когато съ¬щите не са подпрени надеждно.
43. Забранено е да се стои или работи под или на МПС, агрегати, кабини, каросерии и др., повдигнати изцяло или частично само с повдигателни съоръжения, като кранове, телфери, лебедки, макари и др. подобни, когато същите са закачени направо на куките им или посредством захванати приспособления.
44. При извършване на демонтажни работи, свързани с избиване на клинове или болтове, отсичане глави на болтове или нитове и при други подобни операции, извършващият ги трябва предварително да е взел мерки срещу възможността от нараняване на близко намиращите се работници или други лица.
45. Преди повдигане на предния или задния мост моторното превозно средство трябва да бъде осигурено срещу само придвижване, чрез поставяне на клинове съответно зад задните или зад предните колела.
46. Хоризонталното транспортиране на агрегати, възли или части от МПС с тегло над 16 кг да се извършва посредством количка или подемно-транспортни съоръжения.
47. При топла разработка на двигатели с вътрешно горене на стенд в помещение трябва да е осигурено извеждането на отра¬ботените газове извън него.
Отговорникът на поста е длъжен да вземе съответните мер¬ки по безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана.
48. Забранено е поставянето на инструменти, части и други по МПС и на места, откъдето е възможно падането им през време на техническото обслужване или при извършването на ремонтните работи и дейности.
49. Миенето на детайли, възли, механизми, агрегати и други с алкални обез-маслители да се извършва само на определените и съответно обзаведени места.
50. Отработените масла трябва да се източат от МПС в металически съдове и да се съхраняват във вградени в земята цистерни.
51. Разлетите масла и горива в помещенията за техниче¬ско обслужване или ремонт трябва веднага да се посипват с дър¬вени стърготини или пясък, след което последните да се събират и поставят в металически съдове с плътно затварящи се капаци. В същите съдове да се поставят и омаслените парцали и палки.
В края на всяка работна смяна отпадъците трябва да се изхвърлят на определеното (съвместно с органите на противопожарната охрана) място.
52. Забранено е да се оставят в постовете за обслужване и местата за ремонт на МПС, на съоръжения, уреди, инструменти, принадлежности, материали и други след работа с тях.
53. Забранено е в помещенията за техническо обслужване и ремонт оставянето във входовете, изходите, на местата за установяване на МПС и на проходите към тях на съоръжения, уреди, инструменти, приспособления, материали, отпадъци и други.
54. Забранено е в помещенията за техническо обслужване и ремонт съхраняването на гориво-смазочни материали в количе¬ства, превишаващи необходимите такива за една работна смяна.
55. Забранено е пушенето в помещенията за техническо обслужване и ремонт на МПС, с изключение на местата в тях, определени съвместно с органите на противопожарната охрана.
56. При техническо обслужване или ремонт на открито трябва да бъдат взети мерки, които да осигуряват безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана при конкретните условия.