Инструкция за безопасност при работа с гориво – дизелово гориво

Класифициране съгласно Директива 67/548/ЕИО или Директива 1999/45/ЕО в съответствие с внесените изменения. Физически опасности:Огнеопасни течности - запалими течност

Инструкция за безопасност при работа с гориво – дизелово гориво1. Класифициране съгласно Директива 67/548/ЕИО или Директива 1999/45/ЕО в съответствие с внесените изменения
2. Физически опасности:
 • Огнеопасни течности - запалими течност и пари.
3. Вредности за здравето:
Остра токсичност, вдишване: 
 • Вреден при вдишване.
Предизвиква дразнене на кожата: 
 • Корозия/дразнене на кожата
Канцерогенност:
 • Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция
Специфична токсичност за определени органи:
 • Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция
Опасности при вдишване: Може да бъде смъртоносен при поглъщане или навлизане в дихателните пътища

4. Конкретни опасности:

 • Вдишването на високи концентрации от изпарения може да причини виене на свят, замайване, главоболие, гадене и загуба на координация. Продължителното вдишване може да доведе до загуба на съзнанието. Продължителният или многократен контакт с кожата може да предизвика зачервяване, сърбеж, дразнене, екзема/напукване и мастно акне. Съставките на продукта могат да проникнат в тялото през кожата. Може да причини увреждане на черния дроб. Суспектна опасност от рак. Аспирираните в белите дробове капки от продукта чрез поемане или повръщане могат да причинят сериозна химична пневмония.
Основни симптоми: 
 • Раздразнение на очите и лигавиците. Раздразнение на кожата. Дерматит. Обезмазняване на кожата. Поемането може да причини раздразнение и неразположение.
 • Запалими течност и пари. 
 • Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища. 
 • Предполага се, че причинява рак. 
 • Вреден при вдишване. 
 • Предизвиква дразнене на кожата. Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция.

5. Мерки за безопасност:

 • Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
 • Реагиране ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: 
 • Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. НЕ предизвиквайте повръщане.

6. Мерки за първа помощ

Обща информация: 

 • В случай на дискомфорт потърсете медицинска помощ.
 • Описание на мерките за първа помощ
 • Вдишване - Изнесете на чист въздух. При затруднено дишане дайте кислород. В случай че почувствате или продължите да чувствате дискомфорт, потърсете медицинска помощ.
 • Преместете пострадалия на чист въздух възможно най-бързо.
 • Незабавно приложете изкуствено дишане, ако дишането е спряло.
 • Даването на кислород може да помогне.
 • Потърсете медицинска помощ за по-нататъшно лечение.
 • Контакт с кожата Съблечете замърсеното облекло. Измийте със сапун и вода. В случай на обриви, рани и други кожни заболявания: потърсете медицинска помощ и покажете тези инструкции.
 • Контакт с очите Незабавно измийте обилно с вода в продължение на най-малко 15 минути. Свалете контактните лещи (ако има такива) и отворете широко очите. При получаване на дразнене или персистиране на последното да се потърси медицинска помощ.
 • Поемане Незабавно измийте устата и изпийте голямо количество вода или мляко. Не оставяйте пострадалия без наблюдение. Не предизвиквайте повръщане. Ако той повърне, дръжте главата ниско. Откарайте веднага в болница и покажете тези инструкции.

7. Противопожарни мерки
Опасност от пожар:

 • Продуктът е запалим и нагряването може да генерира изпарения, които могат да образуват експлозивни пари или въздушни смеси. Материалът ще остане да се носи по повърхността на водата и може отново да се запали.
 • Подходящи средства за гасене на пожар: Воден спрей, пяна, сух прах или въглероден диоксид.
 • Неподходящипожарогасителни средства: Не гасете с водни струи, тъй като това ще спомогне за разпространението на огъня.

8. Индивидуални мерки за защита (като лични предпазни средства)
Защитно оборудване:

 • Защита за очи/лице: Носете очила или лицев щит.
Защита на кожата:
 • Защита на ръцете Носете защитни ръкавици. Препоръчват се нитрилни ръкавици. Внимавайте течността да не проникне през ръкавиците. Съветваме ви често да ги сменяте.
Други
 • Трябва да носите защитен гащеризон. Препоръчва се антистатично защитно облекло,забавящо влиянието на пламъка.
Термични опасности: 
 • Носете подходящо облекло за топлинна защита, когато това е необходимо.
Хигиенни мерки: 
 • При работа не се хранете, не пийте и не пушете. Измийте ръцете след работа.
Замърсеното облекло да се изпере преди повторна употреба. Личните дрехи трябва да се държат отделно от работните дрехи.

9. Действия при възникване на предвидими ненормални ситуации при използване на работното оборудване:

 • Работещите да бъдат запознати срещу подпис с Авариен план за действия при възникване на предвидими ненормални ситуации при използване на работното оборудване.
 • При възникване на предвидими ненормални ситуации при използване на работното оборудва да се изпълнява Авариен план, разработен за конкретният обект.