Инструкция за безопасност при работа с гориво – пропан - бутан

1. Класифициране според Директива 67/548/ЕИО или Директива 1999/45/ЕО в съответствие с внесените изменения2. Физически опасностиИзключително

Инструкция за безопасност при работа с гориво – пропан - бутан1. Класифициране според Директива 67/548/ЕИО или Директива 1999/45/ЕО в съответствие с внесените изменения
2. Физически опасности
 • Изключително запалим.
 • Въглеводороди, богати на C3-4, 100 68512-91-4 02-2119654521-43-0000 649-083-00-0
 • Нефтен дестилат 270-990-9
3. Вредности за здравето:
 • Може да причини рак.
 • Може да причини наследствено генетично увреждане. Може да увреди плода при бременност.
4. Конкретни опасности:
Вдишването на високи концентрации може да причини виене на свят, замайване,главоболие, гадене и загуба на координация. Продължителното вдишване може да доведе до загуба на съзнанието. Опасност от задушаване (асфикция), ако се остави да се акумулира до концентрации, които намаляват кислорода до по-ниски от безопасните за дишането нива. Контактът с втечнения газ може да причини увреждане (измръзване трета степен) вследствие на бързо изпарително охлаждане.
Основни симптоми: 
 • Наркоза.
 • Промени в поведението.
 • Спад на моторните функции.
 • Риск при вдишване Категория 1
5. Предпазни мерки за безопасна работа:
Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности. - Тютюнопушенето забранено. Да се вземат предпазни мерки срещу статично електричество. Използвайте предписаните лични предпазни средства. Не използвайте преди да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки за безопасност.
Реагиране Пожар от изтекъл газ: 
 • Не гаси, докато течът не бъде отстранен безопасно. 
 • Премахнете всички източници на запалване, ако е безопасно. 
 • ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински съвет/помощ.
Съхранение Да се пази от пряка слънчева светлина. Да се съхранява на добре проветриво място. Да се съхранява под ключ.
6.Мерки за първа помощ
Обща информация Топлинни изгаряния: 
 • Измийте незабавно с вода. Докато правите това, свалете дрехите, които не са залепнали към засегната област. Извикайте линейка. Продължете да миете, докато пътувате към болницата. В случай на дискомфорт потърсете медицинска помощ.
Описание на мерките за първа помощ
Вдишване: 
 • Преместете пострадалия на чист въздух. Ако не диша, освободете дихателните пътища и започнете изкуствено дишане уста в уста или използвайте апарат за ръчно обдишване.
 • Незабавно потърсете медицинска помощ. При затруднено дишане, транспортирайте пострадалия до медицински център и, при възможност, му дайте поддържащ кислород.
 • Контакт с кожата При измръзване не махайте дрехите, а започнете да миете изобилно с хладка вода.
 • Извикайте линейка и продължете да миете до пристигането в болница.
 • Контакт с очите: Очите да се промият незабавно с обилни количества вода в течение на поне 15 минути.
 • При получаване на дразене или персистиране на последното да се потърси медицинска помощ.
Поемане: 
 • При нормални атмосферни условия материалът съществува под формата на газ и няма вероятност от поемане.
 • Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти.
 • Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение.
Наркоза. 
 • Промени в поведението. Спад на моторните функции. Третирайте симптоматично.
6.Противопожарни мерки
Опасност от пожар: 
 • Контейнерите могат да избухнат при нагряване. Газът може да се разнесе на значително разстояние, да достигне да източник на запалване и да причини обратен удар на пламъка. Може да образува експлозивни смеси с въздуха.
Пожарогасителни средства:
Подходящи средства за гасене на пожар: 
 • Сух прах. 
 • Въглероден диоксид (CO2).
Неподходящи пожарогасителни средства:
 • Не гасете с водни струи, тъй като това ще спомогне за разпространението на огъня.
Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа: 
 • При пожар могат да се образуват опасни за здравето газове.
7.Мерки при аварийно изпускане
Да се застане от страната, обратна на посоката на вятъра. Преди навлизане в затворени
пространства те да бъдат вентилирани. Елиминирайте всички източници на запалване (не трябва да има никакви цигари, огньове, искри или пламъци в непосредствена близост). Да се носи подходящо защитно облекло, ръкавици и предпазни средства за очите/лицето.

8. Работа и съхранение
Предпазни мерки за безопасна работа:
Осигурете достатъчно добра вентилация. 
Избягвайте контакт с очите, кожата и дрехите. 
Материалът може да отнеме кислорода от въздуха до опасно ниски нива. Избягвайте вдишването на газ. 
Носете подходящо лично защитно оборудване. 
Продуктът е силно възпламеним. 
Може да образува експлозивни смеси с въздуха. Избягвайте топлина, искри, открити пламъци и други източници на запалване. 
Заземете контейнера и оборудването за пренасяне, за да елиминирате електростатични искри. Спазвайте добрите индустриални хигиенни практики.

9. Индивидуални мерки за защита (като лични предпазни средства)
Защита на очи/лице: 
 • Риск от контакт. Носете очила или лицев щит. Контактът с продукта може да предизвика измръзване.
Защита на кожата:
 • Защита на ръцете: да се носят студоизолационни ръкавици. Контактът с продукта може да предизвика измръзване.
Други: 
 • Да се носи подходящо защитно облекло
Термични опасности:
 • Носете подходящо облекло за топлинна защита, когато това е необходимо.
10. Действия при възникване на предвидими ненормални ситуации при използване на работното оборудване:
 • Работещите да бъдат запознати срещу подпис с Авариен план за действия при възникване на предвидими ненормални ситуации при използване на работното оборудване.
 • При възникване на предвидими ненормални ситуации при използване на работното оборудва да се изпълнява Авариен план, разработен за конкретният обект.