Инструкция за действията на персонала при зареждане с пропан – бутан на автомобилни газови уредби

Преди започване на работа лицето на длъжност обслужващ бензиностанция от всяка смяна задължително прави проверка за изтичане на газ пропан -бутан от съоръженията

Инструкция за действията на персонала при зареждане с пропан – бутан на автомобилни газови уредби1. Преди започване на работа лицето на длъжност обслужващ бензиностанция от всяка смяна задължително прави проверка за изтичане на газ пропан -бутан от съоръженията и за изправността им.
2. При констатиране изтичане на газ пълненето се преустановява. Повредата се отстранява само от компетентни лица уведомени от Отговорника на бензиностанцията.
3. Автомобилите с газови уредби подхождат към колонката за зареждане с втечнен газ пропан - бутан поединично след повикване от обслужващия бензиностанция.
4. След подхождането на автомобила до колонката за зареждане се изключва:
 • Двигателя
 • Всички устройства черпещи ел.ток от автомобила - осветление, радио, касетофон, клаксон и др.
5. Автомобилът се осигурява срещу произволно тръгване, посредством включена на първа степен скоростна предавка и задействана ръчна спирачка.
6. Обслужващият служител на газоколонката зарежда само изправни автомобилни газови уредби:
 • Бутилката е в срок на годност
 • Изправни вентили, клапани и ниво-показатели
 • С маркировъчна табела - на завода производител с означени върху нея номер, вместимост, работно и изпитателно налягане, маса, срок на годност, щемпел на ОТК
 • Без повреди по тялото и дъната
 • Без вдлъбнатини, изменение на формата, отслабено закрепване.
7. Не се допуска зареждане на автомобилна газова уредба, която няма изискващия се стикер за техническо освидетелстване и периодичен преглед, или чиито стикер е с изтекъл срок на годност.
8. Зареждането се извършва от служителя обслужващ газо - колонката. Забранява се самообслужването от клиенти!
9. Бутилките на автомобилните газови уредби се запълват с газ пропан - бутан до 85% от обема им. Не се допуска препълването им.
10. Обслужващото газо - колонката лице, задължително работи със защитни ръкавици.
11. Последователност при зареждане на АГУ от обслужващия газо - колонката:
 • Включва захранването от прекъсвача на колонката.
 • Отрива заглушката на пълначния щуцер на бутилката на АГУ и поставя пистолета в него.
 • Зарежда бутилките на автомобилните газови уредби се запълват с газ пропан - бутан до 85% от обема им.
 • След напълване на съответното количество газ, снема пистолета от бутилката на автомобила, поставя го в гнездото на газ - колонката и завива заглушката на пълначния щуцер на бутилката на АГУ.
 • Приключва операцията по зареждането, като се е убедил, че няма изтичане на газ пропан - бутан от АГУ.
12. Автомобилите могат да бъдат зареждани само, в случай, че инсталациите им са в изправност и с бутилката им може да се установи плътна връзка. В случай, че по време на зареждането се установи изтичане на втечнен газ пропан - бутан от пълначния щуцер или от газовата инсталация на автомобила, обслужващия бензиностанцията незабавно прекратява зареждането чрез стоп - бутона на колонката и след освобождаването на пистолета автомобилът се извежда извън района на обекта. Забранени са всякакви опити за пускане на автомобила в ход!
13. Поставянето и снемането на пистолета на газколонката от пълначния щуцер на бутилката на АГУ, трябва да се извършва внимателно, като обслужващият бензиностанция не трябва да се надвесва над бутилката в багажното отделение на автомобила.
14. Обслужващият газколонката служител не може да се отдалечава от автомобила, докато се извършва зареждането и маркуча е свързан с бутилката на автомобила.
15. При зареждане на АГУ не се допуска:
 • Създаване налягане на газколонката, превишаващо работното налягане на бутилката на АГУ.
 • Притягане на съединителя и уплътнителя.
 • Затягане, охлабване или снемане на болтовете от газовата уредба.
 • Завиване и отвиване на крановете на АГУ.
 • Извършване на ремонт и реглаж на авто - газовата уредба.
 • Наместването, бутането или донагласянето на пистолета по време на зареждане
16. След зареждане на бутилката, ако при запалване двигателят започне да прекъсва, същият следва незабавно да се изгаси и автомобила да се изведе чрез избутване извън района на обекта
17. В случай на запалване при включване на двигателя след зареждане на АГУ, обслужващият газколонката незабавно взема най - близко стоящият прахов пожарогасител и действа с него до потушаване на пламъците, без да се изчаква реакцията на водача или изваждането на пожарогасителя на автомобила.
18. Действия при възникване на предвидими ненормални ситуации при използване на работното оборудване:
 • Работещите да бъдат запознати срещу подпис с Авариен план за действия при възникване на предвидими ненормални ситуации при използване на работното оборудване.
 • При възникване на предвидими ненормални ситуации при използване на работното оборудва да се изпълнява Авариен план, разработен за конкретният обект.