Инструкция при гресиране и смяна на масла на мпс

Постовете за гресиране и смяна на масла за моторни превозни средства да се устройват в самостоятелни или общи закрити помещения

Инструкция при гресиране и смяна на масла на мпс
1. Постовете за гресиране и смяна на масла за моторни превозни средства да се устройват в самостоятелни или общи закрити помещения.

2. Стените на помещението или преградните стени в общите помещения, където са устроени постовете за гресиране и смяна на масла, да бъдат облицовани с фаянсови плочки или с друго водо-непроницаемо покритие, позволяващо лесното им почистване.

3. Подът на помещението и на постовете за гресиране и смяна на масла, устроени в общи помещения, да бъде негорим, не-попиващ, гориво-смазочни материали и водо-непроницаем.

4. Контактните излази за преносимите ръчни лампи на постовете за гресиране и смяна на масла да са с напрежение до 36 волта.

5. Ползването на постовете и на тяхното обзавеждане от водачите за гресиране и смяна на масла на зачислените им моторни превозни средства може да става само със знанието и разрешението на отговорника на тези постове или на неговите началници. Отговорност за правилната и безопасна работа в тези случаи носи длъжностното лице, дало разрешението.

6. Забранено е ползването на подемници, на които повдигателните механизми не осигуряват задържане на повдигнатото моторно превозно средство на установена височина.

7. Постът за смяна на масла да е съоръжен с масло-уловител, който задължително да се ползва от работника, обслужващ поста.

 8. Работниците, които обслужват постовете за гресиране и смяна на масла на моторни превозни средства да ползват чисто специално работно облекло и обувки. Забранено е ползването на замърсено или напоено с гориво-смазочни материали облекло и обувки.

9. При ползването на пост за гресиране и смяна на масла, двигателят на моторното превозно средство да бъде загасен.

10. След установяване на моторното превозно средство на поста за гресиране и смяна на масла, ползващият поста трябва да вземе мерки срещу самоволното му придвижване.

11. Под повдигнато за гресиране и смяна на масло моторно превозно средство е забранено стоенето на лица, които не са заангажирани в тези дейности.

12. Забранено е замърсяването на постовете за гресиране и смяна на масла с отпадъчна грес или с масла. При случайно замърсяване на пода, ползващият поста е длъжен да почисти мястото и да го обезопаси срещу евентуално подхлъзване.

13. Замърсените с грес или масла парцали, пакли, пясък, трици и други материали да се събират в металически съдове с платно затварящи се капаци. Съдържанието на същите в края на всяка работна смяна да се изхвърля на определеното място.

14. Забранено е почистването на пода на помещението или на постовете за гресиране и смяна на масла с лесно-запалителни течности.

 15. Забранено е пушенето и ползването на открит огън на поста за гресиране и смяна на масла при работни условия.