Консултации Трудови отношения

Служба по трудова медицина „Медик Консултинг“ ООД предлага консултации при разработването и разясняването на основни вътрешни фирмени актове

Консултации Трудови отношенияСлужба по трудова медицина „Медик Консултинг" ООД предлага консултации при разработването и разясняването на основни вътрешни фирмени актове като:
  • Всички работни документи, структуриращи дейността на органите или длъжностните лица по БЗР във фирмите;
  • Правилник за вътрешния трудов ред;
  • Правила за действие на работещите при пожар, бедствия и аварии;
  • Документите, регистриращи дейността на КУТ и ГУТ;
  • Инструкции за безопасност при работа с машини или съоръжения, информиращи работещите за опасностите при работа и мерките за недопускане на аварии, злополуки и професионални заболявания;
  • Подготовка на персонала за безопасна работа чрез съвместно разработване на видовете инструктажи и програмите, които те обхващат;
  • Анализ на състоянието на ЗБУТ във фирмата и оценка на съответствие;
  • Длъжностни характеристики;
  • Графици за работа;
  • Разработване на физиологичен режим на труд и почивка.