Профилактични медицински прегледи

Основният нормативен акт, който определя вида и периодичността на медицинските прегледи и изследвания, осигурявани от работодателя, е Наредба No 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците

Профилактични медицински прегледи

Какво задължение има работодателят за осигуряване на профилактични медицински прегледи?

Основният нормативен акт, който определя вида и периодичността на медицинските прегледи и изследвания, осигурявани от работодателя, е Наредба No 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците, обн., ДВ, бр. 16 от 27.02.1987 г., посл.изм. и доп., бр. 78 от 30.09.2005 г. С Наредба № 7 от 15 август 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи се определя реда за провеждане на очните прегледи на работещи, чиято дейност е свързана с високо нервно сензорно натоварване при работата с видеодисплеи.

Службите по трудова медицина, при изпълнение на своите функции и съгласно нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа и въз основа на оценката на риска и конкретните условия на труд предлагат:

  • списък на професиите и длъжностите, при които работещите подлежат на задължителни периодични медицински прегледи и изследвания
  • вида на медицинските специалисти, извършващи прегледите и необходимите изследвания
  • честотата на провеждане на периодичните медицински прегледи и изследвания.

Наред с тези задължителни дейности, ние можем да организираме провеждането на профилактичните прегледи на преференциални цени в медицинските центрове, с които работим. След направените профилактични прегледи се изготвя здравно досие на всеки служител, а фирмата-работодател получава заключение за здравословното състояние на служителите, изготвено от лекар-трудова медицина.

Анализите, които изготвяме въз основа на проведените прегледи, трудови злополуки, резултатите от измервания на параметрите на работната среда, професионални заболявания и обща заболеваемост на персонала, дават представа на работодателя за управлението на риска и необходимите мерки за неговата превенция.