Трудова медицина цели усвояване и реализиране

Специалността - Трудова медицина е медицинска специалност с превантивна насоченост с основна роля да осигури превенция на професионалните болести и свързаните с труда заболявания чрез анализ и промяна на работната среда, работното поведение и трудовата култура на работещите

Трудова медицина цели усвояване и реализиране

03-04-2020
Специалист по трудова медицина
Специалността - Трудова медицина е медицинска специалност с превантивна насоченост с основна роля да осигури превенция на професионалните болести и свързаните с труда заболявания чрез анализ и промяна на работната среда, работното поведение и трудовата култура на работещите.

Специалността -  цели усвояване и реализиране на необходимите теоретични и методологични знания и практически умения за профилактика на професионалните и свързаните с труда увреждания при работещите, промоция на здравето на работното място и създаване на устойчива работоспособност, чрез качествена трудовомедицинска диагностика и експертиза на работоспособността, медицинска и социална рехабилитация и адекватно трудоустрояване в изпълнение на държавната и фирмената стратегия за здравословни и безопасни условия на труд.

Медицинската специалност - Трудова медицина се придобива по реда на действащата нормативна уредба (Наредба № 1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, ДВ бр. 7 от 27.01.2015 г.) от лица с образователно-квалификационна степен магистър по медицина.

Закон за безопасност и здраве при работа от 1997 г., с последвали изменения и допълнения през следващите години. 
От януари 1998 г. Законът за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) задължи всички работодатели да осигуряват обслужване на своите работници и служители от регистрираните служби по трудова медицина (СТМ). В същото време законодателят ясно определи основните функции и дейности на СТМ - предимно превантивни функции, чиито основни дейности са свързани с:
 • оказване помощ на работодателите за създаване на организация за безопасност и здраве при работа;
 • оценка на професионалните рискове и анализ на здравното състояние на работещите;
 • предлагане на мерки за отстраняване и намаляване на установения риск;
 • наблюдение на здравното състояние на работещите;
 • обучение на работещи и длъжностни лица по правилата за опазване на здравето и безопасността при работа.
В изпълнение на законовите разпоредби Службата по трудова медицина трябва да води и съхранява документацията, свързана със здравното състояние на работниците и служителите - информация, която е защитена от закона като лични данни и достъпът до тях следва да бъде ограничен. Дейността на СТМ е свързана и с анализа и проследяването на здравното състояние на работещите през целия им трудов живот. Тя е в пряка връзка с профилактиката и доказването на професионалния характер на заболяванията.

Службите по трудова медицина могат да се създават от работодателите самостоятелно или съвместно с други работодатели, както и от юридически или физически лица, регистрирани по Търговския закон, по Закона за кооперациите или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за обслужване на работещи лица.
Промените в закона дават възможност на лечебните заведения да могат да създават служби по трудова медицина, само ако са учредени като самостоятелни юридически лица (чл. 25, ал. 4 ЗЗБУТ).

Службите по трудова медицина се регистрират от министъра на здравеопазването по предложение на Комисията за регистриране на СТМ. Съгласно параграф 25 от преходната разпоредба на ЗЗБУТ, регистрираните до влизането в сила на закона служби по трудова медицина трябва да се пререгистрират в срок до една година от влизането му в сила - 18.05.2008 г. Регистърът на службите по трудова медицина е публичен и се води от Министерството на здравеопазването. Данните от регистъра (актуална информация за регистрираните СТМ) се публикуват на интернет страницата на Министерството на здравеопазването.
Съгласно новия регистрационен режим, минималният състав на службите по трудова медицина включва:
 • лице с образователно-квалификационна степен магистър по медицина и с придобита специалност трудова медицина;
 • лице с висше техническо образование и 3 години професионален опит в областта на безопасността и здравето при работа;
 • технически изпълнител с образование не по-ниско от средно.
Законодателят е категоричен, че в състава на службата по трудова медицина и при изпълнение на конкретни задачи не могат да се включват:
 • лица, които работят в Министерството на здравеопазването и Министерството на труда и социалната политика и техните контролни органи;
 • медицински специалисти, загубили правоспособност по смисъла на Закона за здравето;
 • лица с подписан договор с Националната здравноосигурителна каса и регистрирани в районните центрове по здравеопазване.
Ред за регистрация на СТМ
За регистриране на СТМ, лицата, които са създали служби, трябва да подадат заявление до министъра на здравеопазването, към което да приложат следните документи:
 • данни, съдържащи наименование, седалище и адрес;
 • копие от акта за съдебна регистрация или копие от друг документ за създаването на СТМ;
 • договор между работодатели - за случаите когато СТМ е създадена съвместно между работодатели;
 • актуално удостоверение за вписване в търговския регистър;
 • списък на минималния състав на специалистите от службата по трудова медицина;
 • нотариално заверени копия на документи, удостоверяващи образованието и квалификацията на специалистите от минималния състав;
 • декларация на лицата от минималния състав, че отговарят на изискванията на чл. 25б, ал. 3 ЗЗБУТ;
 • удостоверение за членство в Българския лекарски съюз за лицето от минималния състав с образователно-квалификационна степен магистър по медицина и с придобита специалност Трудова медицина;
 • документ за платена такса.
При непълнота и при нередовност на посочените документи, министърът на здравеопазването или упълномощено от него длъжностно лице в 30-дневен срок от датата на подаване на заявлението е длъжен писмено да уведоми лицата за констатирани непълноти и нередовности на документите, като с уведомлението определи срок не по-кратък от 14 дни за отстраняването им.
В 30-дневен срок от подаване на заявлението или от датата на отстраняване на констатираните непълноти или нередовности, министърът на здравеопазването или упълномощено от него длъжностно лице, по предложение на Комисията за регистриране на службите по трудова медицина, издава удостоверение за регистрация на службата по трудова медицина или прави мотивиран отказ за регистрация.
Отказ за регистрация се прави само в случаите, когато непълнотите и нередностите в документите не са отстранени в срока, определен с уведомлението, или при несъответствие с изискванията за регистрация.

Ред за заличаване на регистрирани СТМ
Министърът на здравеопазването или упълномощено от него длъжностно лице със заповед може да заличи от регистъра регистрирани служби по трудова медицина, при следните условия:

 • подадено заявление от лицата, създали служби по трудова медицина, за заличаване от регистъра;
 • прекратяване дейността на лицата, които са създали служба по трудова медицина;
 • установени нарушения, свързани с изискванията:
 • към минималния състав на службите по трудова медицина;
 • относно ограниченията, които законът е поставил за лицата, които работят в Министерството на здравеопазването и Министерството на труда и социалната политика и техните контролни органи; 
 • медицински специалисти, загубили правоспособност по смисъла на Закона за здравето; лица, подписали договор с Националната здравноосигурителна каса и регистрирани в регионалните центрове по здравеопазване.
 • за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина, определени с наредба на министъра на здравеопазването и министъра на труда и социалната политика;

Констатирани от контролните органи системни нарушения на основните дейности на службите по трудова медицина:

 • оказване помощ на работодателите за създаване на организация за безопасност и здраве при работа;
 • оценка на професионалните рискове и анализ на здравното състояние на работещите;
 • предлагане на мерки за отстраняване и намаляване на установения риск;
 • наблюдение на здравното състояние на работещите;
 • обучение на работещи и длъжностни лица по правилата за опазване на здравето и безопасността при работа;
 • водене и съхраняване на документацията, определена с Наредба 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина;
 • нарушения на изискванията на нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при извършване на тяхната дейност;
 • установяване наличието на документи с невярно съдържание, свързани с регистрацията на службата.

Контрол върху дейността на службите по трудова медицина
Промените в глава седма Контрол и административнонаказателна отговорност на ЗЗБУТ определят органите на държавния здравен контрол да упражняват контрол върху дейността на службите по трудова медицина (чл. 54а). Контролът обхваща:

 • регистрацията и съответствието на данните и документите, подадени към заявлението при регистрацията, както и съответствието при промяна на декларираните обстоятелства, с фактическото състояние;
 • изпълнението на договорените с работодателя дейности, свързани със здравето на работещите;
 • документите, удостоверяващи дейността на службата.
При осъществяване на контролните си функции, органите на държавния здравен контрол имат право:
 • на свободен достъп до службите по трудова медицина;
 • да изискват информация и документи от службата по трудова медицина във връзка с дейността й;
 • да дават задължителни предписания на службата по трудова медицина за отстраняване на констатирани нарушения;
 • да съставят актове за констатирани административни нарушения.
Важно е да се отбележи, че макар и косвено, инспекторите по труда също могат да упражняват контрол върху качеството на извършваните от СТМ дейности. С направените промени законодателят даде възможност за констатирани от контролните органи системни нарушения на основните дейности на службите по трудова медицина, министърът на здравеопазването да ги заличава от регистъра. Може да се каже, че това задължава инспекторите от ИА Главна инспекция по труда при извършване на цялостния контрол в предприятията за изпълнение на изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и при констатиране на нарушения, причината за които е дейността на службата по трудова медицина, освен отговорността, която следва да търсят от работодателите, трябва да подават и сигнал до министъра на здравеопазването за констатираните нарушения, което от своя страна може да стане причина за заличаване на службата от регистъра.
Предвидените в закона конкретни наказания за лицата, регистрирали служба по трудова медицина и ръководителите на службите по трудова медицина, които не изпълняват задълженията си по закона.

На основание чл. 25б, ал. 4 ЗЗБУТ министърът на здравеопазването и министърът на труда и социалната политика определиха условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина - Наредба № 3 от 25.01.2008 година за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина (обн. ДВ, бр. 14 от 2008 г.). С наредбата се уточняват и детайлизират основните дейности на службите по трудова медицина, които са регламентирани със ЗЗБУТ.

Наблюдението и анализът на здравното състояние трябва да обхваща:
1. Консултиране и подпомагане на работодателя при организирането на:
а) предварителни медицински прегледи и изследвания за преценка на пригодността на работещите при постъпване на работа;
СТМ трябва да предложи вида на медицинските специалисти, извършващи прегледите и необходимите изследвания, като спази изискванията на нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа и отчете резултатите от оценката на риска и конкретните условия на труд.
б) периодични медицински прегледи и изследвания за ранното откриване на изменения в организма в резултат от въздействия на работната среда и трудовия процес;

В този случай, службата по трудова медицина на основание нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа и въз основа на оценката на риска и конкретните условия на труд, трябва да предложи на работодателя:

 • списък на професиите и длъжностите, при които работещите подлежат на задължителни периодични медицински прегледи и изследвания;
 • вида на медицинските специалисти, извършващи прегледите и необходимите изследвания;
 • честотата на провеждане на периодичните медицински прегледи и изследвания.
2. Предоставяне на информация на медицинските специалисти, извършващи периодичните медицински прегледи, по отношение на идентифицираните опасности и установения риск за здравето и безопасността на работещите.
3. Уведомяване на избрания общопрактикуващ лекар за заболяване или отклонения във физиологичните показатели на работещия, които се нуждаят от диагностично уточняване или лечение;
Уведомлението следва да съдържа:
 • трите имена на работещия;
 • месторабота на работещия - наименование и адрес на предприятието;
 • длъжност и/или професия на работещия;
 • описание на установено заболяване или отклонения във физиологичните показатели, включително данни за обстоятелствата, при които те са установени;
 • описание на условията на труд в случаите, когато те могат да имат връзка с установено заболяване или отклонения във физиологичните показатели на работещия.
4. Изготвяне на заключение за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа.
Заключението трябва да се изготвя въз основа на нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа, оценката на риска и резултатите от проведените медицински прегледи и изследвания по образец съгласно приложение № 4 на наредбата, като задължително следва да се предостави на работодателя и на работещия.
5. Изготвяне на анализ на здравното състояние на работещите и връзката му с условията на труд във всяко от обслужваните предприятия въз основа на:
 • резултатите от извършените предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания;
 • информация за временната неработоспособност по данни от копия на болнични листове, предоставени от работодателя;
 • информация за трайната неработоспособност по данни от работодателя и/или от работещия;
 • информация за регистрирани професионални болести по данни от работодателя и/или от работещия;
 • информация за трудовите злополуки по данни от работодателя и/или работещия.
6. Изготвяне на обобщени анализи на здравното състояние на работещите за всяко от обслужваните предприятия във връзка с конкретните условия на труд.
Минималните изисквания към съдържанието на обобщените анализи са определени в приложение № 5 на наредбата. В срок до 30 юли на съответната година анализите следва да се предоставят на работодателя на обслужваното предприятие и на регионалната инспекция по опазване и контрол на общественото здраве, на територията на която се намира обслужваното предприятие.
7. Водене на здравни досиета на електронен и хартиен носител по образец съгласно приложение № 6.
Към здравното досие трябва да се съхраняват копия на карта за предварителен медицински преглед, резултати и заключения от задължителния периодичен медицински преглед, заключения на службата за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа, експертни решения на териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК)/Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК), разпореждане на териториалното поделение на Националния осигурителен институт (НОИ) за приемане на злополука за трудова, когато такива документи са налични.
Службите по трудова медицина участват в извършването на оценката на риска за здравето и безопасността на работещите съгласно изискванията на нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа. Съвместно с представители на работодателя на обслужваното предприятие и в съответствие с оценката на риска могат да:
 • разработват и предлагат мерки за предотвратяване, отстраняване или намаляване на установения риск;
 • предлагат степенуване по приоритети на мерките за предотвратяване, отстраняване или намаляване на установения риск, като отчитат установения риск, причините за възникване на идентифицираните опасности и техните характеристики, включително осъществимостта на мерките и възможностите за инвестиции;
 • оценяват ефикасността на предприетите от работодателя мерки.
При изпълнение на дейностите за осигуряване на безопасност и здраве, СТМ трябва да разработват препоръки за работодателя за преустройството на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на работещи, които се нуждаят от специална закрила.

Основните дейности, свързани с обучение на работещи и длъжностни лица по правилата за опазване на здравето и безопасността при работа включват:
1. Разработване и участие в изпълнението на програми за обучение на ръководния персонал, на работещите и на техните представители по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа и спазване на изискванията за безопасна работна практика.
2. Организиране и провеждане на обучението на работещите по правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ във връзка с конкретните опасности на работното място.
3. Предоставяне на информация на работещите за здравните рискове, свързани с работата, и за резултатите от проведените медицински прегледи и изследвания.
4. Даване на индивидуални съвети на работещите, във връзка със здравето и безопасността при работа;
5. Участие в реализирането на програми за промоция на здравето на работещите на работното място, отстраняване на рисковите фактори на начина на живот, опазване и укрепване на работоспособността и преодоляване на стреса при работа;
6. Помощ на работодателите при изпълнението на нормативно установените изисквания, свързани със здравословните и безопасни условия на труд, и при разработването на правила, норми и инструкции в предприятията за осигуряване на здраве и безопасност при работа.
7. Даване на консултации на работещите за правилното прилагане на законодателството и всички правила, норми и инструкции в предприятията за осигуряване на здраве и безопасност при работа;
8. Консултиране и подпомагане комитетите и групите по условия на труд при осъществяване на дейността им.

С оглед създаване на условия на мониторинг и контрол върху качеството на дейността на СТМ, както за създаване на прозрачност на предлаганите услуги с наредбата се определят изисквания към организацията на дейността на службите. Чрез утвърждаване на Правилник за устройството и дейността на службите по трудова медицина следва да се определят:

 • управлението на службата;
 • структурните звена или специализирания състав, ако има такива;
 • функциите на ръководния и на специализирания състав;
 • изискванията към квалификацията на персонала;
 • обща численост на персонала.
Елемент на правилника следва да бъдат основните дейности, които службата може да изпълнява, както и процедурите за извършване на тези дейности. Тук трябва да се включват: информация и документи, необходими за извършване на всяка процедура, както и методология.
Като част от вътрешната система за качество на СТМ е определянето на показатели за измерване на качеството на крайния резултат от извършваните дейности. Необходимо е да се организира и разработи вътрешна система за наблюдение и контрол на дейността на службите по трудова медицина и други.
С Правилника за устройството и дейността на службите по трудова медицина се регламентира организацията на работното време на службата. Определя се редът и начинът за водене и съхраняване на документация, удостоверяваща дейността на службите по трудова медицина - документооборота, деловодната и архивната дейност.
Наредбата определя редът и начинът за предаване на водените от службите по трудова медицина здравни досиета на работещите.
Здравните досиета на работещите се предават и приемат между службите по трудова медицина на хартиен и електронен носител по служебен път при:
 • промяна на местоработата на работещия и направено искане от службата, обслужваща съответното предприятие;
 • прекратяване на договорните отношения между работодателя и службата - на новата служба, която обслужва предприятието.
При прекратяване дейността на предприятието, здравните досиета на работещите следва да се съхраняват от последната служба, обслужвала предприятието, при спазване на посочения ред на предаване и приемане.
При прекратяване дейността на службата, обслужвала предприятието, досиетата на работещите трябва да се предадат на работодателя за съхранение до сключването на договор с нова служба. Работодателят няма право на достъп до данните, съдържащи се в съхраняваните от него здравни досиета.
В специални приложения на наредбата са определени:
 • формата и съдържанието на издаваните от службите по трудова медицина заключения за годността на работещия да изпълнява даден вид работа;
 • формата и съдържанието на здравното досие на работещия, с цел за всеки работещ по време на целия му трудов стаж да се водят данни за здравното му състояние, във връзка с условията на труд;
 • минималните изисквания към съдържанието на обобщения анализ на здравното състояние на работещите.
Структурирането на видовете анализ съобразно броя на работещите е разработено въз основа на изискванията и критериите на медицинската статистика, епидемиологията на неинфекциозните заболявания, както и от досегашната успешна практика от проведени проучвания и здравни анализи;
 • формата и съдържанието на декларацията, удостоверяваща изискванията на чл. 25б, ал. 3 ЗЗБУТ (чл. 25б, ал. 3 - в състава на службата по трудова медицина и при изпълнение на конкретни задачи не могат да се включват лица, които работят в Министерството на здравеопазването и Министерството на труда и социалната политика и техните контролни органи; медицински специалисти, загубили правоспособност по смисъла на Закона за здравето; лица, подписали договор с Националната здравноосигурителна каса и регистрирани в регионалните центрове по здравеопазване);
 • формата и съдържанието на издаваните удостоверения за регистрация и промяна на регистрация на службите по трудова медицина.