Трудово-правни консултации от СТМ Медик Консултинг ООД

Службата по трудова медицина предлага изготвяне на базов модел документи СУБЗР, описващи цялата дейност, която дадено Дружество трябва да извършва във връзка с осигуряването на безопасни условия на труд, превенция на риска и здравето на работещите, режим на труд и почивка и изготвянето на трудово-правно регламентирани документи

Трудово-правни консултации от СТМ Медик Консултинг ООД

03-04-2020
СТМ Медик Консултинг ООД извършва консултантски услуги по безопасност и здраве при работа, както и трудово правни консултации. 

 предлага изготвяне на базов модел документи СУБЗР, описващи цялата дейност, която дадено Дружество трябва да извършва във връзка с осигуряването на безопасни условия на труд, превенция на риска и здравето на работещите, режим на труд и почивка и изготвянето на трудово-правно регламентирани документи.

Във връзка с изпълнение на нормативната база, уреждаща държавната политика за осигуряване на здраве и безопасност при работа, осигурява на своите клиенти устни и писмени консултации по възникнали казуси в трудов оправно естество, както и а алтернативни способи за разрешаване на правни и неправни спорове.

Съдействие при изграждане на защитна позиция в случай на възникнал спор между наш клиент и контролните органи.
Методична помощ при организиране на дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд чрез спазване изискванията на трудовото законодателство.

Консултира, информира и подпомага работодатели и други длъжностни лица по прилагане на изискванията за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд при организиране и осъществяване на трудовата дейност.

Консултира и контролира работата на длъжностните лица, работници и служители при реализиране на задълженията им по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

има богат опит в трудово правните взаимоотношения между работник и работодател.