Дистанционно обучение по безопасност и здраве при работа
начало
кои сме ние
нашите курсове
нашите лицензии
контакти
онлайн обучение
новини

Подаване на декларация по чл.15 от ЗЗБУТ през 2018 година


2018-02-11 21:20:55


Подаване на декларация по чл.15 от ЗЗБУТ за 2017 г.
Декларация по чл.15 от ЗЗБУТ се подава за предходната година от нови предприятия, стартирали дейност през предходната година и от тези, при които има промяна на данни в точки 1, 2, 7, 8, 9, 22, 24, 25, 33 от декларацията.

От 2018 година отпада задължението за подаване на уведомление по чл. 15, ал. 3 от ЗЗБУТ.
Крайният срок за подаване на декларация по член 15 от ЗЗБУТ (Закон за здравословни и безопасни условия на труд) е 30.04.2018 г.

Декларация подават всички задължени по смисъла на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) лица, които:
 • са регистрирали фирма през 2017г.;
 • нямат подадена декларация за предходните години;
 • имат подадена декларация/уведомление за предходни години, но през 2017 г. са настъпили промени в обстоятелствата, подлежащи на деклариране.
Начини за подаване на декларация по чл.15 от ЗЗБУТ:
Декларация може да подадете на място в съответната ИТ на хартиен и електронен носител или по електронен път с УЕП от упълномощено лице.
Декларацията се генерира чрез портал за електронни услуги на Инспекция по труда. Налични са също така подробни инструкции за генериране и изпращане на декларацията. На сайта на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда", в рубриката „Административно обслужване", http://www.gli.government.bg/page.php?c=9, са публикувани подробни указания относно попълването и подаването на декларацията, включително и по електронен път. За улеснение на потребителите е публикувано и видео за конфигуриране на Java за работа в портала за електронни административни услуги на ИА ГИТ.
 
Ако желаете ние да попълним и подадем декларацията или уведомлението по чл. 15 от ЗЗБУТ за 2017 г. на Вашата фирма или имате нужда от допълнителна консултация можете да се свържете с нас:
 • Лице за контакт: Иван Петков Телефон: 024900361, мобилен 0878272999
 • Да попълните въпросника, който ще ви изпратим.
 • Да попълните, подпишете и подпечатате Пълномощното, което ще ви изпратим като (НЕ се налага нотариална заверка).
Да заплатите съответната такса:
Попълване и подаване на Декларация - 30,00 лв;
Посочените цени са без начислено ДДС.

Крайният срок, до който поемаме ангажимент за попълване и подаване на декларация/уведомление, е 25.04.2018 г. След този срок ние само ще Ви консултираме, ако имате въпроси.
Обръщаме внимание на всички, че тази година попълването и подаването на декларация се извършва по нов начин и съветваме да не се чакат крайните срокове.
 • Указания за попълването и подаването на декларация
 • Указания за попълването и подаването на уведомление
Във връзка с въвеждането на новата информационна система на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда" попълването на декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ за 2017 г. ще се извършва през новия портал за електронни услугиhttps://public.gli.government.bg/GIT_Public/EAdminService/ServiceIndex .

Системата позволява:
 • Директно подаване - формулярът се подписва с електронен подпис и се изпраща, след което системата връща входящ номер и код за достъп на посочения от Вас електронен адрес;
 • Разпечатване на попълнената декларация - при подаване по седалище и адрес на управление на фирмата. В този случай е необходимо и запазване на данните. За целта се избира бутона „Изтегли" и записвате полученият „xml" файл.
 • Указания за попълване и подаване можете да намерите в меню e-Услуги.
#Подаване на декларация по чл.15 от ЗЗБУТ за 2017 година

Декларация по чл.15 от ЗЗБУТ се подава за предходната година от нови предприятия, стартирали дейност през предходната година и от тези, при които има промяна на данни в точки 1, 2, 7, 8, 9, 22, 24, 25, 33 от декларацията.
Подаване на декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ е до 30.04.2018г pic.twitter.com/ZKiAhv4YSM

— zbut.bg (@zbutbg) 11 февруари 2018 г.

Инспектори от други области се включват в контрола за спазване на трудовото законодателство по морето

С почти 68 000 наети се увеличава заетостта през лятото в областите Бургас, Варна и Добрич

 Главна инспекция по труда обяви старта на ежегодната си кампания за контрол по спазване на трудовото законодателство в морските курорти в присъствието на министъра по труда и социалната политика Зорница Русинова, която участва в проверки в Бургас вчера.

Екипи от служители на Инспекцията по труда от други области ще подпомогнат колегите си в черноморските курорти през юли и август, когато националната статистика отчита пика на сезонната заетост. Най-много инспектори по труда ще бъдат командировани в Бургас, където ръстът на наетите през лятото е най-голям. Във Варна и в Добрич ще се разчита основно на оптимизиране на контролната дейност чрез наличния ресурс. Данните на НСИ от наблюдението на пазара на труда показват, че през 2015 наетите през юли спрямо март в трите ни области с морски курорти са се увеличили с почти 68 000 души. В Бургас ръстът е с около 40 000 наети.

Поисканите разрешения за работа на непълнолетни лица по черноморските курорти към 30 юни са 1697, от които 1142 броя в Бургас. Очаква се броят им да се увеличи чувствително в началото на юли, след края на учебната година за учениците от гимназиален курс. От лятото на 2015 г. ненавършилите 18 г. могат да работят до 22 часа. За ненавършилите 16 г. остава забраната да полагат труд след 20 часа до 6 часа.

При проверките по морето традиционно се набляга на контрола по спазване на разпоредбите, свързани с трудовите правоотношения - по възникването им, разпределението на работното време, почивките, заплащането на труда. От началото на юни до момента инспекторите по труда в трите области с черноморски курорти са стартирали около 500 проверки в обекти със сезонен характер, свързани с ресторантьорството, хотелиерството и търговията. Най-често се установяват нарушения по заплащането на труда, свързани с незаплащането с увеличение на положен нощен труд и разпределението на работното време. Установени са и 50 лица, за които няма данни за регистрирани трудови договори в регистъра на НАП. За всеки безспорно установен случай на работа без договор се съставя акт за установено административно нарушение, като санкцията не може да бъде под 1500 лв. Наблюдава се тенденция договори да се регистрират в деня, в който се обявява кампания.

Често на обектите липсват документи, от които да е видно разпределението на работното време - кой работник кога се е явил на работа и кога трябва да е приключил работният му ден. Не се осигуряват задължителните междудневни и междуседмични почивки. За установяване на нарушенията на работното време се налагат по няколко посещения на обектите дори в един и същ ден. Въпреки усилията на инспекторите, те се установяват трудно, тъй като работещите не оказват съдействие.

По време на кампанията  през 2015 г. са извършени 1286 проверки в областите с курортни селища - Варна, Бургас и Добрич. Проверени са 1282 предприятия с 24 041 заети лица в тях. Установени са 152 лица, които са работили без сключен писмен трудов договор.

Главна инспекция по труда отново напомня, че работниците и служителите трябва да отстояват трудовите си права. Да не започват работа без да са получили екземпляр от трудовия си договор, подписан от тях и от работодателя, както и уведомление за регистрацията му в НАП. Да изискат от работодателите да оформят трудовите им книжки. Да сигнализират в Инспекцията по труда, докато са в трудови правоотношения и могат да бъдат открити на работните им места. Задълбочава се тенденцията потърпевши работници и служители да подават сигнали, след като бъдат прекратени трудовите им права или когато вече не са на работа. В тези случаи контролните органи на ИА ГИТ могат да санкционират работодателите за установени нарушения спрямо жалбоподателите, но не могат да ги задължат да ги отстранят. При неизплатени възнаграждения след прекратени трудови правоотношения работещите трябва да си търсят правата в съда. Инспекторите по труда не могат да контролират и изплащането на възнаграждения, договорени устно, които се изплащат „под масата”.

Повече подробности какви документи да изискат при започване на работа и прекратяване на трудовите правоотношения, както и информация кога могат да разчитат на контролните органи да защитят правата им може да се намери наhttp://www.gli.government.bg/page.php?c=13&d=1862

Източник:Главна инспекция по труда

05.07.2016г.

www.zbut.bg | Център по безопасност и здраве при работа

Това, което ви предлагам е нашият Център по безопасност и здраве при работа в нашият нов сайт, от където можете да намерите:

• Длъжности характеристики;
• Досие по пожарна безопасност съгласно Наредба 8121з-647/1.10.2014г.;
• Инструкции за безопасна работа;
• Документи по здравословни и безопасни условия на труд за различните икономически дейности;
• Дистанционно обучение по безопасност и здраве при работа;
• Обслужване от служба по трудова медицина „Медик Консултинг" ООД;
• Подготовка на документи за разрешение на работа на лица от 16 до 18 години;
• Възможност за заявление за подаване на декларация по чл.15 от ЗЗБУТ от „Медик Консултинг" ООД;
        По-лесен достъп до всяка статия и категория, още по-бърза навигация, подобрени функционалности и ефективен микс от статии, аудио- и видео материали - всичко това и още изненади ще намирате  в новия www.zbut.bg

Към 27.03.2017 година само част от 210000 работодатели са подали данни по чл.15 от ЗЗБУТ

Срокът за подаването им е  до  2 май 2017 г.


От началото на годината досега са подадени около 10 000  декларации и 40 000 бр. уведомления за условията на труд, които фирмите с наети лица са задължени да подават в Инспекцията по труда по силата на чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Данните трябва да бъдат декларирани от около 210 000 работодатели, което означава, че това задължение са изпълнили едва около 1/5 от всички малко повече от месец преди края на срока.

ИА "Главна инспекция по труда" напомня, че срокът за подаване на годишните декларации и уведомления за 2016 г. за състоянието на условията на труд във фирмите е до 2 май 2017 г., тъй като 30 април е почивен ден.
 
Всяка година - до края на април, декларации трябва да подадат всички задължени по смисъла на закона лица, които нямат подадена и успешно приета декларация (уведомление) за 2015 г., и съответно публикувана в публичния регистър на сайта на адрес: https://public.gli.government.bg/GIT_Public/Deklar15/InfoDeklar15, или имат подадена декларация (уведомление) за 2015 г., но през 2016 г. са настъпили промени в обстоятелствата, подлежащи на деклариране.
 
Само уведомление подават задължените лица, които  имат подадена декларация или уведомление за 2015 г., а през 2016 г. не са настъпили промени в обстоятелствата, подлежащи на деклариране.
Декларацията и уведомлението могат да бъдат подавани с КЕП по електронен път на адрес: https://public.gli.government.bg/GIT_Public/EAdminService/ServiceIndex през браузър Internet Explorer/Mozilla Firefox или на място (за декларация е необходимо предоставяне на файл, генериран през портала) в съответната териториална дирекция „Инспекция по труда" по седалище и адрес на управление на предприятието.
 
На сайта на Главна инспекция по труда www.gli.government.bg в раздел „Административно обслужване" е създадена специална рубрика „Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ", където можете да намерите допълнителна информация и указания за попълване.
 
Източник: Главна инспекция по труда
27.03.2017г.

Към 03.05.2017т. над 80% от декларациите и уведомленията за условията на труд са били подадени онлайн през портала на инспекция по труда.

Към 03.05.2017т. над 80% от декларациите и уведомленията за условията на труд са били подадени онлайн през портала на инспекция по труда.

През 2016 година са подадени 214129 декларации и уведомления за условията на труд от български предприятия в Инспекцията по труда.Срокът за подаването на декларации или уведомления за условията на труд приключи на 02.05.2017г. Подадените през интернет портала документи са 175 437 бр. или 82% от всички.
За сравнение през 2015 година подадените декларации и уведомления са били 210 374 бр., от които по електронен път в Инспекцията по труда са постъпили 162 684 бр. или 77%.
Увеличението на броя на подадените декларации и уведомления е индикация за увеличение на ръста на предприятията, което е ефект от раздвижването на икономиката съобщават от Инспекцията по труда. През 2015 г. подадените документи са били 208 785 бр.

Според чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, работодателите са задължени ежегодно от 1 януари до 30 април да декларират обстоятелства, свързани с условията на труд в своите предприятия за предходната година. Или да подадат уведомления, ако няма промяна в тези обстоятелства.
Декларираните данни се анализират и вземат предвид при определянето на оперативната цел на национално ниво, заложена в ежегодния План за дейността на Агенцията, както и при планирането на Програмите и мерките, предвидени за нейното постигане. Те ще участват и в методиката, по която ще се определя рисковият потенциал на българските предприятия и която се разработва по проект „Оптимизация и иновации в Инспекцията по труда".

Декларирането на данните е от полза и за работодателите, тъй като е начин за осъществяване на самоконтрол относно условията на труд в техните предприятия, на базата на който могат да бъдат взети решения за минимизиране на установени значими рискове - така мислят в Инспекцията по труда.
В дългосрочен план декларацията създава възможност за работодателите да проследят тенденциите при осигуряване на здраве и безопасност при работа в дружеството, за което отговарят според Инспекцията по труда, но дали е така действително.
В повечето случай подаването на Декларацията по член 15 ал.1 от ЗЗБУТ се извършва от службите по трудова медицина, счетоводните компании а в малките фирми тази работа се извършва обикновено от техния счетоводител и се допускат грешки.
 
Най-честите грешки
Най-много трудности при попълването на декларацията имат хората, които не познават изискванията на закона за условията на труд, както спецификата, условията на труда или производството и структурата на фирмата. За да се намали до минимум вероятността от грешки, са въведени валидации чрез системата.
Т.е. тя съпоставя данните и когато отчете несъответствие или грешка, иска корекция, в противен случай декларацията не може да бъде разпечатана.
Софтуера може да се заблуди и да отчете че няма грешки по декларацията а тя може да е изцяло или частично грешна.
В началото на попълване на декларацията грешките са на всяка крачка - още от полето, в което трябва да запишат за коя година се отнася декларацията, вместо предходна гадина попълващите пишат настояща.Грешките се допускат от лица който не са запознати с наредбата за подаване на декларация по чл.15.

Кой трябва да подава декларация
Не се подава от службата по трудова медицина, счетоводителя или счетоводната компания - задължението е на самата фирма. СТМ може да ти помогне при самото попълване на декларацията, но не и да я подаде вместо фирмата.
Разбира се че може и да е подаде с пълномощно след договорка.
 
Декларация по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) подават юридическите и физическите лица, които имат самостоятелно нает персонал или ползват работници или служители, предоставени им от агенция за временна заетост, независимо от броя работещи. Задължението важи и за фирмите, които нямат персонал в момента, но са имали такъв към 31 декември м.г. Те декларират условията на труд към края на миналата година. Тези, които и в момента имат нает персонал, подават декларация за състоянието на работната среда в момента.
Неподаването на декларацията в срок се наказва с глоба от 100 до 500 лв. При повторно нарушение сумата е от 500 до 1000 лв.
Декларацията по член 15 ал.1 от ЗЗБУТ, стм, трудова медицина
Ползвани източници:
Главна инспекция по труда
08.05.2017г.

Връчени от ИА ГИТ 11 акта и санкции в размер на 42 500 лв. заради неизплатени заплати в „Пикадили“

Връчени от ИА ГИТ  11 акта и санкции в размер на 42 500 лв. заради неизплатени заплати в „Пикадили“

Инспекцията бе сред институциите, на които работниците в търговската верига благодариха за ангажираността с проблема им

Във връзка с подготвения днес, 11.07.2017 г., протест на бивши и настоящи работници и служители на веригата хипермаркети „Пикадили“, ИА ГИТ информира, че от месец септември, когато са първите жалби от бивши работници за неизплатени възнаграждения, до момента на работодателя „Селект Трейд“ ЕАД са извършени 12 проверки – цялостни и в отделни обекти. Стартирала е и нова проверка, която обаче не може да бъде приключена поради проблеми с комуникацията с работодателя.

В хода на проверките са дадени 7 броя предписания за изплащане на забавени възнаграждения. Издадени са 11 броя актове за установяване на административни нарушения, също свързани с неизплащане на възнагражденията, както и с неизпълнени предписания за изплащането им в определени срокове. Издадени са наказателни постановления на обща стойност 42 500 лв., които се обжалват в съда. За някои от актовете, които са съставени неприсъствено в рамките на закона, но все още не са връчени, не са издадени и наказателни постановления.

Благодарение на действията на Главна инспекция по труда работодателят получи възможност за достъп до трудовите досиета на работниците и служителите. Беше определено упълномощено лице, което да оформя прекратяването на трудовите договори и да комуникира с различните институции, включително да предава в НОИ документи, свързани с използване на отпуск за бременност и раждане, за гледане на малко дете, както и на други видове отпуски, свързани с право на обезщетение.

Със своите действия контролните органи на ИА ГИТ на практика са изчерпали всички свои правомощия за въздействие върху работодателя. Въпреки това, за да се възползват служителите и работниците от своите законови права, инспекторите по труда ще продължат да следят случая и да им оказват съдействие по всякакъв начин, включително и чрез посредничество в комуникацията им с други институции.

За положените усилия от страна на контролните органи на Агенцията служителите на „Селект Трейд“ вече изразиха своята благодарност и признателност за отзивчивостта и съпричасността към казуса. „Ние не веднъж сме си сътрудничили с Вас и ни е ясно, че всички постигнати резултати са благодарение на вашата решителна намеса и компетентност“, написаха служители на дружеството до редица институции, начело с Министъра на труда и социалната политика, сред които бе и Главна инспекция по труда.

Източник: Главна инспекция по труда

11.07.2017г.

Направете сами оценка на риска

Направете сами оценка на риска

Оценка на риска
Същността на оценката на риска е да се идентифицират опасностите, свързани с работата, работния процес и работната среда с последващо вземане на решение за ограничаване или премахване на този риск. С това се цели намаляване на трудовия травматизъм и професионалните заболявания в предприятието.

Нееднократно се говори за риск и управление на риска.
Как да управляваме по-добре рисковете?


Нов видеоклип на OiRA обяснява как е възможно. 
Кампанията за оценка на риска с OiRA в четири стъпки, създадена в рамките на проекта за онлайн интерактивна оценка на риска (OiRA), може да бъде намерена на английски език с възможност за субтитри
Върху основа на оценката OiRA-4 стъпки, видеоклипът обръща внимание на оценката на риска като правният европейския подход за недопускане на злополуки, професионални заболявания както и разбира се редовна профилактика за здравето на служителите. 
Видеоклипът илюстрира колко е лесно за фирмите да управляват безопасността и здравето на работното място с инструментите OiRA, показвайки на зрителите как да извършат тест за оценка на риска, специфичен за сектора, по гъвкав и лесен начин чрез уебсайта на OiRA.

Гледайте видеоклипа OiRA-4 стъпки 
Гледайте и клипа Napo - оценка на риска онлайн

OiRA-4 стъпки съдържа ресурси и ноу-хау, необходими на микро и малките предприятия, за да извършват сами оценка на риска. Инструментите OiRA са безплатни, леснодостъпни през интернет и удобни 
 
 
 

2017-12-14

Имате възможност да направите собствена оценка на риска. 
Пример за оценка на риска.

 

⚡️Пример за оценка на риска.
⚡️Процес на оценяване на риска – ISO системи за управление.
⚡️Оценка на риска за здравето и безопасността при работа.
⚡️Оценка на риска.
☎️070020744 ☎️024900361 ☎️0878272999 pic.twitter.com/ku54gWvVlN

— ZBUT.BG (@ZBUTBG) 14 декември 2017 г.

Режим на работа при високи температури

Във връзка с предстоящите летни горещини Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда" напомня на работодателите, че трябва да предприемат мерки за защита на живота и здравето на работещите от неблагоприятните климатични условия.
        Изискванията към работните места във връзка с микроклимата са подробно описани в Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места.
        При работа на открито работодателят е длъжен да се съобразява с подадените червени и жълти кодове за опасни метрологични условия - вятър, висока температура, дъжд, мъгла.
        Да прецени доколко неблагоприятните климатични въздействия могат да застрашат живота и здравето на работниците му и да вземе съответните мерки. Такива могат да бъдат промяна на работното време, тип работа, която е по-безопасна при дадени условия, подходящи лични предпазни средства, да осигури помещения с условия за възстановяване на топлинния баланс на организма.
Всички тези мерки са описани в Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места, а именно:

 • създаване на подходяща организация на работния процес и/или работното време, вкл. осигуряване на почивки с подходяща честота и продължителност;
 • създаване на подходяща организация на работните места;
 • осигуряване на колективни средства за защита при работа на открито, особено по отношение на риска от слънчев/топлинен удар, преохлаждане и измръзване;
 • осигуряване на подходящо работно облекло;
 • осигуряване на места за почивка с подходящи условия за възстановяване на топлинния баланс на организма;
 • достатъчно количество питейна вода, както и топли и студени напитки и други течности за възстановяване на водно-солевия и топлинния баланс на организма;
 • осигуряване на наблюдение или средства за комуникация за работещите на открито на изолирани работни места;
 • осигуряване на долекарска и първа медицинска помощ, както и подходящо транспортиране на работещите с внезапно влошено здравословно състояние за оказване на медицинска помощ.

В закрити помещения оптималната температура през топлия период трябва да бъде между 18 и 25 градуса. Допустимата температура през лятото на работните места не може да бъде над 28 градуса.
В Наредбата са определени и изключения, според които при жеги навън, температурата в помещенията може да е с от 3 до 5 градуса над допустимата, но не повече от 33 градуса.

Оптималните гранични стойности за температура на въздуха се определят с минимални и максимални стойности и са:
1. през студения период на годината в интервала:
а) от 20 до 23 °C – за лека физическа работа;
б) от 17 до 20 °C – за средно тежка физическа работа;
в) от 16 до 18 °C – за тежка физическа работа;
2. през топлия период на годината в интервала:
а) от 22 до 25 °C – за лека физическа работа;
б) от 20 до 23 °C – за средно тежка физическа работа;
в) от 18 до 21 °C – за тежка физическа работа.
(2) Оптималните гранични стойности за скорост на движение на въздуха:
1. през студения период на годината са:
а) до 0,2 m/s – за лека физическа работа;
б) до 0,3 m/s – за средно тежка физическа работа;
в) до 0,3 m/s – за тежка физическа работа;
2. през топлия период на годината са:
а) до 0,2 m/s – за лека физическа работа;
б) до 0,4 m/s – за средно тежка физическа работа;
в) до 0,5 m/s – за тежка физическа работа.
(3) Оптималните гранични стойности за относителна влажност на въздуха са в интервала от 40 % до 60 %.
Допустимите гранични стойности за температура на въздуха за студения период на годината се определят с минимални и максимални стойности и са:
1. на постоянни работни места в интервала:
а) от 18 до 25 °C – за лека физическа работа;
б) от 15 до 23 °C – за средно тежка физическа работа;
в) от 13 до 19 °C – за тежка физическа работа;
2. на непостоянни работни места в интервала:
а) от 15 до 26 °C – за лека физическа работа;
б) от 13 до 24 °C – за средно тежка физическа работа;
в) от 12 до 19 °C – за тежка физическа работа.
Допустимите гранични стойности за температура на въздуха за топлия период на годината се определят с минимални и максимални стойности.
Максималната гранична стойност на температурата на въздуха на постоянни работни места е:
1. не по-висока от 28 °C – за лека и средно тежка физическа работа;
2. не по-висока от 26 °C – за тежка физическа работа.
Когато на работни места в сгради се извършва лека и средно тежка физическа работа и температурата на външния въздух в 14 ч. през топлия период на годината превишава 25 °C, както и когато на работни места в сгради се извършва тежка физическа работа и температурата на външния въздух в 14 ч. през топлия период на годината превишава 23 °C, максималните гранични стойности за температурата на въздуха на постоянни работни места по ал. 1 се повишават, както следва:
1. в помещения с незначително топлинно натоварване – с 3 °C, но не повече от 31 °C за лека и средно тежка физическа работа, и 29 °C за тежка физическа работа;
2. в помещения със значително топлинно натоварване – с 5 °С, но не повече от 33 °С за лека и средно тежка физическа работа, и 31 °С за тежка физическа работа;
3. в помещения, в които технологичния процес изисква изкуствено поддържане на температурата и влажността на въздуха – с 2 °С, но не повече от 30 °С.
Максималната гранична стойност на температурата на въздуха на непостоянни работни места през топлия период е равна на:
1. температурата на външния въздух в 14 ч., превишена с не повече от 3 °C за помещения с незначително топлинно натоварване;
2. температурата на външния въздух в 14 ч., превишена с не повече от 5 °C за помещения със значително топлинно натоварване.

              В нея са въведени още определения за постоянно работно място, помещения със значително и незначително топлинно натоварване, за лека, средно тежка и тежка физическа работа, от която зависят параметрите на микроклимата, за климатизирано помещение, студен и топъл период на годината, когато средната денонощна температура е под и над 10 градуса.
             Обяснено е подробно и как трябва да стават измерванията - в два последователни дни или в един, но когато климатичните условия са най-неблагоприятни.
Кога климатичните условия са най-неблагоприятни се определя след съгласуване с представителите на работниците и служителите.
08.07.2015г.
Източник: Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда"

На 7-ми октомври международното синдикално движение отбелязва Световния ден за достоен труд (WDDW)

На 7-ми октомври международното синдикално движение отбелязва Световния ден за достоен труд (WDDW)

В тази връзка Европейската конфедерация на профсъюзите / EКП/ решително призовава ЕС да осигури условия за Достоен труд. ЕС би могъл да повиши ниските заплати в полза на работниците и семействата им в цяла Европа и дори извън нея, твърди EКП.

В навечерието на 7 октомври - Световния ден за достоен труд, ЕКП отново подчертава че:

- съществуват отрасли, в които заплатите са далеч от това да бъдат достойни;

- заплатите не се и няма да се повишат, защото на предприятията и на други организации беше предоставена правна отговорност сами да гарантират, че дружествата по веригите им за доставки (от които те купуват продукти или услуги) са законни и предлагат достойно заплащане на труда.

Примерите за заетост, при която заплащането е далеч от приличното включват:

Заетите в селското стопанство и хранителната промишленост в Италия, които получават по 25 евро на ден за 12 часа бране на домати;

Водачите на товарни автомобили, работещи във Франция и доставящи стоки за френски компании, но сключили договор с подизпълнител - например с компания от Източна Европа. Те получават 40% от заплатата на водачите на товарни автомобили, наети във Франция;

Работниците от Македония, които произвеждат обувки за известни европейски марки и които получават 25% от необходимия минимален доход за живот;

Работниците, наети в Румъния от компании, базирани в Словакия (с трудов договор, сключен в Словакия) и командировани на работа в месопреработвателната промишленост в Германия. По този начин работодателят им заплаща по-малко социални, здравни и пенсионни осигуровки;

1 от 3 „свободно ангажирани” работници – като тези в т.нар. „споделени икономически дейности” в Холандия (извършващи работа, основана на онлайн платформи, често наричани „златното бъдеще на заетостта” ), които печелят по-малко от 18.000 евро на година;

McDonalds - предлага на клиентите си яйца от свободни кокошки, но твърди, че не е в състояние да гарантира, че работещите във франчайзинговата му система ще получават дневна надница поне равна на необходимия минимален доход за живот.

Съществуват няколко решения, които ЕС и националните правителства биха могли да приложат:

Задължителна отговорност по веригата за доставки: ЕС трябва да приеме закон, които да задължава основния изпълнител да носи отговорността за равнището на заплатите и социалните осигуровки на подизпълнителите си (ако подизпълнителят не го прави);

Законодателството на ЕС за обществените поръчки следва да изисква от публичните институции да спазват колективните трудови договори и да изискват достойно заплащане и достойни условия на труд във фирмите, от които те купуват стоки и услуги;

Договорите за франчайзинг следва да бъдат задължени и да осигуряват достойно заплащане, а не само да гарантират условията за качество на стоките и услугите.

ЕС трябва за осигури достойни условия за труд в Европа. Доброволните схеми и споразумения не са достатъчни.  Времето, в което компаниите сами произвеждаха и продаваха своите собствени продукти е в миналото.

Днес аутсорсингът, подизпълненителите и франчайзингъг са постоянна практика. Те обаче водят до лоши условия на труд и заплащане. Дългите вериги от подизпълнители намаляват заплатите и влошават условията на труд, като това става на всеки етап от веригата. В други случаи, споразуменията за франчайзинг включват много условия, но не и изисквания за заплащането и условията на труд на работниците, което прави наетите изключително уязвими. Фирмите печелят от това и по този начин избягват отговорността към работниците си, като много често те дори се преструват, че не са наясно с последствията.

IndustriAll Европа също насърчава своите организации-членки да организират мероприятия по повод Световния ден за достоен труд и да се присъединят към събитията, провеждани от техните национални конфедерации на този ден.

Информация с подробности за всички планирани дейности и участия, може да се изпрати на @industriAll_EU / #WDDW в социалните медии, а снимки от проведените събития на alice.nguyen@industriAll-europe.eu, които ще бъдат публикувани и препредавани чрез нашите онлайн платформи. Това ще помогне да се покаже нашата решимост за борба за достойни условия на труд в Европа и извън нея.

ЕКП призовава да се организират различни мероприятия или онлайн платформи в подкрепа на борбата за достойни условия на труд, като част от кампанията на Конфедерацията и на IndustriAll Европа срещу всички форми на несигурна заетост и за достойни условия на труд.

Източник: КТ Подкрепа

BG05M9OP001-1.008 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД\\\\

12/04/2016

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. обявява процедура на подбор на проекти BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“

 Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., обявява процедура на подбор на проекти BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“.

Настоящата процедура има за цел да подобри работната среда в предприятията, чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд, както и ефективни и гъвкави форми на организация на труд и управлението на човешките ресурси, което от своя страна се очаква да подобри качеството на работните места и да рефлектира положително върху производителността на труда в предприятията.

Процедурата също така цели да насърчи географската мобилност на работната сила в страната като подкрепи работодателите чрез осигуряване на транспорт на наетите в предприятията лица, вкл. с цел запазване на тяхната заетост и повишаване нивата на устойчива заетост, когато работното място е извън населеното място на тяхната месторабота.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 80 000 000 лв.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:http://esf.bg/http://www.eufunds.bg/ и https://eumis2020.government.bg/ 

 Краен срок за представяне на проектното предложение е 14.06.2016 г. 17:30 часа.

 Проектните предложения по настоящата процедура се подават само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) –https://eumis2020.government.bg.

pdfОбява.pdf

pdfУсловия_за_кандидатстване_ДБУТ.pdf

rarДокументи_за_попълване.rar

rarДокументи_за_информация.rar

rarДоговор_и_приложения.rar

pdfКоментари_обществено_обсъждане.pdf

ИА ГИТ публикува минималните ставки на възнагражденията в страните от ЕС

Таблицата с минималните ставки и условия на труд е публикувана на сайта на ИА ГИТ, в раздела „За работодатели и работещи", подрубрика: „Работа на български граждани в чужбина" (http://www.gli.government.bg/page.php?c=56), както и тук:  Minimalni_stavki_za_2014_i_2015.doc

Източник:Главна инспекция по труда

Срокът за подаване на декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ се удължава до 31.05.2015г.

     До 31 май 2015 г. се удължава срокът за подаване на годишните декларации и уведомления за 2014 г. за състоянието на условията на труд в предприятията. Те се подават ежегодно от работодателите според чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ). По електронен път декларациите и уведомленията ще могат да се изпращат и по време на празничните дни.
       ИА ГИТ отчита, че въведената нова информационна система, през която се подават декларациите и заявленията по електронен път, е създала известни неудобства на потребителите заради появили се в хода на активното й използване проблеми. Те бяха отстранявани своевременно, веднага след установяването им от потребителите.
     Основното затруднение обаче създава фактът, че много задължени да подават документите по традиция изчакват края на срока. За първото тримесечие бяха подадени по електронен път около 30 000 декларации и заявления. В същото време само през първите две седмици на април подадените са около 40 000. Затова ИА ГИТ апелира към потребителите, въпреки удължаването на срока, да продължат да подават декларациите и уведомленията.
Източник:ИА "ГИТ"

Повече тук:

Стартира Схема „Обучения и заетост“ за безработни над 29 години по ОП „Развитие на човешките ресурси“

Агенцията по заетостта стартира схема „Обучения и заетост“ за безработни лица на възраст над 29 години. От 25 март 2016 г. в бюрата по труда в цялата страна всеки работодател /от реалния сектор и търговски дружества с общинско участие в капитала или чрез граждански дружества по Закона за задълженията и договорите /съгл. чл. 51, ал. 2 от Закона за общинската собственост/ може да заяви своите потребности за наемането на работници по схемата.

Схема „Обучения и заетост“ се съфинансира от Европейския социален фонд на Европейския съюз по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Тя ще се реализира на два етапа:

 • В първия етап, който стартира на 25.03.2016 г., е осигурен бюджет от 8 100 000 лева за трудови възнаграждения на безработни лица над 29 години, регистрирани в бюрата по труда.
 • Във втория етап на заявилите участие безработни /над 29 г./ ще им бъде осигурена възможност за обучение и преквалификация, а след това и заетост.

Общата стойност на схемата „Обучения и заетост” за двата етапа е 81 млн. лв.

ПОДРОБНОСТИ:

Приоритетните целеви групи са безработни лица:

 • с основно или по-ниско образование;
 • продължително безработни с регистрация в дирекции „Бюро по труда” от 12 и повече месеца;
 • безработни лица на възраст над 54 г.

Най-малко половината от наетите лица при един работодател трябва да са от някоя от горепосочените приоритетни целеви групи.

За търсещите работа безработни лица над 29-годишна възраст:

Всички безработни лица над 29-годишна възраст, вкл., могат да кандидатстват, като подадат заявление за участие в схемата в дирекции „Бюро по труда” по постоянен или настоящ адрес, където са регистрирани. На всяко регистрирано безработно лице /над 29 г./ ще бъде изготвен индивидуален план за действие, който съдържа стъпките, за постигане на конкретни цели за определен период от време.

За работодателите:

В рамките на първия етап на схемата работодатели от реалния сектор и търговски дружества с общинско участие в капитала или чрез граждански дружества по Закона за задълженията и договорите /съгл. чл. 51, ал. 2 от Закона за общинската собственост/ ще могат да подават своите заявки за участие във всички дирекции „Бюро по труда“ от 25.03.2016 г., 9.30 ч.

За наетите по проекта безработни лица ще се възстановяват средства за трудови възнаграждения за период до 12 месеца, включително и дължимите към тях вноски за сметка на работодателя, съгласно Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване, в зависимост от това представител на коя целева група е всеки одобрен гражданин:

За лицата от трите приоритетни целеви групи /посочени по-горе/:

 • За безработните лица от трите приоритетни целеви групи се осигуряват разходите за трудови възнаграждения до 12 месеца – при покриване на 100% от сумата на минималния осигурителен доход (МОД) за съответната длъжност, за която са наети, както и всички дължими вноски за сметка на работодателите, съгласно изискванията на Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване.

 

За останалите, наети по операцията лица:

 • За първи период до 6 месеца се осигуряват разходите за трудови възнаграждения при покриване на 100% от сумата на МОД за съответната длъжност, за която са наети, както и всички дължими вноски за сметка на работодателите, съгласно изискванията на Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване;
 • За втори период от последващи до 6 месеца се осигуряват единствено разходи за покриване на всички дължими вноски за сметка на работодателите, съгласно изискванията на Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване, изчислени върху 100% от сумата на МОД за съответната длъжност, за която са наети.

Вторият период следва да е равен или по-дълъг от първия, като общата продължителност на заетостта за двата е до 12 месеца.

*Работодателите, желаещи да се включат в схема „Обучения и заетост”, могат да подават своите заявки във всички дирекции „Бюро по труда” от 9.30 ч. на 25.03.2016 г. до 17.00 ч. на 01.04.2016 г.

Подробна информация за работодатели и безработни лица над 29 г., е публикувана на официалната интернет страница на Агенцията по заетостта (www.az.government.bg).

Документи и информация по схемата може да намерите ТУК.

КАЛЕНДАРИ ПО ЗБУТ

Примерени календари по ЗБУТ

Календар на основните законови изисквания за осигуряване на здраве и безопасност при работа и препоръките на СТМ „МЕДИК КОНСУЛТИНГ" ООД за организиране на дейността по ЗБУТ в предприятията.
Календарът включва основните законови срокове по месеци, които трябва да се спазват при организиране на дейността по осигуряване на здраве и безопасност при работа, както и препоръки на СТМ „МЕДИК КОНСУЛТИНГ" ООД за организиране на дейностите, за които няма твърдо определени срокове в законодателството.


Календар по ЗБУТ под 4 служителя / работника Изтегли
Календар по ЗБУТ над 4 служителя / работника Изтегли
Календар по ЗБУТ над 51 служителя / работника Изтегли

         ЗАБЕЛЕЖКА: Освен горепосочените дейности, през годината се извършват и текущи дейности, като изготвяне на оценка/преоценка на риска, актуализиране на документацията (когато това е необходимо), провеждане на начален инструктаж и инструктаж на работното място на новопостъпили служители, предоставяне на службата по трудова медицина на карти за предварителен медицински преглед (медицински за постъпване на работа на новопостъпили служители за изготвяне на становища за постъпване на работа и изготвяне на други, необходими за осигуряването на здраве и безопасност при работа, документи.

Подаване на декларация по чл.15 от ЗЗБУТ през 2016 година

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, Уведомяваме Ви, че срокът за подаване на годишните декларации и уведомления по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд е 30 април 2016г. Декларацията и уведомлението могат да бъдат подавани по електронен път директно през сайта на главна инспекция или на място / на хартиен и електронен носител / в съответната териториална дирекция „Инспекция по труда” по седалище и адрес на управление на предприятието. На сайта на Главна инспекция по труда www.gli.government.bg в раздел „Административно обслужване” е създадена специална рубрика „Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ”. Във връзка с въвеждането на новата информационна система на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ попълването на декларация/уведомление по чл. 15 от ЗЗБУТ за 2015 г. ще се извършва през новия портал за електронни услуги https://public.gli.government.bg/GIT_Public/EAdminService/ServiceIndex .

Системата позволява:

Директно онлайн подаване – формулярът се подписва с електронен подпис и се изпраща, след което системата връща входящ номер и код за достъп на посочения от Вас електронен адрес;

Разпечатване на попълнената декларация/уведомление - при подаване по седалище и адрес на управление на фирмата. В този случай е необходимо и запазване на данните. За целта се избира бутона „Изтегли“ и записвате полученият „xml“ файл. При подаване на уведомление на място – в случай, че ще подавате уведомление е необходимо да изтеглите бланката („Уведомление по чл. 15 от ЗЗБУТ“) да я разпечатате, подпишете, подпечатате и да я занесете или изпратите по поща или по куриер до дирекция „Инспекция по труда“ по седалище и адрес на управление на фирмата.

Ако имате нужда от съдействие, не се колебайте да се свържете с нас на  024900361

Указания за попълването и подаването на декларация

Указания за попълването и подаването на уведомление

Нормативна уредба

Декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) се подава от юридическите и физическите лица, които самостоятелно наемат работещи, и от юридическите и физическите лица, които ползват работещи, предоставени... Още

Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ - Помощ

1. Нормативна уредба 2. Указания на Министъра на труда и социалната политика 3. Технически указания за подаване на Декларацията по чл. 15 от ЗЗБУТ 4. Инструкция за попълване на Декларацията по чл. 15 от ЗЗБУТ 5. Декларация по чл. 15 от. Още

Указания на министъра на труда и социалната политика

Инструкция за попълване

1. ОБЩИ УКАЗАНИЯ В декларацията и приложенията към нея верните твърдения се маркират, а в текстовите полета се вписват конкретно данни, факти и обстоятелства. В инфо бутони към всяка секция е дадена помощната информация за попълване. Правилата за.  Още

Контакти

Информация за контакти с представители на ИА ГИТ относно попълването и подаването на Декларацията по чл. 15 от ЗЗБУТ Още

04.01.2016г.

Промоция от 50% отстъпка на онлайн обучението до 11.11.2015г.

Промоция от 50% отстъпка на определени курсове към Платформата за Дистанционно обучение по безопасност и здраве при работа (онлайн) която се администрира от  Служба по трудова медицина ( СТМ ) към „МЕДИК КОНСУЛТИНГ" ООД.
Дистанционни курсове със 50% отстъпка от таксата за обучение на цена от 25.00 лева без ДДС вместо 50.00 лева без ДДС като спестяваш 25.00 лева без ДДС до 11.11.2015г.
Курсове със отстъпка от 50% отстъпка от таксата за обучение:
Дистанционен курс „Длъжностно лице управляващо и ръководещо трудовите процеси" само сега на цена от 25.00 лева без ДДС!
Дистанционен курс „Орган по безопасност и здраве при работа" само сега на цена от 25.00 лева без ДДС!
Дистанционен курс „Лице провеждащо инструктажи" само сега на цена от 25.00 лева без ДДС!
Дистанционен курс „Длъжностно лице по ЗБУТ" само сега на цена от 25.00 лева без ДДС!
Дистанционен курс „Обучение на ГУТ - КУТ - Начално" само сега на цена от 25.00 лева без ДДС!
Дистанционен курс „Обучение на ГУТ - КУТ - Ежегодно" само сега на цена от 25.00 лева без ДДС!

Отмениха задължителните графици за отпуск

           Когато отпускът е отложен или не е ползван до края на календарната година, за която се отнася, работодателят е длъжен да осигури ползването му през следващата календарна година, но не по-късно от шест месеца, считано от края на календарната година, за която се полага. Това гласуваха депутатите при приемането на второ четене на промени в Кодекса на труда. Ползването на платения годишен отпуск може да се отложи за следващата календарна година от работодателя - поради важни производствени причини; от работника или служителя - когато ползва друг вид отпуск или по негово искане със съгласието на работодателя, решиха депутатите. Когато той е отложен или не е ползван до края на календарната година, за която се отнася, работодателят е длъжен да осигури ползването му през следващата календарна година, но не по-късно от шест месеца, считано от края на календарната година, за която се полага. Когато работодателят не е разрешил ползването на отпуска в тези случаи и срокове, работникът или служителят има право сам да определи времето на ползването му, като уведоми за това писмено работодателя най-малко 14 дни предварително, решиха още депутатите. Направени бяха промени и в реда за ползване на отпуска. На работниците и служителите, които изповядват вероизповедание, различно от източноправославното, работодателят е длъжен да разрешава по техен избор ползване на част от годишния платен отпуск или неплатен отпуск за дните на съответните религиозни празници, но не повече от броя на дните за източноправославните религиозни празници.

          Работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие по време на престой /когато няма работа/ повече от 5 работни дни, при ползване на отпуска едновременно от всички работници и служители, както и в случаите, когато работникът или служителят след покана от работодателя не е поискал отпуска си до края на календарната година, за която се полага, беше записано в КТ. Работникът или служителят може да използва платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се отнася. Работодателят е длъжен да разреши платения годишен отпуск на работника или служителя до края на съответната календарна година, освен ако ползването му е отложено. В този случай на работника или служителя се осигурява ползване на не по-малко от половината от полагащия му се за календарната година платен годишен отпуск. Депутатите ще продължат работата по промените на КТ в заседанието си утре.

Източник:Народното събрание / 01.07.2015г. www.parliament.bg

Над 500 нарушения са констатирали инспекторите на ДИТ-Шумен

Общо 504 нарушения са констатирали контрольорите на Дирекция “Инспекция по труда” (ДИТ) в Шумен през ЮЛИ 2015г., съобщиха от ведомството.
Съставени са 18 акта за установяване на административни нарушения. Издадени са 25 наказателни постановления, от които са влезли в сила 24.
Най-многобройни са нарушенията свързани със здравословните условия на труд – 239. За опасно работно оборудване нарушенията са 78, а за липса на хигиена на работното място - 30
Нарушенията на трудовите правоотношения са 265, като сред тях 78 са свързаните със заплащането на положения труд.
През юли служители на ДИТ-Шумен са извършили 90 проверки, от които 85 на малки и средни предприятия.
За отчетения период в Дирекцията са постъпили 34 сигнала за нарушения на трудовото законодателство включително и на Кодекса на труда. Те са свързани със заплащане - 57, прекратяване на трудовите правоотношения – 18, работното време, почивките и отпуските – 1.
Решени са 23 сигнала с проверка на място.
81 са предприятията, които са утвърдили програма за минимизиране на риска. С направена оценка на риска са 84 фирми. С изградени органи по безопасност и здраве при работа са 84 предприятия, а 75 са изпълнили основните изисквания по Закона за безопасни условия на труд.
Спрямо нарушителите са предприети 424 принудителни административни мерки. Като в рамките на правомощията си контролните органи могат да дават предписания за преустановяване на нарушенията на трудовото законодателство, допуснати от работодателите.
За периода са дадени 424 задължителни за изпълнение предписания, сред които за нарушения по здравословни и безопасни условия на труд – 224 и за нарушения по трудови правоотношения – 200.
Сроковете за изпълнение на предписанията са различни и са съобразени с вида на нарушението и времето, за което то може да бъде отстранено.
04.08.2015г.
Източник:Топ новини Шумен