www.cpomc.eu

Online safety training - www.cpomc.eu - Дистанционни обучения по безопасност и здраве при работа

Инструктажи

Координатор ЗБУТ

Пожарна безопасност

Обучения ЗБУТ

Обучения по безопасност и здраве при работа - Трудова медицина - www.cpomc.eu

Условията и редът за провеждане на обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа