Длъжностна характеристика на длъжността Главен мениджър оборудване оптични мрежи

Длъжностна характеристика на длъжността Главен мениджър оборудване оптични мрежи. Длъжностна характеристика Главен мениджър оборудване оптични мрежи.Главен мениджър оборудване оптични мрежи

Длъжностна характеристика на длъжността Главен мениджър оборудване оптични мрежи
I. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
1. Длъжността Главен Мениджър Оборудване Оптични мрежи, съгласно утвърденото щатно разписание, е включена в отдел Управление на продуктите / Оборудване Оптични мрежи;
2. В рамките на отдела заемащия длъжността е пряко подчинен на Управителя;
3. При отсъствие от работа се замества от служител от отдел Управление на продуктите / Оборудване Оптични мрежи и/или друго оторизирано от Управителя лице;
4. Предоставянето на отчет и оценяването на работата на заемащия длъжността се извършва от Управителя и/или друго оторизирано от Управителя лице;
5. При изпълнение на своите трудови функции и задължения осъществява връзки и взаимоотношения с всички служители във фирмата, със служители и с външни лица, в рамките на регламентираните си задължения;

II. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Завършено образование: висше техническо и/или икономическо образование;
2. Допълнителна професионална квалификация:
- добра компютърна грамотност, работа със специализиран софтуер; познаване на компютърните и другите информационни системи и апарати свързани с изпълнение на трудовите и/му задължения;
- познаване на основните положения на трудовото и гражданското право;
- познаване на реда и начина за извършване на оперативна работа във отдела и компанията;
3. Професионален опит: три години опит на подобна позиция;
4. Ниво на чуждоезикова подготовка: много добро владеене на английски език;
5. Други специфични изисквания. Личностни изисквания към изпълнителя и поведенчески характеристики: Комбинативност, способност за работа под напрежение. Спосабност за работа самостоятелно и в екип. Да умее за зачита личното достойнство и правата на всеки ръководител, работник или служител в организацията.

III. ОСНОВНИ ТРУДОВИ ФУНКЦИИ, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ
A: Функции и задължения;
1. Да отговаря за разгръщането на търговска мрежа, предлагаща продуктите/ услугите на компанията на високо качество и конкурентни цени;
2. Да прилага политиката на компанията, ориентирана към клиентите, утвърждавайки ценностите и стратегиите на компанията;
3. Да съдейства за установяването на търговската мрежа в региона/страната, следвайки целите на продажбите;
4. Да спомага активно за увеличаване пазарния дял на компанията в краткосрочен и дългосрочен план;
5. Да развива стратегии с цел максимизиране на резултатите и генериране на приходи от продажби на продукти и услуги;
6. Да разработва концепции и търговски инструменти за увеличаване на продажбите и клиентите със съдействието на отдел „Продажби" и „Технически отдел"
7. Да идентифицира нови възможности за продажби с цел разрастване на търговската мрежа и утвърждаването и на пазара чрез директни или индиректни канали
8. Да води преговори относно продукти/услуги и цени с партньори/клиенти/потенциални клиенти на компанията и одобрява и парафира търговски договори. Спомага за налагането на марката на компанията като предпочитана сред клиентите;
9. Да спомага за поддържане и увеличаване лоялността на клиентите и контролира своевременното разрешаване на проблемите им;
10. Да анализира показателите на база на извършените продажби. Дава и осъществява ефективни бизнес решения с цел увеличаване ефективността на работа при всяка продажба;
11. Да подготвя продуктови оферти, следи изпълнението на търговските договори и извършваните плащания, като докладва резултатите на управителния екип;
12. Да съдейства при установяването на правила, процедури и последователности на работата и система за рутинна поддръжка, профилактична поддръжка, обработка на оплакванията , техническата документация и др
13. Участва в разработването на програми за обучение на служителите и клинтите, по отношение на знанията, които има и трябва да бъдат споделени с цел повишаване квалификацията на останалите;
14. Следи фактурирането и плащанията по проектите, по които работи;
15. Да участва в подбора на персонал в отдела. Ръководи и мотивира екипа. Одобрява програми за обучение на служителите;
16. Да контролира осъществяването на дейностите и проектите в отдела. Оценява работата, дава обратна връзка на управителния екип и контролира придържането към набелязаните цели;
17. Участва в разработването на програми за обучение на служителите. Помага на по-неопитните си колеги да повишат нивото си на квалификация.
18. При необходимост да замества служители от отдела;
19. Да усвоява своевременно новите технологии и продукти, които се въвеждат в отдела.
20. Да проявява учтиво отношение и любезност към клиенти и колеги;
21. Да подобрява личните си умения и да повишава професионалната си квалификация;
22. Да изпълнява всяко задължение, законосъобразно изискано от ръководството, свързано с фирмените интереси, както и всички други задължения, произтичащи от КТ (чл. 126), Правилника за вътрешен трудов ред, вътрешните актове, индивидуалния договор и допълнителни споразумения към него;
23. Да изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

Б Основни отговорности присъщи за длъжността;
1. Отговаря за качеството на извършените от нея/него дейности свързани с длъжностни задължения;
2. Отговаря за спазването на параметрите за конфеденциалност, зададени при предоставяне на информация, съгласно Правилника за вътрешния трудоя ред, вътрешните актове, индивидуалния договор и допълнителни споразумения към него;
3. Отговаря за обработването, съхранението и предоставянето на поверената му документация, съгласно правилата на работодателя и ЗЗЛД;
4. При изпълнение на задълженията си, носи персонална отговорност за настъпили вреди от несвоевременно или невярно предадена информация, както и за неразпостраняване на информация от личен характер, станала му известна при изпълнение на задълженията му, когато разпостранението би могло да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в организацията и/или съставлява служебна и/или търговска тайна;
5. Отговаря за безопасни условия на труд и противопожарна охрана, така че да бъде предотвратена всяка опасност за живота и здравето му.
В Права
Има право да предлага мерки за подобряване ефективността на работа в организацията;
Има право на работно място в работно помещение, отговарящо на санитарно-хигиените изисквания, както и оборудване и материали, осигуряващи нормални условия за изпълнение на служебните задължения;
Длъжността има и всички права по Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовите нормативни актове по прилагането им, Правилника за вътрешния трудов ред, вътрешните актове, индивидуалния договор и допълнителни споразумения към него;
IV. Система за работна заплата
Основно трудово възнаграждение и допълнително заплащане, прието на база вътрешнофирмента система за възнаграждение, съгласно правилата на НСОРЗ.
Изменения и допълнения в настоящата длъжностна характеристика се извършват по реда на нейното утвърждаване.

Длъжностната характеристика е утвърдена на: ............................ г.

Утвърдил: ............................
                  (подпис и печат )
Получих екземпляр от длъжностната характеристика:
Служител:..................................................
Подпис на служителя........................
Дата .....................