Длъжностна характеристика на длъжността Домашен помощник

Изисквания за заемане на длъжността. Образование - минимум основно завършено образование. Медицински изисквания - физически и психически здрав, без заболявания, определени като противопоказни за заемане на длъжността

Длъжностна характеристика на длъжността Домашен помощник

I. Изисквания за заемане на длъжността
1.Образование - минимум основно завършено образование;
2. Медицински изисквания - физически и психически здрав, без заболявания, определени като противопоказни за заемане на длъжността;
3. Познаване на вътрешните разпоредби на РАБОТОДАТЕЛЯ за реда и условията за предоставяне на социални услуги;
4. Други изисквания - да притежава психическа нагласа и желание за работа с болни и възрастни самотни хора, които не могат да се грижат сами за себе си; деца и младежи от 3 до 18-годишна възраст с умствени затруднения, с изоставане в развитието си или с физически/сетивни увреждания; лица над 18-годишна възраст с умствени затруднения или с физически/сетивни увреждания, с установена степен на намалена работоспособност 50% и над 50%.

II. Условия на работа:
1.Работното време на служителя в България:
2.Работно време на служител командирован в ...........
2.1.За времето на командировка Работното време се съобразява с немското законодателство и особеността на дейността като се вземе под внимание чл. 18.1.3 от Закона за работно време (Arbeitszeitgesetz (ArbZG))
2.2.Непълно работно време с продължителност на работният ден пет часа и до три часа време на разположение при повикване до 40 мин.
2.3.Продължителност на работна седмица от 25 часа и 15 часа време на разположение при повикване до 40 мин. Командированият не е длъжен да дежури на мястото на командировка и сам определя време на работа и време на разположение при повикване като се ръководи от необходимостта да изпълни задачата за която е командирован в рамките на дните определени със заповед за командировка.

III. Основни задължения:
1.Организационни - организира и осъществява ежедневна дейност, осигуряваща необходимите санитарно-хигиенни, битови и социални условия за осигуряване на нормален живот на потребителя на социалните услуги, а именно:
2.Текущо почистване
 • подреждане на помещенията, обитавани от потребителя
 • обиране на прах в помещенията, обитавани от потребителя
 • почистване на пода в помещенията, обитавани от потребителя
 • изтупване и постилане на постиланите завивки, използвани от потребителя
 • измиване на съдове, използвани от потребителя
 • почистване на сняг пред дома ако е в сезона
3.Поддържане личната хигиена на потребителя
 • помощ при ежедневния тоалет и обличане
 • помощ при къпане
 • помощ за сресване, подстригване, боядисване на коса, бръснене или придружаване до мястото на услугата
 • помощ при направата на маникюр и педикюр или придружаване до мястото на услугата
 • Хранене
 • приготвяне на храна за потребителя съгласно неговата диагноза (ако е диабетик да се следват указанията за диетично готвене) с продукти на потребителя
 • закупуване (със средства на потребителя на социалните услуги) и/или доставяне на готова храна за потребителя
 • подготовка на потребителя за хранене
 • подпомагане на потребителя при хранене или хранене
 • сервиране и от сервиране при хранене на потребителя
Битови услуги
 • закупуване на хранителни продукти, хигиенни материали, лекарства и вещи от първа необходимост за потребителя (със средства на потребителя)
 • осигуряване на отоплителни материали за потребителя (със средства на потребителя)
 • внасяне на дърва и палене на печка/камина през зимния сезон за отопление на помещенията, обитавани от потребителя
 • осигуряване на пране (манипулиране с перална машина), химическо чистене или ръчно пране; гладене и подреждане на дрехите на потребителя
 • съдействие за извършване на дребни технически ремонти
Помощ при общуването и поддържането на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него
 • организиране на срещи с приятели, роднини, честване на рождени и именни дни и на други празници
 • четене на ежедневници и художествена литература
 • придружаване при посещение на кино, театър, концерти и др.
 • придружаване до детско или учебно заведение
 • придружаване при разходка
 • придружаване при посещение на църква, джамия и пр.
 • подпомагане при отглеждане и поддържане на стайни и градински цветя
 • организиране на занимания по интереси (шах, табла, домино, и пр.)
 • осигуряване на компания чрез занимаване с разговор
 • полагане на грижи за осигуряване на психическия (емоционалния) комфорт на клиента
Предоставя седмично и / или едномесечно следните услуги:
7.1.Основно почистване на помещенията, обитавани от потребителя като:
 • измиване на прозорци и врати в помещенията, обитавани от потребителя
 • пране на пердета, използвани в помещенията, обитавани от потребителя
 • влажно почистване на подови настилки в помещенията, обитавани от потребителя
 • изтупване и подреждане на книги, сувенири, и пр. в помещенията, обитавани от потребителя
 • подреждане на гардероба на потребителя
 • основно измиване на банята
 • почистване на кухненски уреди (хладилник, печка, и пр.)
Административни услуги
 • куриерска работа-събиране на пощата на потребителя (без да се отваря!)
 • уведомяване на близките на потребителя за неговото състояние и поведение
 • Медицински услуги
 • съдействие при настаняване в болница, грижи в болницата при необходимост
 • рехабилитация /масажи, раздвижване, гимнастика/
 • измерване на кръвно налягане
 • проследяване на правилното приемане и подпомагане при вземането на лекарства, предписани от лекар
 • придружаване и полагане на грижи за опазване здравето на клиента при разходки на открито
Други услуги
Активно съдейства за ефективната социална интеграция на потребителя на социални услуги
При спешен случай незабавно информира личния лекар на потребителя на социални услуги и посоченото за контакт лице;
Предлага мерки за намаляване или отстраняване (ако е възможно) на рисковете в домашната среда на клиента;
Не дава гласност на факти и обстоятелства, станали му известни при изпълнение на служебните му задължения;
Спазва установените технически и технологични правила за съответната дейност;
Грижи се за здравето и безопасността на потребителите на социални услуги.
Служителят е длъжен, в 5 дневен срок, след прекратяване на командировката:
11.1 Да изготви и предостави на Работодателя доклад за извършената работа;
12.2 Да изготви и предостави на Работодателя финансов отчет за разходваните средства.
Служителят е длъжен да предостави на Работодателя в случай че пътува със самолет бордните карти както и билетите при пътуване с влак или автобус, в 5 дневен срок след завръщането си от командировка.
Служителят се задължава да не напуска работното си място без писменото съгласие на Работодателя.

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................     Утвърдил: ..........................................
                       (подпис)        (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ..........................................
                                                                       (подпис на работника или служителя)
2017-10-21