Длъжностна характеристика на длъжността Касиер обменно гише

Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността. Извършва всички действия по обмяна на валути и обработване на пътнически чекове. Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността

Длъжностна характеристика на длъжността Касиер обменно гише
І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Извършва всички действия по обмяна на валути и обработване на пътнически чекове
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
2. Извършва обмяна на чуждестранна валута срещу български левове и на български левове срещу чуждестранна валута / банкноти и монети /.
3. Обработва и изплаща пътнически чекове.
4. Оформя и издава документите при извършване на всяка сделка.
5. Проверява истинността на банкнотите, които получава.
6. Обявява курсовете на валутите на таблото.
7. Изготвя ежедневни отчети за извършените сделки, съобразно касовата наличност.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. Длъжността е на пряко подчинение на ...................
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. В процеса на работата взаимодейства с ръководството на предприятието, другите служители от предприятието.
С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. В процеса на работата осъществява връзка с касиерите от другите обменни бюра на предприятието, а при необходимост- и с валутни специалисти от банкови и други финансови институции.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от ..............................
5. Отчита извършените задачи пред .............................., писмено (устно)с документи, на период от ................... месеци/ дни.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Отговаря за приети подправени или нередовни банкноти и монети.
2. Отговаря за съответствието на касовата наличност според оформените за осъществените сделки документи, като носи материална отговорност.
По безопасност на труда:
3. Служителят е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
4. Не допуска неоторизирани служители до помещението, в което работи.
5. Не допуска външни лица в помещението при отчитане на касовите наличности и при приключване на работното време.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
6. При изпълнение на своите задължения служителят е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя.
За резултатите от трудовата дейност:
7. При изпълнение на задълженията си служителят носи отговорност за:
- качеството на извършената работа;
- спазване на трудовата дисциплина;
- точното съставяне на отчетните документи;
- навременното и вежливо обслужване на клиентите.

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. Няма.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден и почивка от .......... до .........., с ½ час почивка за обяд във времето от .......... до .........., който период служителят избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.
3. Ползва функционални почивки, определени със заповед на работодателя, съгласно Наредба №7 от 15.08.2005г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
4. Не ползва работно и униформено облекло.През работния ден задължително ползва отличителен знак, съдържащ името му и наименованието на предприятието.
Битови придобивки и привилегии:
5. Периодични медицински прегледи.
6. Транспортно обслужване.
7. Ползване на фирмена почивна база.
8. Отстъпки/ ваучери за храна.
9. .......................................

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на работника, заявено до .......... число на месеца.

VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: средно; притежаване на документ, удостоверяващ умения за работа като валутен касиер.
Б) Трудов опит:
- минимум .......... г. трудов стаж по специалността;
- минимум .......... г. общ трудов стаж.
В) Специални умения:
- компютърна грамотност- познания за работа с MS Office и специализиран софтуер за работа на каса;
- езикови умения: да владее на добро комуникативно ниво ..............................................език/ езици.
Г) Поведенчески характеристики: способности за работа с клиенти, комуникативност.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): отговорен, честен, лоялен към работодателя, прецизен.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- Валутен закон;
- Наредба №4 от 08.08.2003г. за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на обменните бюра;
- нормативни актове по безопасност на труда;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
- други ...............

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................        Утвърдил: ..........................................
                      (подпис)              (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ............................................
                                                                        (подпис на работника или служителя)
2017-12-09