Длъжностна характеристика на длъжността Лекар

Лекарят предоставя медицинска помощ на пациенти, като прилага правилата за добра медицинска практика. Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността. Осъществява консултантска, диагностична и лечебна дейност

Длъжностна характеристика на длъжността Лекар
І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Лекарят предоставя медицинска помощ на пациенти, като прилага правилата за добра медицинска практика.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
2. Осъществява консултантска, диагностична и лечебна дейност.
3. Осъществява медицинска дейност след получаване на информирано съгласие от пациента или от неговия законен представител в предвидените от закона случаи.
4. Предоставя ясна и достоверна информация за здравословното състояние на пациента и методите за евентуалното му лечение.
5. Отразява извършената дейност в съответната медицинска документация.
6. Своевременно назначава и извършва консултативни прегледи, диагностични изследвания и процедури, отговарящи на всички правила на добрата медицинска практика.
7. Осъществява контрол върху работата на медицинската сестра в кабинета.
8. Осъществява текущ контрол за спазване на хигиенните изисквания.
9. Иска разрешение от комисията по медицинска етика в предвидените от Закона за здравето случаи.
10. Прави предложения за налагане на наказания на санитаря и медицинската сестра.
11. Изготвя отчет за дейността на кабинета.
12. Участва в колегиуми, научни прояви и конференции.
13. Изпълнява други задължения, възложени от ръководителя на предприятието, свързани с работата му.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. В ежедневната работа лекарят е подчинен на управителя / изпълнителния директор на лечебното заведение.
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. Във връзка с изпълнение на работата взаимодейства с медицинска сестра, санитар, регистратор на лечебното заведение, администратор на лечебното заведение, счетоводител на лечебното заведение.
С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. Контактува с пациентите на лечебното заведение, както и с други медицински лица във връзка с изпълняваната работа.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от управителя /изпълнителния директор на лечебното заведение.
5. Отчита извършените задачи пред ръководителя на предприятието , писмено (устно) с документи на период от ................... месеци/ дни.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Лекарят носи отговорност за липси в инструменталното оборудване на кабинета и разхищение на материали и консумативи
По безопасност на труда:
2. Лекарят е длъжен да спазва утвърдените в лечебното заведение и съответния кабинет правила за здравословни и безопасни условия на труд
3. При работа е длъжен да ползва лични предпазни средства - ръкавици при извършване на преглед на пациент.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
4. Лекарят е длъжен да следи за правилното функциониране на всички апарати в кабинета, с оглед опазване работоспособността и здравето на другите /пациенти, медицинска сестра и др./.Лекарят е длъжен да извършва всички манипулации по предвидения за това начин и след като е взел съответните превантивни мерки -за себе си и пациентите.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
5 При изпълнение на своите задължения лекарят е длъжен да зачита личното достойнство и правата на пациентите и да спазва Кодекса на професионалната етика.При изпълнение на своите задължения да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на пациента, ръководителя, работник или служител в лечебното заведение.Служителят е длъжен да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на лечебното заведение..
За резултатите от трудовата дейност:
7. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
- качеството на обслужване на пациентите;
- спазване правилата за добра медицинска практика;
- състоянието на медицинската апаратура в кабинета;

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. В зависимост от специалността,в която практикува.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден от .......... до .........., с ½ час почивка за обяд във времето от .......... до .........., който период лекарят избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес или съгласно уговореното в трудовия договор и вътрешните правила за трудов ред на лечебното заведение.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
3. Работно облекло /престилка /, чехли и отличителен знак.
4.Лични предпазни средства - стерилна маска за лице, гумени ръкавици и др.
Битови придобивки и привилегии:
5. Периодични медицински прегледи.
6. Транспортно обслужване.
7. Ползване на фирмена почивна база.
8. Отстъпки/ ваучери за храна.
9. .......................................

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на лекаря, заявено до .......... число на месеца и съгласно правилата за работна заплата на предприятието или на брой пациенти/ записани при лекаря или прегледани през месеца /.

VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: магистър по медицина, лекар с призната медицинска специалност по...........................
Б) Трудов опит:
- минимум .......... г. трудов стаж по специалността;
- минимум .......... г. общ трудов стаж.
В) Специални умения:
- втора медицинска специалност;
- компютърна грамотност.
Г) Поведенчески характеристики: умение за работа в екип, умения за работа с пациенти, комуникативност.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): дискретност, прецизност, отговорност.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Закон за здравето;
- Закон за лечебните заведения;
- Закон за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина;
- Закон за здравното осигуряване;
- Наредба №6 от 26.01.2001 г. за реда за получаване на разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и фелдшери и за лекарствените продукти, които могат да се съхраняват от лекари, фелдшери и медицински сестри;
- Кодекс на труда;
- правилника за дейността, устройството и вътрешния ред в лечебното заведение;
- други вътрешни актове на предприятието;
- Кодекса на професионалната етика;
- съответния медицински стандарт
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................            Утвърдил: ..........................................
                    (подпис)                   (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ..........................................
                                                                        (подпис на работника или служителя)
2018-01-05