Длъжностна характеристика на длъжността Пазач, невъоръжена охрана

Носи невъоръжена постова и патрулна служба. Осъществява пропускателния режим и контролира влиза­нето и излизането в предприятието на работниците и служителите, външни лица и МПС, като изисква и проверява документи за само­личност

Длъжностна характеристика на длъжността Пазач, невъоръжена охрана

I. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
1.Носи невъоръжена постова и патрулна служба.
2.Осъществява пропускателния режим и контролира влиза­нето и излизането в предприятието на работниците и служителите, външни лица и МПС, като изисква и проверява документи за само­личност.
3.Проверява редовността на документите при изнасяне и вна­сяне на вещи, материали и апаратура.
4.Следи за недопускане на кражби, злоупотреби и разхище­ния и при констатиране на такива случаи уведомява ръководство­то и полицейските органи.
5.Следи за поддържане в изправност и правилното използва­не на техническите устройства, монтирани за охраната на обекта, и при повреди уведомява съответните длъжностни лица.
6.Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

II. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА
1. Отговаря за недопускане на кражби от охранявания обект.
2. Носи отговорност за допуснати вреди от неправилно из­пълнение на постовата служба.

III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
1.Длъжността е пряко подчинена на управителя на обекта
2.При изпълнение на длъжността се осъществяват организа­ционни връзки и взаимоотношения с лицата, влизащи и излизащи от предприятието;
3.Осъществява контакти с ръководители и специалисти от полицейските органи по проблеми с охраната на предприятието.

IV. НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Трябва да знае:
а) нормативните актове и вътрешните инструкции, свързани с извършване на охранителна дейност;
б) реда и изискванията за използване на физическа сила и други средства при нарушения на охранителния режим;
в) нормативните изисквания за противопожарна безопасност;
г) компютърните и други автоматизирани системи за охрана на обекти,

V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1.Образование: средно.
2.Друга квалификация: работа със сигнално-охранителна тех­ника.
3.Професионален опит: над 1 година трудов стаж по специ­алността, а при липса на такъв - трудов договор със срок за изпит­ване.

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................                Утвърдил: ..........................................
                     (подпис)                      (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ..........................................
                                                                       (подпис на работника или служителя)
2017-10-22