Инструкция за безопасна работа с колонка за зареждане на автомобилна газова уредба

До работа за зареждане от колонка на автомобил с газова уредба да се допускат лица: Преминали обучение за работа с колонки и зареждане с гориво. Запознати с изискванията на пожарната безопасност

Инструкция за безопасна работа с колонка за зареждане на автомобилна газова уредба1. До работа за зареждане от колонка на автомобил с газова уредба да се допускат лица:
 • Преминали обучение за работа с колонки и зареждане с гориво.
 • Запознати с изискванията на пожарната безопасност.
 • Преминали инструктажи по безопасност и здраве при работа.
 • Запознати с оценката на риска
2. Персоналът да е;
 • Информиран от информационните листи за безопасност за установените рискове и мерките за безопасност и борба с огъня.
 • Обучен за ползване на носими пожарогасители.
 • Обучен за безопасно поведение при работа сам.
3. При зареждане с гориво от колонка персоналът да е екипиран с лични предпазни средства:
 • обувки със защита от подхлъзване.
 • ръкавици - ватирани гумени, студоустойчиви.
 • защитни очила.
 • специално работно облекло - антистатично; работното облекло да е съобразено с метеорологичните условия при работа на открито
4. Преди започване на работа с колонката за гориво операторът да провери:
 • Изправността на колонката.
 • Изправността на гумения шланг за зареждане - да няма наранявания или спуквания.
 • Изправността на ръкохватката за зареждане.
 • Чистотата на площадката за зареждане - без горими отпадъци.
 • Наличие на знаци за безопасност за забрана на пушене и палене на огън
5. В района на газовата инсталация за зареждане да не се ползват мобилни телефони
6. Водачът на автомобилът за зареждане:
 • Изчаква реда си извън територията на станцията.
 • Влиза до колонката на превключен бензинов режим на двигателя.
 • До газовата колонка да се изкл/чи двигателят, осигури срещу самоволно тръгване.
7. Зареждането да става само когато:
 • Газовата бутилка е в периодичен срок на годност ( 5 години) маркирани на нея.
 • Инсталацията е в изправност.
 • Има плътна връзка между резервоара и пистолета
8. Да не се допуска пълненето на автомобилни газови бутилки, които са повредени, негодни, с изтекъл срок или липсваща маркировка
9. По време на зареждането да се следи индикаторът за нивото на автомобилния резервоар. Да не се допуска препълване над 85 % от обема му
10. През времето на пълнене присъствието на оператора е задължително
11. Да не се включва помпата преди поставянето на пистолета в бутилката и да не се изключва до изваждането на пистолета
12. Поставянето и снемането на гъвкавия шланг да става внимателно, без операторът да се надвесва над резервоара
13. Операторът да постави пълначния пистолет в специалното гнездо на газколонката и да завие запушалката на пълначния щуцер на автомобилния резервоар
14. При работа с газколонки да не се допуска:
 • Нарушаване на пломбите.
 • Вмешателство на неупълномощени лица.
 • Неправилна експлоатация.
 • Наместването, бутането или донагласянето на пистолета по време на зареждането.
 • Оставянето на пълначния пистолет без изключване на помпата.
 • Потегляне на кола по време на зареждане, поради опасност, пистолета да удари обслужващия колонката при късане на маркуча от сглобката
15. Периодично да се проверява уплътнението на пистолета и филтъра
16. Поддръжката и ремонтът на газколонките да се извършва от технически специалистите, лицензирани за ремонт на фазови съоръжения, като данните се отбелязват в дневник
17. При разработването на инструкцията са използвани извлечени от опит заключения при използване на работното оборудване.
18. Работещите да бъдат запознати срещу подпис с аварийния план за действия при възникване на предвидими ненормални ситуации при използване на работното оборудване.