Инструкция за безопасна работа с машина за унищожаване на хартия

Да регламентира задълженията и отговорностите за безопасна работа с машина за унищожаване на хартия. Работа с машина за унищожаване на хартия

Инструкция за безопасна работа с машина за унищожаване на хартия1. ЦЕЛ
Да регламентира задълженията и отговорностите за безопасна работа с машина за унищожаване на хартия.

2. ПРИЛОЖЕНИЕ
Работа с машина за унищожаване на хартия.

3. ОБЕКТ НА ИНСТРУКТИРАНЕ
Разпоредбите на Инструкцията са задължителни за работещите с машината за унищожаване на хартия.

4. НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

5. ПРАВИЛА ПРИ РАБОТА.
 • Машината за унищожаване на хартия се разполага, инсталира, пуска в експлоатация, поддържа и ремонтира само от квалифициран и правоспособен персонал.
 • Работата се възлага само на работещи, които имат необходимите квалификация и умения, и се изпълнява в съответствие с дадените указания и инструкции.
 • Работното място се организира така, че да е достъпно, без опасност за работещите. При складирането на материали за унищожаване, да се осигурява тяхната стабилност и устойчивост и безопасното им манипулиране.
 • Да се работи с прибрано към тялото работно облекло и прибрани коси.
 • Преди пускането на машината в действие да се направи проверка изправността на защитните ограждения осигуряващи безопасността, в зоните на рязане, задвижващите механизми, механизмите на подаване и капаците.
 • Не се допуска работа с машината при липсващи, отстранени или изменени самоволно защитни средства, осигуряващи безопасността.
 • По време на работа на машината не се допуска почистване на интрументите и извършване на настройки или ремонти.
 • Не се допуска почистване на режещия инструмент с ръце.
 • Преместване, завъртане или обръщане на материала по време на обработването му не се допуска.
 • При неправилно водене или задържане на материала не се допуска коригиране с ръце.
 • Дейностите по отстраняване на унищожената хартия да се извършват само при спрян и изключена от електрическото захранване машина.
 • Да се предпазва от повреждане изолацията на захранващия кабел.
 • След приключване на рязянето да се изключи машината от ел. захранването.