Инструкция за безопасност при работа с бензин

Класифициране според Регламент (ЕО) № 1272/2008 със съответните измененияH224 - Изключително запалими течност и пари. Огнеопасни течности Категория 1

Инструкция за безопасност при работа с бензин1. Класифициране според Регламент (ЕО) № 1272/2008 със съответните изменения H224
 • Изключително запалими течност и пари.
 • Огнеопасни течности Категория 1
2. Физически опасности
 • H315 - Предизвиква дразнене на кожата.
 • Корозия/дразнене на кожата Категория 2
 • Изключително запалим
3. Опасност за здравето
 • H340 - Може да причини генетични дефекти.
 • Мутагенност при зародишни клетки Категория 1B
 • Канцерогенност Категория 1B H350 - Може да причини рак.
 • H361fd - Предполага се, че уврежда оплодителната
 • способност. Предполага се, че уврежда плода.
 • Репродуктивна токсичност Категория 2
 • H336 - Може да предизвика сънливост или световъртеж.
 • Специфична токсичност за определени Категория 3, наркотични ефекти органи - еднократна експозиция
 • H304 - Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.
 • Риск при вдишване Категория 1
4. Предпазни мерки за безопасна работа
Не яжте, не пийте и не пушете, докато работите с този продукт:
Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости
Пазете далече от топлина, искри или открит пламък.

5. Мерки при аварийно изпускане
Да се застане от страната, обратна на посоката на вятъра. Елиминирайте всички източници на запалване (не трябва да има никакви цигари, огньове, искри или пламъци в непосредствена близост). Да се избягва контакт с кожата. Използвайте лични предпазни средства

6. Мерки за първа помощ
Вдишване Изнесете на чист въздух. При затруднено дишане дайте кислород. В случай че почувствате или продължите да чувствате дискомфорт, потърсете медицинска помощ.
спасителните действия:
 • Преместете пострадалия на чист въздух възможно най-бързо.
 • Незабавно приложете изкуствено дишане, ако дишането е спряло.
 • Даването на кислород може да помогне.
 • Потърсете медицинска помощ за по-нататъшно лечение.
 • Контакт с кожата Незабавно съблечете замърсените дрехи. Измийте със сапун и вода. Мийте в продължение на най-малко 15 минути. В случай на обриви, рани и други кожни заболявания: потърсете медицинска помощ и покажете тези инструкции. 
 • Ако продуктът се инжектира във или под кожата, или в някоя друга част на тялото, независимо от вида и размера на раната, пострадалият трябва незабавно да се прегледа от медицинско лице като спешен хирургичен случаи. 
 • Дори и първоначалните симптоми от инжектирането под високо налягане да са минимални или да липсват, ранното хирургично лечение през първите няколко часа може значително да намали окончателния размер на увреждането.
Контакт с очите Незабавно измийте обилно с вода в продължение на най-малко 15 минути. Свалете контактните лещи (ако има такива) и отворете широко очите. При получаване на дразене или персистиране на последното да се потърси медицинска помощ.
Поглъщане Незабавно измийте устата и изпийте голямо количество вода или мляко. Не оставяйте пострадалия без наблюдение. Не предизвиквайте повръщане. Ако той повърне, дръжте главата ниско. Откарайте веднага в болница и покажете тези инструкции. Никога не давайте нещо през устата на човек в безсъзнание.

7. Противопожарни мерки
Общи пожарни опасности:  
 • Продуктът е силно възпламеним. Могат да се образуват експлозивни изпарения или въздушни смеси дори и при нормални температури. Материалът ще остане да се носи по повърхността на водата и може отново да се запали.
Пожарогасителни средства:
 • Подходящи пожарогасителни средства
 • Сух химикал, CO2, пясък, пръст, воден спрей или обикновена пяна.
Неподходящи пожарогасителни средства
 • Не гасете с водни струи, тъй като това ще спомогне за разпространението на огъня.
 • Едновременната употреба на пяна и вода на една и съща повърхност трябва да се избягва, тъй като водата унищожава пяната.
Особени опасности,които произтичат от веществото или сместа
 • Термичното разлагане може да доведе до образуването на пушек, оксиди на въглерода и органични съединения с по-ниско молекулно тегло, чийто състав не е описан. Серни оксиди (SOx). Азотни оксиди (NOx).
8. Действия при възникване на предвидими ненормални ситуации при използване на работното оборудване:
 • Работещите да бъдат запознати срещу подпис с Авариен план за действия при възникване на предвидими ненормални ситуации при използване на работното оборудване.
 • При възникване на предвидими ненормални ситуации при използване на работното оборудва да се изпълнява Авариен план, разработен за конкретният обект.