Инструкция за поддържане и обслужване на съоръженията за съхранение на газ пропан – бутан в бензино - газостанции

Върху всяко съоръжение се нанася поредният му номер, съгласно технологичната схема, а на спирателната арматура се маркира и посоката на отваряне. Отварянето на крановете на резервоара и газопроводите се извършва плавно и внимателно за избягване на хидравлични удари

Инструкция за поддържане и обслужване на съоръженията за съхранение на газ пропан – бутан в бензино - газостанции1. Върху всяко съоръжение се нанася поредният му номер, съгласно технологичната схема, а на спирателната арматура се маркира и посоката на отваряне
2. Отварянето на крановете на резервоара и газопроводите се извършва плавно и внимателно за избягване на хидравлични удари
3. Предпазните клапани се поддържат в пълна изправност от техниците на сервизната организация, които извършват проверка на изправността им, най - малко един път в месеца. Проверката се извършва с внимателно и кратковременно натискане на лоста на клапана, при което ако клапанът е изправен, след пускане на лоста трябва да престане изтичането на газ. При демонтаж на предпазен клапан за ремонт или настройка, той се заменя с друг изправен. Не се допуска на мястото му монтирането на глух фланец и оставянето на съда без предпазна арматура.
4. Манометрите монтирани в газстанцията, се проверяват най - малко един път седмично чрез кратковременно изключване, при което стрелката на манометъра трябва да се върне на нулево положение. Ако се открие неизправен или невалиден манометър, съответно се заявява за ремонт
5. Манометрите се подлагат на държавна проверка най - малко веднъж годишно, според изискванията на органите на ДАМТН, като вътеху тях се поставя марка със срока им на валидност. Не се разрешава използването на неизправни манометри и такива със изтекъл срок на валидност върху маркировката
6. Гъвкавите антистатични маркучи за преливане на втечнен газ пропан - бутан се подлагат на преглед и хидравлично изпитание от оторизирини лица на всеки два месеца
7. Ежедневно преди употреба се проверява състоянието на маркучите за свързване с автоцистерната за втечнен газ пропан - бутан, чрез въхшен оглед за наранявания пукнатини и др.
8. Проверка на плътността на фланцовете и резбовите съединения с пенообразуващо вещество при работно налягане на газа пропан - бутан се извършва ежедневно от работещите. Резултатите се записват в сменен дневник.
9. Резултатите от проверките на манометрите и предпазните клапани се отразяват в Сменния дневник. В дневника се отразяват всички нарушения в нормалната работа на газ - съоръженията, както и мерките , взети за тяхното отстраняване.
10. Заледявания на газопроводите се премахват от сервизната организация с топъл пясък или хладка вода. Забранява се използването на огън, гореща вода, стоманени инструменти и други средства, които биха могли да предизвикат образуване на искри или рязка промяна на температурата на газа в тръбопровода.
11. Един път месечно се проверява колонката за херметичност от сервизната организация, резултатът се записва в сменния дневник.
12. Забранява се персоналът, обслужващ газстанцията да извършва ремонт и преустройство на съоръженията в обекта.
13. При установяване изтичане на газ от резервоар или тръбопровод се счита за аварийна ситуация и се действа съгласно аварийния план. Забранено е влизането на служители в помещения, където има изтичане на газ.
14. Проверка на заземяването и мълниезащитата на обекта се извършва веднъж годишно и след ремонт от Акредитиран орган за контрол от вида „С".
15. Реконструкции, прегледи и ремонти на съоръженията и инсталациите се извършва от лица, които имат право да извършват тази дейност, съгласно изискванията на Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения инсталации за втечнени въглеводородни газове и закона за техническите изисквания към продуктите, като предварително се изготвя документация, съгласувана с органите на ДАТН.
16. Газопроводните инсталации и съдовете под налягане в обекта подлежат на държавен технически надзор - регистриране, техническо освидетелстване, въвеждане в експлоатация, периодични прегледи и проверки в срокове и ред според разпоредбите на Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения инсталации за втечнени въглеводородни газове. Отговорникът на обекта е длъжен незабавно да уведоми Управителя на фирмата за установените от държавните органи отклонения или неизправности в газопроводната инсталация и съдовете под налягане.
17. Действия при възникване на предвидими ненормални ситуации при използване на работното оборудване:
17.1 Работещите да бъдат запознати срещу подпис с Авариен план за действия при възникване на предвидими ненормални ситуации при използване на работното оборудване
17.2 При възникване на предвидими ненормални ситуации при използване на работното оборудва да се изпълнява Авариен план, разработен за конкретният обект.