Обучения по безопасност и здраве при работа

Оценяване на съответствието на машини, строителни продукти,съоръжения за ниско напрежение, CE, лаборатории за изпитване, сертификация по ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007, технически надзор, професионални обучения, ЦПО

Обучения по безопасност и здраве при работа

Длъжностно лице по безопасност и здраве

 

Предназначено за:

  • длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси;
  • длъжностните лица по безопасност и здраве при работа;
  • лицата, които провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа.

 

Целта на обучението:

да запознае участниците с изискванията към тях, регламентирани в Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № РД-07-2 от 16.12. 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

 

Документ:

Удостоверение за преминато обучение.

Таксата за участие включва: персонални материали, консултации, кафе-паузи, обяд, издаване на документ за обучение.

 

Обучението се предлага и в дистанционна форма!