Онлайн (дистанционно) обучението на Отговорници по пожарна безопасност

Пожарна безопасност - обучения. Курс пожарна безопасност. Онлайн (дистанционно) обучението на отговорници по пожарна безопасност.Обучение на отговорници по пожарна безопасност.Отговорник по пожарна безопасност

Онлайн (дистанционно) обучението на Отговорници по пожарна безопасност2019-05-27
Цена: 48.00 лева с ДДС - Удостоверението се изпраща на посочения от клиента пощенски адрес за негова сметка!

Основание за провеждане на обучението: и чл. 6, ал.1, т.4 от и издаване на валидно Удостоверение за отговорници по пожарна безопасност.
Забележка: *Обучението отговаря на изискванията на чл. 6, ал.1, т.1 - 6 на


На завършилите онлайн (дистанционно) обучението се издава Удостоверение за отговорници по Пожарна безопасност, съгласно Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и чл.6, ал.1, т.4 от Наредба № РД-07-2 на МТСП от 16.12.2009 год. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Онлайн (дистанционно) обучението за отговорници по Пожарна безопасност е предназначено за:
  • Отговорници по пожарна безопасност;
  • Длъжностни лица по здраве и безопасност при работа.
  • Лицата, които провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа;
  • Специалисти по безопасност и здраве;
  • Членовете на комитетите (групите) по условия на труд и др.
  • Ръководители от структурните звена в предприятията;
Наличието на лице, или лица, преминали обучение по пожарна безопасност се изисква от:
  • Контролът по изпълнението на Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. се извършва от органите за ПБЗН, осъществяващи държавен противопожарен контрол

Допълнителни указания:
Таксата за участие включва: Онлайн (дистанционни) обучението на отговорници по пожарна безопасност презентации, помощни материали, персонални консултации и издаване на документ за обучение.

Плащането се извършва само по банкова сметка: Медик Консултинг ООД
Банка: Алианц Банк България АД
Клон: ФЦ Дондуков
IBAN: BG74BUIN95611000478420
BIC: BUINBGSF


За въпроси:
Национален номер 0700 20 744
Тел. +359 2 4900361 (мтел)

e-mail: info@cpomc.eu