Правила за ЗБУТ в горските територии

Утвърдени със Заповед № РД-09-354 от 8 април 2019 г. Издадени от министъра на земеделието, храните и горите Обн. ДВ. бр.38 от 10 Май 2019г. В сила от 10.05.2019 г.

Правила за ЗБУТ в горските територии

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

ЗАПОВЕД № РД-09-354 от 8 април 2019 г.

На основание чл. 276, ал. 3 и 6 отКодекса на труда и във връзка с доклад № 93-9368 от 8.04.2019 г.от Атанас Добрев заместник-министър на земеделието,храните и горите, нареждам:

I. Утвърждавам Правила за здравословни и безопасни условия натруд в горските територии съгласно приложението.

II. Отменям Заповед № РД-09-1153 от 16.09.1999 г.на министъра на земеделието, горите и аграрната реформа и утвърдения на основаниезаповедта Правилник по безопасност на труда в горите (ДВ, бр. 86от 1999 г.).

III. Настоящата заповед ведно с правилата по т. Iда се обнародват в „Държавен вестник“ и да се публикуват на интернет страницатана Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).

Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам наАтанас Добрев заместник-министър на земеделието,храните и горите.

Министър:
Р. Порожанов

Глава първа

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. С тези правила се определятминималните изисквания и задължения за осигуряване на здравословни и безопасниусловия на труд при провеждане на дейности в горските територии. Тези дейностивключват производство на посадъчен материал, създаване и отглеждане на горскикултури, провеждане на отгледни сечи без материален добив, сеч и извоз надървесина, първична обработка на дървените материали в сечищата и на временнитескладове, товарене и транспортиране на дървени материали, бране и събиране нанедървесни горски продукти, защита на горските територии от болести, вредителии други повреди, защита на горските територии от пожари, строителство на горскипътища, обезопасяване на сечищата и временните складове, ловностопанскидейности, ловуване и др.

Чл. 2. Правилата са задължителни за:

1. всичкиработници и служители на държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите и техните териториални поделения;

2. всичкиработници и служители в общинските горски структури;

3. всичкифизически и юридически лица и техни обединения, извършващи или възлагащидейностите по чл. 1 в горски територии;

4. всичкислужители на Изпълнителната агенция по горите, нейните структури испециализираните териториални звена;

5. всички учебнизаведения и структури, извършващи обучение за придобиване на право­способност иквалификация, курсове за повишаване на квалификацията или преквалификация вобластта на горското и ловното стопанство;

6. всички лица,извършващи ловуване.

Чл. 3. При организиране и осъществяване надейностите по чл. 1 освен разпоредбите на тези правиласе спазват и изискванията на Кодекса на труда, Закона за здравословни ибезопасни условия на труд и свързаните с тях нормативни актове по осигуряванетона здравословни и безопасни условия на труд и други приложими актове.

Чл. 4. Всеки работодател може да въвеждадопълнителни мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд,които не могат да противоречат на тези правила или на други нормативни актове,отнасящи се до осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.

Чл. 5. При извършване на дейности в горскитетеритории чрез предоставяне на обекти или възлагане на дейностите задължениятаи отговорностите на страните, свързани с осигуряване на здравословни ибезопасни условия на труд при извършване на тази дейност, се регламентират съссъответните договори.

Глава втора

ОБЩИИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ

Раздел I

Задължения на работодателя заосигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Чл. 6. (1) Работодателят е длъжен да осигуриздравословни и безопасни условия на труд на наетите от него работници ислужители и при необходимост да обезопаси и обозначи района на дейност с целнедопускане на инциденти с външни лица.

(2) Заспецифични работи и дейности, при специфични условия на труд, при въвеждане нанови технологии на работа и ново оборудване, които не са в обхвата на тезиправила, работодателят разработва и утвърждава вътрешни правила и инструкции заосигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Чл. 7. За организиране и изпълнение надейностите, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия натруд, работодателят назначава или определя длъжностни лица с подходящообразование и квалификация като органи по безопасност и здраве при работа впредприятието. Функциите на тези лица са определени с Наредба № 3 от 1998 г. за функциите и задачите надлъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиранеизпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионалните рискове ипревенция на тези рискове (ДВ, бр. 91 от 1998 г.).

Чл. 8. (1) Работодателят е длъжен да направиоценка на риска за здравето и безопасността на работещите, която да обхванеработните процеси и работното оборудване, работните места, организацията натруда и други странични фактори, които могат да породят риск, в съответствие сизискванията на Наредба № 5 от 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценкана риска, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра наздраве­опазването (ДВ, бр. 47 от 1999 г.), и да предвиди подходящи мерки за неговотопредотвратяване.

(2) При работа сриск за здравето и безопасността на работещите, който не може да бъдеотстранен, работодателят осигурява необходимите лични предпазни средства всъответствие с изискванията на Наредба № 3 от 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване наздравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работнотомясто, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра наздравеопазването (обн., ДВ, бр. 46 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 40 от 2008 г.).

Чл. 9. Работодателят е длъжен да осигури навсеки работещ провеждането на подходящо обучение по здравословни и безопасниусловия на труд в зависимост от неговата професия, квалификация и работномясто, както и провеждането на инструктажа на работниците и служителите всъответствие с изискванията на Наредба № РД-07-2 от 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучениеи инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване наздравословни и безопасни условия на труд, издадена от министъра на труда исоциалната политика (обн., ДВ, бр. 102 от 2009 г.; изм., бр. 4 и 25 от 2010 г.).

Чл. 10. Работодателят задължителноустановява, разследва и регистрира всяка станала трудова злополука при спазванеизискванията на Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитанена трудовите злополуки (приета с ПМС № 263 от 1999 г., обн., ДВ, бр. 6 от 2000 г., в сила от 1.01.2000 г.; изм., бр. 61 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 19 от 2002 г., бр. 17 от2014 г., бр. 18 от 2015 г. и бр. 28 от 2017 г.).

Чл. 11. Работодателят е длъжен:

1. да контролираспазването на изискванията за безопасност и здраве при работа и да отстраняваот работа лицата, които не ги спазват;

2. да осигуряваздравно обслужване на своите работници от регистрираните служби по трудовамедицина;

3. своевременнода информира работещите за възможните рискове при работа и мерките за тяхнотопредотвратяване;

4. да организирадейностите по противопожарна охрана на обектите, работните помещения иработните места и да регламентира мерките за предотвратяване на пожари;

5. да контролирасвоевременното поддържане и ремонта на работното оборудване за осигуряване набезопасната му експлоатация.

Раздел II

Задължения на работниците ислужителите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Чл. 12. Всеки работещ е длъжен да се грижи заздравето и безопасността си, както и за здравето и безопасността на другителица, пряко засегнати от неговата дейност, в съответствие със своятаквалификация, трудови задължения и дадените му от работодателя инструкции.

Чл. 13. Всеки работник и служител е длъжен:

1. да се явявана работа в състояние, което му позволява да изпълнява трудовите си задължения;

2. да спазвастриктно инструкциите за безопасност и другите законосъобразни разпореждания наработодателя;

3. да извършвадейности и да работи само с машини, съоръжения и инструменти, за които иманеобходимата квалификация и/или право­способност;

4. да проверявапреди и по време на работа изправността на машините, съоръженията иинструментите и при неизправност да информира прекия си ръководител;

5. да използвапредоставените му лични предпазни средства и работно облекло съгласно тяхнотопредназначение и дадените му инструкции за ползване;

6. да поддържаред и чистота на работното място;

7. да оказвапърва помощ на пострадали при трудова злополука или други увреждания;

8. да информирапрекия си ръководител за всяка ситуация, която води до непосредствена опасностза работещите или други лица;

9. да отказваизпълнение на възложена работа, за която не е инструктиран или няманеобходимата квалификация и/или правоспособност.

Чл. 14. Не се допускат до работа лица, които:

1. не отговарятна изискванията на тези правила и другите нормативни актове за осигуряване наздравословни и безопасни условия на труд;

2. не савключени в утвърден от работодателя списък в състава на работната група,бригада или звено или в разрешителните за достъп;

3. не саинструктирани и не притежават необходимата квалификация и/или правоспособностза извършване на дадената дейност или за работа с дадените машини, съоръжения иинструменти.

Чл. 15. Лицата по чл. 235 от ЗГ при изпълнение на дейностите по лесовъдска практикаимат задълженията по чл. 12 и 13, както и да осигуряватбезопасни условия на труд на лицата, които ги подпомагат при извършване надейността им.

Раздел III

Общи изисквания към работните места ипри използване на работното оборудване

Чл. 16. При организиране на работните места ипри използване на работното оборудване трябва да се спазват изискванията наНаредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания заздравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване наработното оборудване, издадена от министъра на труда и социалната политика иминистъра на здраве­опазването (обн., ДВ, бр. 88 от1999 г.; изм., бр. 48 от 2000 г., бр. 52 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 43 от 2003 г.; изм., бр. 37 и 88 от 2004 г., бр. 40 от 2008 г., бр. 24 от 2013 г. и бр. 95 от 2016 г.).

Чл. 17. За работа в горите с механизираноработно оборудване (трактори, машини, съоръжения, инструменти и др.) седопускат само лица, придобили правоспособност по съответния нормативен ред.

Чл. 18. За работа в горите се допуска саморегистрирана техника в съответствие с Наредба № 2 от2016 г. за условията и реда за регистрация на техниката по Законаза регистрация и контрол на земеделската и горската техника, издадена отминистъра на земеделието и храните (ДВ, бр. 11 от 2016 г.).

Чл. 19. Тракторите, транспортните средства,машините и съоръженията, работещи в горите, трябва да бъдат комплектовани сизправни противопожарни средства съгласно приложението към Наредба № 8 от 2012 г. за условията и реда за защита нагорските територии от пожари, издадена от министъра на вътрешните работи иминистъра на земеделието и храните (ДВ, бр. 38 от 2012 г.).

Чл. 20. Тракторите и другите самоходнитранспортно-технологични машини за работа в горите трябва да са оборудвани съсздрава (обезопасена) кабина, която да отговаря на нормативните изисквания.

Чл. 21. Всички транспортни средства трябва даотговарят на изискванията на нормативната уредба за движение по пътищата.

Чл. 22. Машините, съоръженията, агрегатите,технологичното оборудване и инструментите трябва да бъдат снабдени сограждения, предпазни и спирачни устройства, блокировки, сигнализации и другиустройства, осигуряващи тяхната безопасност.

Чл. 23. Външните повърхнини на възли иелементи от машини и съоръжения, които променят своите размери (габарити) припреместване, удължаване, скъсяване и други манипулации, се означават с черни иоранжеви ивици, наклонени под 45°, сигнализиращи за опасност и повишеновнимание.

Чл. 24. Дървообработващите машини трябва даотговарят на изискванията на Наредба № 6 от 2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на трудпри механично обработване на дървесина, издадена от министъра на труда исоциалната политика (ДВ, бр. 53 от 2004 г.).

Чл. 25. Всички трактори, машини, съоръжения иинструменти задължително трябва:

1. да сеизползват само за конкретното им предназначение и за предписаните им условия наработа;

2. да работятсамо с предписаните от производителя им горива, масла, резервни части и другиконсумативи;

3. да сеоборудват и агрегатират само с предписаните в паспорта им технологичнооборудване, технологични машини и оръдия;

4. да преминават редовно на предписаните от производителя периодичнипрегледи, осигуряващи тяхната безопасност.

Чл. 26. Ако даден трактор, машина или съоръжение се обслужваедновременно от няколко работници, отговорен за безопасната работа етрактористът или операторът.

Чл. 27. (1) Броят на работниците в кабините на тракторите имашините се определя от определените места за сядане, освен ако това непротиворечи на други изисквания за безопасност при работа в конкретни условия.

(2) Не се разрешава в кабините на тракторите и машините да сетранспортират инструменти, гориво-смазочни материали и други предмети.

Чл. 28. (1) Зареждането на тракторите, машините, агрегатите иинструментите с гориво се извършва на определените пожарообезопасени места приспазване на съответните противопожарни мерки и изисквания. Зареждането сеизвършва само при неработещ двигател.

(2) Механизираните инструменти се стартират минимум на 3 метра отмястото на зареждане с гориво.

Чл. 29. Забранява се използването на бензиномоторни триони:

1. за работа в затворени помещения;

2. за едновременно рязане (нарязване) на няколко тънки стъбла(материали) без предварителното им групиране и укрепване (превързване);

3. за кастрене на стоящи дървета на височина, по-голяма от височината нараменете на работника;

4. за работа в короните на стоящи дървета.

Чл. 30. Забранява се непрекъснатата работа с моторни триони,храсторези и почвени свредли. При работа с тях на всеки 40 до 45 мин. се прави10 15 мин. почивка.Общата продължителност на работа за един ден (смяна) не трябва да превишава 3,5 4 часа.

Чл. 31. Забранява се работата на трактори, самоходни и другимашини:

1. на терени с наклони, по-големи от указаните в паспорта им;

2. на наклонени и стръмни склонове при хлъзгав терен, намалена видимости през нощта.

Чл. 32. Забранява се тракторите за извоз на дървени материали дасе използват за теглене на ремаркета или друг прикачен инвентар, ако не саснабдени със стандартен теглич от производителя.

Чл. 33. Тракторите, машинно-тракторните агрегати и самоходнитемашини се изкачват или спускат с работещ двигател, скорост и предавка,съобразени с наклона на терена. При движение на терен с наклон над 15 градусасе забранява изключването на съединителя и превключването на предавките.

Чл. 34. Забранява се спирането и оставянето на тракторите исамоходните машини по склона.

Чл. 35. Забранява се работата с технологичнимашини, съоръжения и инструменти със:

1. карданни валове, необезопасени със стандартни предпазители (кожуси);

2. липсващи или свалени кожуси, капаци, предпазни мрежи и други надвижещите се или въртящите се части и механизми (зъбни колела, ремъчни иверижни предавки, излизащи краища на валове, маховици и др.);

3. липсващи или свалени предпазни елементи (кожуси, капаци, ограничители,предпазни и защитни устройства и др.) на технологичното оборудване или неговитеелементи (ножове, барабани, фрезери, режещи вериги и ленти и др.);

4. липсващи или свалени капаци и защитни мрежи на електродвигателите,лостовите прекъсвачи, контакторите, главните и разпределителните табла и др.;

5. неизправна автоматика и прибори за контрол;

6. неизправни пускови и спирачни устройства.

Чл. 36. Забранява се почистването на работните органи иотстраняването на повреди по време на работа на тракторите, машините,съоръженията и инструментите.

Чл. 37. Не се разрешава извършването на прегледи и отстраняванена повреди посредством лягане под тракторите или машините, ако не са надеждноспрени и укрепени (подпрени) или са повдигнати и се крепят само на крикове илидруги подемни устройства.

Чл. 38. Не се разрешава едновременно сваляне и на двете ходовивериги на верижните трактори и верижните самоходни машини в полеви условия.

Чл. 39. Забранява се подгряването на двигателите на тракторите имашините с открит огън, контролирането на нивото на електролита с открит пламъки свалянето на капачката на радиатора на работещ или прегрят двигател безръкавици.

Чл. 40. (1) Забранява сетегленето на повреден трактор или самоходна машина по наклонен терен с мектеглич (въже).

(2) Теглещият трактор трябва да бъде с по-голяма или равна мощност имаса.

Чл. 41. При изтегляне набуксуващ или аварирал трактор или самоходна машина е забранено да се преминавамежду тях.

Чл. 42. Ремонтът натракторите, автомобилите, машините, агрегатите и други се извършва при спазванеизискванията на съответните правилници по безопасност на труда.

Чл. 43. Поддържането,прегледите и ремонтите на електрическите машини и съоръжения се извършват приспазване на изискванията на правилниците по електробезопасност.

Глава трета

ЗАЛЕСИТЕЛНИИ ЛЕСОЗАЩИТНИ ДЕЙНОСТИ И ДОБИВ НА НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ

Раздел I

Работа с ръчни и механизираниинструменти

Чл. 44. (1) За извършване на залесителни идруги лесокултурни дейности в горите се допускат само предварителноинструктирани работници, включени в състава на работната група. За ръководителна групата се определя работник с опит в извършваната дейност.

(2) За работа с моторни храсторези и моторни свредли се допускат самоправоспособни работници, притежаващи свидетелство за правоспособност, полученопо съответния ред.

Чл. 45. Залесителните дейности се извършват по технологичен план,в който са указани в последователност операциите, които ще се извършват, иизискванията към тях.

Чл. 46. Преди започване на работа техническият ръководител наобекта или друг представител на работодателя и ръководителят на работната групапо чл. 44, ал. 1 от тези правилауточняват границите на обекта, евентуалните потенциални опасности в него имерките за отстраняването им.

Чл. 47. Почистването на обектите за залесяване и за другидейности от храсти, вършина и други растителни отпадъци чрез изгаряне седопуска само ако е предвидено в технологичния план, като се извършва извънпожароопасния сезон и в присъствието на ръководителя на обекта или другпредставител на работодателя.

Чл. 48. При направа на ръчни тераси и окопаване на културитеработниците се разполагат по хоризонталите, без да са един под друг, като настръмни терени се обръща особено внимание за опасност от претъркаляне наповърхностни и неукрепени камъни и останали от сечта дървени материали. Повреме на работа работниците да бъдат на безопасно разстояние един от друг.

Чл. 49. Моторните свредли и храсторези се допускат до работа приспазване на общите изисквания за безопасност при работа с механизираниинструменти в глава втора.

Чл. 50. При стартирането на двигателите на моторните свредли имоторните храсторези се внимава свределът, циркулярът или дисковият нож да неса опрели в камък, пън, корен или клон.

Чл. 51. При работа с моторен свредел:

1. пробиването на посадъчно място (дупка) се извършва, след катомотористът е заел удобно и устойчиво положение полуразкрачен стоеж, без пренасяне на масата на тялотовърху свредела, като краката на моториста са на безопасно място, встрани отмястото, където ще се пробива дупката;

2. при натъкване на свредела на камък, корен и други веднага сепреустановява подаването на газ, той се изважда от дупката и се извършвапробиване на ново място;

3. не се разрешава на други лица да стоят в непосредствена близост доработещия със свредел;

4. не се разрешава да се пуши, докато двигателят се зарежда с гориво;

5. дрехите на работещия с моторен свредел трябва да са закопчани и добреприлепнали към тялото.

Чл. 52. При работа с моторен храсторез:

1. ремъците (самарът) се поставят така, че теглото на храстореза иусилието при работа да се поемат равномерно от двете рамена;

2. халката,монтирана върху защитната тръба, се измества напред или назад до положение, вкоето окаченият на ремъците храсторез заема балансирано положение;

3. положениетона ръкохватките във вертикална равнина се регулира така, че ъгълът, който сеполучава в лакътните стави, да бъде около 120 130°;

4. при всякоспиране за зареждане с гориво се проверяват целостта, заточването и захващанетона дисковия трион;

5. преди даподаде режещия инструмент към мястото на рязане, работникът трябва да се убеди,че в тази зона няма камъни, лед или други твърди материали;

6. при липса навидимост в мястото на рязане отсичането се извършва на по-голяма височина ислед това се реже на определената височина;

7. височината напънчето откъм желаната посока на падане на храстите трябва да бъде по-голяма;

8. при затисканена дисковия трион в прореза на дървото изваждането му се извършва само принеработещ двигател;

9. отсеченитехрасти трябва да падат встрани от работника;

10. при рязанена дървета с диаметър над 3 см в зоната на рязане да се избягва работата спредната четвърт част от десния сектор на дисковия трион поради опасност отзагуба на контрол (отскачане) върху инструмента;

11. забранява сеприсъствието на други лица в периметър с радиус 15 метра около работещияинструмент.

Чл. 53. (1) При работа с моторен свредел имоторен храсторез организацията на работа и режимът на труд и почивка сеопределят съгласно глава втора, раздел III.

(2) Забранява сепридвижването със свредли и храсторези с работещ двигател на разстояние,по-голямо от 50 метра, както и преминаването с тях през препятствия в товаположение.

Раздел ІІ

Механизирано изкореняване на пънове

Чл. 54. Изкореняването на пънове чрезтеглителното въже на трактора се допуска по изключение при единични случаи наизкореняване, като се вземат съответните мерки срещу скъсване или отвързване натеглителното въже и засягането на трактора или други лица.

Чл. 55. При изкореняване със зъбниизкоренители:

1. на пънове сдиаметър над 40 см, независимо от дървесния вид, най-напред се разкъсватстраничните корени, а след това изкоренителят се насочва фронтално към пъна;

2. в момента наконтакта на зъбите с пъна трактористът включва и изваждането (повдигането) наизкоренителя нагоре;

3. се забраняваизкореняването на пънове в непосредствена близост до стоящи дървета;

4. се забраняваприсъствието на други лица на разстояние, по-малко от 10 метра от работещатамашина.

Чл. 56. При работа с тракторни изкоренители сроторни работни органи:

1. не серазрешава агрегатирането на роторните изкоренители към верижни трактори, кактои работата им в каменисти почви;

2. не серазрешава подаването на работния орган към пъна, ако тракторът не е напълноспрял;

3. регулиранетона предпазните им механиз­ми се извършва от специалист с помощта на прибори законтрол;

4. се забраняваприсъствието на други лица на разстояние, по-малко от 10 метра от работещатамашина.

Чл. 57. При изкореняване с багерниизкоренители:

1. багернаталопата (кофата) трябва да бъде заменена с изкоренителен двузъбец;

2. най-напред серазкъсват страничните корени и след това се изважда пънът;

3. при спиранена работа лопатата (двузъбецът) задължително се спуска на земята;

4. се забраняваприсъствието на други лица на разстояние, по-малко от максималния излет настрелата с двузъбеца плюс 5 метра.

Чл. 58. Забранява се изкореняването на целистоящи дървета.

Раздел III

Механизирано терасиране

Чл. 59. Терасирането се извършва при спазване на следните мерки за безопасност:

1. притерасиране на каменисти склонове за предпазване от падащи камъни границите наобекта се сигнализират посредством табели с предупредителни надписи;

2. терасиранетона обекта започва винаги от горния край на склона;

3. предитерасиране на стръмни терени трактористът трябва да направи пробно тераси натерени с наклон до 20°;

4. ако на обекталипсва терен с наклон, по-малък от 20 25°, преди терасирането се изграж­дапът косо на склона за придвижване на трактора до мястото на първата тераса;

5. припроектиране на ширината на терасното платно трябва да се има предвид, че краятна външната верига на трактора трябва да се движи на разстояние не по-малко от0,2 метра от ръба на насипа;

6. при дъжд,намалена видимост, нощно време, както и на терени с протичащи свлачищни процесине се извършва терасиране;

7. по време натерасирането вратата на трактора от горната страна на склона трябва да бъдеотворена и фиксирана в това положение;

8. по време наработа се забранява в кабината на трактора да има други лица освен тракториста;

9. при работа сроторни терасири се забранява регулирането на предпазните механизми на самияобект;

10. ако приработа тракторът започне да се свлича от терасата, трактористът незабавнотрябва да го спре, да напусне кабината и да уведоми прекия си ръководител;

11. изтеглянетона застрашен от свличане или обръщане трактор трябва да става само следподсигуряване с друг трактор в присъствието на механик-специалист;

12. при спиранена работа технологичното оборудване (булдозер, терасир) се спуска на земята.

Раздел IV

Работа с почвообработващи машини иоръдия, сеялки, садилни и други машини

Чл. 60. Почвообработващите машини и оръдиятрябва да отговарят на общите изисквания за безопасност и здраве при работа,включени в настоящите правила.

Чл. 61. (1) Почвообработващите машини иоръдия трябва да имат здрави и изправни тегличи или навесни устройства.

(2) Органите зауправление на почвообработващите машини лостове, кормилни колела и др., трябвада бъдат осигурени срещу самоволно преместване, завъртане и освобождаване.

Чл. 62. Преди работа трактористътзадължително оглежда работния участък за наличието на ровини, ями, камъни ипънове и ги отбелязва върху терена с видими знаци.

Чл. 63. (1) Забранява се работата с фрези,фрезови култиватори, почвени свредели (ямокопатели) и други машини с активниработни органи без обезопасени карданни предавки.

(2) Забранява сеработата с фрезови машини без предпазни кожуси.

Чл. 64. Фиксирането на почвообработващитемашини и оръдия към навесните механизми или прикачните устройства на тракторитесе извършва само със стандартни свързващи елементи.

Чл. 65. Забранява се използването на не­стандартнипредпазни щифтове, болтове и други за предпазване на работните органи намашините и оръдията от претоварване.

Чл. 66. (1) Работният орган на тракторниясвредел се подава към мястото за направа на посадъчното място само при спрянагрегат.

(2) Забранява сеприближаването на други лица на разстояние, по-малко от 10 метра от работещиясвредел.

Чл. 67. Разбъркването на семената, тороветеили пясъка в бункерите (сандъците) на сеялките, торосеещите машини и апарати ипясъкозасипващите устройства по време на работа се извършва само с дървени лопаткиили пръти.

Чл. 68. Преди коситба площите се обхождат и страйни знаци (табели, ленти, колове) се отбелязват всички налични в тях ями,ровини, канавки, камъни и други препятствия.

Чл. 69. Почистването на работните органи накосачките от растителни остатъци трябва да става при неработещ двигател спомощта на специални чистачи и четки.

Чл. 70. (1) Садилните машини и машините запикиране на фиданки в горските разсадници задължително трябва да са оборудванис удобни и обезопасени седалки с облегалки и стъпенки за краката.

(2) Междутракториста и работниците трябва да има двустранна връзка (сигнализация).

(3) Сандъцитезаедно с фиданките не трябва да са по-тежки от 15 кг.

(4) Приизвършване на завой или заден ход садилната машина трябва да се намира втранспортно положение.

(5) Завои,забиване или изваждане на работните органи от земята се извършват само когатоработниците са слезли от машината.

(6) Забранява севозенето на хора върху седалките на машините по време на транспортирането им.

(7) Посадъчнитеапарати и автомати трябва да имат самостоятелно действащ предпазен механизъм.

(8) Забранява сепочистването на браздооткриващите органи и посадъчните апарати от пръст ирастителни остатъци по време на работа.

(9) Зарежданетона машините с посадъчен материал трябва да става при спрян агрегат.

(10) По време наработа трябва строго да се спазват препоръчваните за агрегата технологичнискорости.

Чл. 71. Транспортирането на почвообработващимашини и оръдия и другите технологични машини се извършва при спазване на правилатаза безопасност при движение по пътищата.

Раздел V

Безопасност при извършване нарастителнозащитни дейности в горите

Чл. 72. При работа с растителнозащитнипрепарати и торове със заповед на работодателя се назначава отговорно икомпетентно лице за тяхното приемане от доставчика, съхранение и контрол.

Чл. 73. (1) Професионалните потребители напродуктите за растителна защита (ПРЗ) (каквито са отговорниците наразсадниците) трябва да притежават сертификат за работа с тях съгласно чл. 83 от Закона за защита на растенията (ЗЗР).

(2) В зависимостот категорията си ПРЗ могат да се прилагат от следните лица:

1. продукти зарастителна защита от първа професионална категория на употреба се прилагат отлица със сертификат по чл. 83 от ЗЗР и под контрола на лице свисше образование в областта на аграрните науки с професионално направление„Растителна защита“ или „Растениевъдство“;

2. продукти зарастителна защита от втора професионална категория на употреба се прилагат отлица със сертификат по чл. 83 от ЗЗР;

3. продукти зарастителна защита от непрофесионална категория на употреба се прилагат от лица,навършили 18 години и преминали медицински преглед.

Чл. 74. При съхранението, транспортирането иработата с ПРЗ трябва да се спазват изискванията на Закона за защита нарастенията, Наредба № 2 от 2012 г. за условията, начините и реда за прилагане на продукти зарастителна защита в горските територии (ДВ, бр. 10 от2012 г.), Наредбата за изискванията към складовата база,транспортирането и съхранението на продукти за растителна защита (ДВ, бр. 101 от 2006 г.), Наредба № 3 от 2017 г. за условията и реда за производство, пускане на пазара, търговия,преопаковане, транспортиране и съхранение на ПРЗ (ДВ, бр. 64 от 2017 г.), Наредба № 13 от 2016 г. за мерките заопазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провежданена растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности и другинормативни изисквания, регламентиращи работата с ПРЗ (ДВ, бр. 70 от 2016 г.).

Чл. 75. (1)Транспортирането на ПРЗ се осъществява в оригинални опаковки при спазванеизискванията на производителя по начин, който не позволява промяна въвфизичните и химичните им характеристики, не замърсява околната среда, запазвацелостта на опаковките, предпазва ги от въздействието на околната среда.

(2) Леснозапалимите и горимите ПРЗ се транспортират и при спазване наизискванията за пожарна безопасност.

(3) При транспортиране ПРЗ се придружават от документ за произход иинформационен лист за безопасност на български език.

Чл. 76. При транспортирането, съхранението и работата сминерални торове се забранява:

1. транспортиране и съхраняване на минерални торове заедно с пестициди,леснозапалими и горими материали;

2. транспортиранетои съхраняването на селитри в опаковки от суперфосфат;

3. смесване населитри и суперфосфат в складовете;

4. съхранението имзаедно с вещества от органичен произход, като слама, дървени стърготини,хартиени отпадъци и др.;

5. да се съхраняватзаедно с вещества от неорганичен произход, като негасена вар, калциев карбид,хлорна вар, сяра, а също така и с метални прахове и стружки (медни, алуминиеви,цинкови и др.);

6. да се влиза илиизползва открит огън в складовете за торове;

7. съхраняването им в складове и хангари с машини и съоръжения минералнитеторове и отделящите се от тях газове са силнокорозионно действащи.

Чл. 77. Препаратите за растителна защита и торовете сесъхраняват в отделни пожарообезопасени закрити складове или складови помещения,оградени и отдалечени на разстояние не по-малко от 200 метра от жилищни илиобитаеми помещения, места с концентрация на полезни животни и птици и на непо-малко от 2000 метра от бреговете на рибарници, водоеми и другиводоизточници.

Чл. 78. (1) Растителнозащитните препарати и торове се съхраняватв оригиналната опаковка, като се запазват указанията за съхранение и мерките забезопасна работа, посочени върху нея, по начин, предотвратяващ възможността отнежелано изтичане.

(2) Продуктите за растителна защита се съхраняват в специално обособениза това складове съобразно изискванията, посочени на етикета. Съхраняват сесамо предназначени за употреба ПРЗ.

(3) Складовете са самостоятелни или специално обособени помещения вмасивна сграда, обезопасени и с контролиран достъп, сухи и прохладни, бездостъп на пряка слънчева светлина, с обособено място за временно съхранение напразните опаковки от ПРЗ.

(4) Продуктите за растителна защита се съхраняват върху палети, рафтовеили стелажи, които ги изолират от подовата настилка и на безопасно разстояниеот нагревателни уреди, торове, семена. Те се подреждат по предназначение инсектициди,фунгициди и т.н. Гранулираните и прахообразните продукти се подреждат надтечните продукти.

(5) Негодните препарати се съхраняват на отделно обозначено за целтамясто и се унищожават по Закона за управление на отпадъците.

Чл. 79. (1) Работата с растителнозащитните препарати и торове сеизвършва при водене на строга отчетност в приходно-разходна книга, по видове иколичества, съобразени с регистрите на БАБХ и по реда на Закона за защита нарастенията.

(2) Продуктите за растителна защита се прилагат със специализирана техникаи оборудване за прилагане на продукти за растителна защита, които отговарят наизискванията на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горскататехника и/или на Закона за гражданското въздухоплаване.

(3) Продукти за растителна защита могат да се прилагат чрез въздушнопръскане само след писмено разрешение, издадено от директора на областнатадирекция по безопасност на храните, по реда на чл. 109 от Закона зазащита на растенията.

Чл. 80. При работа с токсични химически вещества времето заработа се ограничава до 6 часа.

Чл. 81. Приготвянето наразтворите и смесите трябва да се извършва на специално определени за целтаплощадки, отдалечени от жилищни сгради, складове за храни, фуражи и обори и приспазване на санитарно-хигиенните и екологичните изисквания. След работа местатасе обеззаразяват, прекопават и се извършват предвидените в такъв случайдейности. За да не се допускат разливи и разпръскване, самото приготвяне трябвада се извършва в закрити съдове и други подходящи резервоари. Пълненето нарезервоарите на машините да се извършва с ръчни помпи, газови или струйниежектори.

Чл. 82. Преди започванена работа работещите с препарати за растителна защита и средства във всичкитеим форми на приложение и за всеки конкретен случай трябва да се инструктират,включително и за мерките по безопасност.

Чл. 83. Тракторите, използвани за работа с растителнозащитнимашини, трябва да бъдат снабдени със затворени кабини и работещавентилационно-филтрираща система.

Чл. 84. Растителнозащитните агрегати трябва да имат резервоариза чиста вода, предназначена за миене и за даване на първа помощ.

Чл. 85. Забранява се използването нанеизправни растителнозащитни машини с повредени манометри, скъсаниуплътнения и маркучи, с течове от помпата, резервоарите, разпръсквачките и др.Резервоарите трябва да имат затварящи се капаци.

Чл. 86. Преди работа годността на пръскачкитесе проверява при пръскане с вода, а на напрашвачките при прашене с инертни материали.

Чл. 87. В процеса на експлоатация трябва дасе спазват следните правила, гарантиращи безопасна работа:

1. работещите спрепарати за растителна защита трябва да бъдат снабдени със специално защитнооблекло и лични предпазни средства;

2. при работа сръчни, гръбни или гръбно-моторни пръскачки и напрашвачки да се има предвидпосоката на вятъра и струята на пръскане да не се насочва срещу нея;

3. по време наработа с преносими пръскачки трябва да се поддържа постоянна скорост надвижение и еднаква дистанция между накрайника на пръскачката и растенията, зада не се получат нежелателни обливания на работника;

4. припневматичните и вентилаторните пръскачки най-напред се пуска вентилаторът ислед това работната течност, а при спиране най-напред се спира работната течности след това вентилаторът;

5. прашенето сеизвършва в тихо време, привечер или рано сутрин;

6. не се допускапрашенето и пръскането с наземна растителнозащитна техника при скорост навятъра над 3 м/сек и температура на въздуха над 25° С.

Чл. 88. (1) Най-малко десет дни предихимическата обработка на даден район чрез съответните кметства се уведомяванаселението, в т. ч. и пчеларите, като в съобщението сепосочват денят, часът, мястото и веществото, с което ще се работи, конкретнитезабрани и изисквания.

(2)Уведомяването на съответните кметства става писмено от лицата, организиращихимическата обработка.

Чл. 89. Районът, обработен с отровнихимически вещества, трябва да се сигнализира с достатъчен брой табели, коитосъдържат надпис „Районът е третиран с отрова, активна до………!“ и наименованиетона продукта за растителна защита.

Чл. 90. (1) При фумигация задължително сеработи с противогаз и в обекта абсолютно се забранява влизането на други лица.Около обекта се поставят табели с надпис: „Влизането е забранено!“, „Отровенгаз!“.

(2) Следфумигация на складове или други помещения се осигурява денонощна охрана наобекта.

Чл. 91. При работа с химически препаратиработниците трябва да имат аптечка с необходимите медикаменти за даване напърва помощ.

Чл. 92. При използване на летателнарастителнозащитна техника (самолети и вертолети) се спазват правилата и меркитеза безопасна работа, валидни за лицата, чиято собственост са летателнитемашини.

Чл. 93. По време на работа с химическивещества се забранява пушенето, приемането на храна и пиенето на вода. Товаможе да се извърши само по време на почивка, на разстояние, не по-малко от 100метра от обработваната площ.

Чл. 94. Преди хранене се свалят средствата заиндивидуална защита, ръцете и лицето се измиват, устата се изплаква.

Чл. 95. След свършване на работа, преди да сесвалят, гумените ръкавици се измиват с 3 5 %разтвор на калцинирана сода или сода бикарбонат и се изплакват обилно с вода.След това се снемат защитните очила, маската или респираторът, ботушите ипанталонът. Ръкавиците отново се измиват и тогавасе свалят.

Чл. 96. След свършване на работа машините,съоръженията и инструментите се измиват обилно с вода (далеч от водоизточници итечаща вода), като отпадната вода се излива в специални шахти или в изкопанаяма не по-плитка от 0,5 метра, която се засипва с вар и пръст.

Чл. 97. Остатъчните количества неупотребениразтвори, препарати с изтекъл срок на годност, както и опаковките (амбалажът)от тях се унищожават съгласно предписанията на производителя и действащите встраната санитарно-хигиенни изисквания. Подлежащите на обезвреждане продукти зарастителна защита се обезвреждат съгласно Закона за управление на отпадъците.

Чл. 98. (1) Семената се обеззаразяват вспециално изградени и обособени за целта закрити площадки, подложени на строгсанитарно-хигиенен и екологичен контрол.

(2)Обеззаразяването се извършва в херметично затворени барабани.

(3)Обеззаразените семена се събират в чували или торби от плътна материя, върхукоито се поставя надпис: „Обеззаразени семена!“ и „Токсично!“.

Раздел VI

Добив и преработка на горски плодове,семена и билки

Чл. 99. (1) Работниците-берачи по време наработа с катерене трябва да са снабдени с прибрано работно облекло от здравплат, предпазен пояс или колан и предпазна каска. Обувките да са с гумениподметки.

(2) Катеренетопо стъблата на дърветата и брането на плодове и шишарки се извършва само придневна светлина.

(3) Забранено екатеренето по дърветата и брането на плодове и шишарки в короните при вятър,дъжд, мъгла, снеговалеж, скреж и температура на въздуха под 0° С.

(4) За катеренепо дърветата се допускат лица, които:

1. са навършили18 години;

2. не страдат отзаболявания на опорно-двигателния апарат;

3. не страдат отвисочинна болест (замайване от височина).

Чл. 100. Съоръженията за изкачване сезакрепват за дърветата по следния начин:

1. въженитестълби се закрепват в основата на първоразряден (скелетен) здрав клон, като поднего за сигурност остават 1 2 здрави клона от същия разред;горното (завръзното) въже трябва да се усуче няколко пъти около стъблото и дасе завърже за основата му; стълбата се проверява относно нейното закрепване итогава се разрешава качването по нея;

2. двураменнитеметални и дървени стълби трябва да имат в основата си шипове за закреп­ване вземята, а горният им край да има напречници с дъговидна форма, с гуменаподложка за обхващане на стъблото;

3. присгъваемите двураменни стълби двете рамена трябва да са осигурени срещуразтваряне.

Чл. 101. При използването на лък, пистолет,харпун или други въжеизхвърлящи устройства трябва да се прилагат предпазнитемерки, валидни за огнестрелно оръжие да не се насочват срещу човек, приизстрелване останалите работници да бъдат зад стрелящия. Забранява сепридвижването със заредено въжеизхвърлящо устройство.

Чл. 102. При катерене по дърветата съсспомагателни устройства (котки) те трябва да се закрепват здраво към краката наработника, като независимо от това задължително се използва и осигурителен колан.

Чл. 103. При всички случаи на изкачване, бранеи движение в короната на дърветата работниците трябва да използват правилото затрите опорни точки опора на два крака и една ръка; дверъце и един крак; два крака и предпазен колан.

Чл. 104. При катерене работникът трябва даоглежда клоните, на които стъпва, да проверява здравината им чрез стъпване,като се държи и с двете ръце и чак тогава да прехвърли теглото си върху тях,както и да се стреми винаги да стъпва в тяхната основа.

Чл. 105. По време на изкачването и брането наплодове и шишарки в короните на дърветата се забранява стоенето на хора подтях.

Чл. 106. Преди всяка кампания по брането ипреработването на диворастящите плодове, гъби и билки организираните работницитрябва да бъдат запознати с техните белези, свойства и качества.

Чл. 107. При бране на шипки, лешници и другиплодове от храсти работниците трябва да използват дървени куки за навеждане.

Чл. 108. При бране, съхранение и преработванена отровни билки работниците трябва да бъдат запознати с токсичните им свойстваи мерките за първа помощ.

Чл. 109. (1) За бране на гъби се допускат самоопитни работници, добре познаващи различните видове.

(2) При едноизлизане е желателно да се бере само един вид.

Чл. 110. Шишаркосушилните и сушилните за другигорски плодове, гъби и билки, разположени в горски територии, трябва даотговарят на изискванията на Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване набезопасност при пожар.

Чл. 111. При работа в шишаркосушилни и сушилниза други горски плодове, гъби и билки се изисква:

1. наличие наинструкция за противопожарна безопасност, съгласувана с органите на съответнитепротивопожарни служби;

2. всичкинагревателни съоръжения в тях, независимо от вида на топлоизточника, трябва дабъдат снабдени с автоматични средства за контрол на температурата;

3. температуратаи влажността на въздуха в сушилните камери да се следят сконтролно-измервателни прибори;

4. постояннонаблюдение на включените отоплителни съоръжения.

Раздел VII

Добив на смола

Чл. 112. Преди започване на смолодобиваработниците ежегодно трябва да преминават на инструктаж по безопасните методина работа.

Чл. 113. При добива на смола трябва да сеспазват следните правила за работа:

1. инструментитее необходимо да бъдат със здрави, стабилни дръжки и добре заточени;

2. след употребаи при транспорт режещите части на инструментите трябва да бъдат поставени вздрави предпазни калъфи;

3. присмолодобив на високи площадки и използване на стимулатори е необходимоработниците да бъдат снабдени с предпазни очила;

4. при работа на високи площадки сеизползват стълби с приспособления за сигурно закрепване към дървото и върхуземята.

Чл. 114. За безопасна работа с химичните идругите стимулатори се препоръчва те да се нанасят върху раноподновките подформата на паста.

Чл. 115. Складовете за временно съхраняване насмола трябва да имат естествена вентилация. Забранено е влизането в тях сгазови лампи, пушенето и внасянето на открит огън.

Чл. 116. При пожар и запалване на смолатагасенето да се извършва с пясък или пожарогасители. В склада да имапротивопожарно табло с инструменти (кирка, брадва, лопати) и сандъци сдостатъчно количество пясък.

Чл. 117. Забранено е паленето на огън всмолодобивните участъци и на разстояние, по-малко от 50 метра от тях и отскладовете за смола.

Глава четвърта

СЕЧ ИПЪРВИЧНА ОБРАБОТКА НА ДЪРВЕНИМАТЕРИАЛИ

Раздел I

Механизирано поваляне

Чл. 118. (1) Дърводобивна дейност в даденосечище се разрешава при одобрен по съответния ред технологичен план.

(2) Заизвършване на добив на дървесина се допускат само предварително инструктираниработници, включени в състава на работната група. За ръководител на групата се определяработник с опит в извършваната дейност, коетосе посочва в разрешителното за достъп до насаждението.

(3) При разделянето на сечището между секаческите групи трябва да сеосигури безопасно разстояние не по-малко от 100 метра в хоризонтална посока. Не седопуска работни групи или членовете на една и съща група да работят едни наддруги по наклона на склона независимо от дължината му. Отговорност заспазването на тези изисквания носи ръководителят на работната група.

(4) Опасната зона около дървото за поваляне е с радиус 50 метра.

Чл. 119. Всички работници от работната група, които извършват сечи първична обработка на дървени материали, трябва да работят с подходящо засезона работно облекло, ръкавици, обувки или ботуши и лични предпазни средства каски с антифони ишлемове или предпазни очила.

Чл. 120. (1) Преди започване на сечта ръководителят на работнатагрупа обхожда сечището и уточнява на място разположението на отделните звена отгрупата и подлежащите на предварително поваляне изсъхнали, гнили и закаченидървета.

(2) На входните и изходните места, край пътищата и пътеките, влизащи всечището, се поставят предупредителни табели с надписи „Внимание, извършва сесеч, влизането на хора е забранено!“.

(3) Надписите и табелите стоят до пълното приключване на работа всечището, след което се преместват на друг обект.

Чл. 121. Преди започване на работа в дадено сечище първо трябва дасе повалят всички сухи, гнили, закачени дървета и опасно надвиснали дървета,които създават предпоставка за трудови злополуки в сечището (обекта).Повалянето на такива дървета трябва да се извършва с моторни триони, безнабиване на клинове и под непосредственото ръководство на ръководителя наработната група.

Чл. 122. (1) Преди да започне работа, мотористът на моторния трионе длъжен да провери изправността на моторния трион, като обърне особеновнимание на състоянието на режещия апарат, системата за мазане на веригата,спирачката на веригата, центробежния съединител и антивибрационното окачване надвигателя.

(2) Регулирането и притягането на възлите на моторния трион да сеизвършват само при спрян двигател.

(3) Зареждането на моторния трион трябва да се извършва при спряндвигател, на пожарообезопасена площадка, на разстояние не по-малко от 30 метраот запален огън. Забранено е пушенето при зареждане на моторния трион.

Чл. 123. (1) Повалянето на дърветата започва с определяне напосоката на поваляне и подготовката на работното място.

(2) При определяне на посоката на поваляне секачите трябва внимателно даогледат дървото, което ще се поваля, както и съседните дървета за сухи,отчупени и закачени клони, които своевременно трябва да бъдат премахнати. Акотова е невъзможно, те трябва да застанат от тази страна, където няма такиваклони.

(3) При определяне на посоката на поваляне трябва да се вземат предвидпосоката на извозване, свободната площ между стоящите дървета и наличието наподраст, който трябва да бъде запазен.

(4) Препоръчително е повалянето да се извършва под ъгъл около 45° спрямоизвозния път.

(5) Дърветата, които са разположени около пътищата, се повалят успореднона тях.

(6) Силно наклонените дървета или дърветата с едностранно развита коронасе повалят по посоката на естественото им падане или близка до нея.

(7) Повалянето на дърветата се преустановява при силен вятър, намаленавидимост, обилен валеж и в случаи на закачени дървета до събарянето им.

Чл. 124. (1) Подготовката на работното място обхваща почистванетоот храсти, сухи клони, сняг и други препятствия на работна площадка с радиус 1метър около подлежащото на поваляне дърво и очистването на пътеки заотдалечаване на работниците от падащото дърво.

(2) Пътеките за отдалечаване трябва да осигуряват бързо и безпрепятственооттегляне на работниците назад и встрани от мястото на поваляне на дървото, набезопасно разстояние от пъна не по-малко от 4 5 метра.

(3) Отдалечаването на работниците от падащото дърво трябва да става косоназад под ъгъл 45°спрямо продължението на посоката на поваляне на дървото.

(4) Когато в основата на стъблото има удебелявания (коренови нарасти), тетрябва предварително да се отстранят, като първо се отрязват нарастите отстраната на повалянето.

Чл. 125. (1) За да се осигури падането на дървото в избранатапосока, в основата му откъм страната на повалянето, се прави засек.

(2) Засичането на дърветата се извършва клиновидно с два ряза хоризонтален инаклонен под ъгъл не по-малък от 45°, които трябва да се срещнат в дъното назасека.

(3) Дълбочината на засека при поваляне на здрави и прави дървета трябвада бъде от 1/4 до 1/3 от диаметъра на дървото в мястото на рязане.

(4) При поваляне на наклонени, сухи и гнили дървета, както и на дървета седностранно развита корона, дълбочината на засека трябва да бъде 1/3 до 1/2 отдиаметъра на дървото.

(5) При наличие на вятър всички дървета се повалят с по-дълбок засек.

Чл. 126. (1) От противоположната страна на засека се правиосновният ряз, който трябва да бъде хоризонтален и на височина 3 4 cм надхоризонталния ряз на засека.

(2) Между дъното на засека и основния ряз се оставя непрерязана(предпазна) ивица с ширина 2 3 см при здрави и прави дървета и 4 5 см принаклонени, сухи и гнили дървета.

(3) Предпазнатаивица трябва да има еднаква ширина по цялата си дължина, когато дърветата няматестествена посока на падане или ако имат, тя съвпада с избраната посока наповаляне.

(4) Предпазнатаивица трябва да бъде клиновидна, когато дърветата имат естествена посока наповаляне и тя не съвпада с избраната посока на поваляне. В този случайпредпазната ивица трябва да бъде по-широка от страната, която е противоположнана посоката на естественото падане.

Чл. 127. (1) При направата на основния рязтрябва да се предприемат мерки за наклоняването на дървото в посоката наповаляне, за да се избегне притискането на режещата част на моторния трион впрореза.

(2)Наклоняването на дървото се извършва чрез набиване на клинове или с помощта навилка и започва, когато трионът навлезе в централната част на основния ряз. Щомдървото започне да се наклонява, мотористът изтегля моторния трион и сеотдалечава в безопасна посока.

(3) При повалянена дървета с диаметър в мястото на рязане над 40 см за наклоняването им визбраната посока трябва да се използват най-малко два клина. Когато дърветатаса по-тънки, наклоняването им може да се извърши и с помощта на лост.

Чл. 128. (1) Когато диаметърът на дървото епо-голям от дължината на шината, но по-малък от два пъти дължината, основниятряз се прави в следната последователност:

1. с движеща северига режещият апарат на триона се вкарва в дървото, като се избягва обратниятудар, и след като се постигне необходимата форма и ширина на предпазната ивица,се прави ряз назад с ширина около два пъти ширината на шината;

2. моторнияттрион се завърта надясно (по посока на часовниковата стрелка), докато се оформии останалата част от основния ряз.

(2) Повалянетона дървета с диаметър в мястото на рязане, равен или по-голям от два пътидължината на шината, но по-малък от 2,2 пъти, се извършва в следнатапоследователност:

1. шината иверигата на моторния трион се вкарват в централната част на дървото от странатана засека, на височина 3 4 cм над хоризонталния ряз на засека исе прерязват дървесните влакна в централната част на стъблото;

2. моторнияттрион се премества на страната на основния ряз, който се прави по начина,описан в предходната алинея, като се оставя по-широка предпазна ивица най-малко 5 см, за да се компенсираотрязаната част.

Чл. 129. (1) При поваляне на пречупено дърво,на което върхът опира в земята или е близо до нея, първо се отрязва върхът,след което пречупената част се събаря на земята с помощта на въже на тракторили ръчна лебедка, като дължината на въжето е най-малко 20 метра.

(2) Когатодървото е високо пречупено, с неотделена връхна част, която не достига доземята, и двете части стоящата и пречупената, заедно сеповалят под ъгъл 90° спрямо равнината на пречупването. Подпомагането наповалянето в този случай се извършва с вилка или лост без използване наклинове.

Чл. 130. (1) Забранено е да се повалятсраснали дървета на един път.

(2) Когатосрасналите дървета са по-тънки, те могат да се повалят перпендикулярно наравнината на срастване, а когато са по-дебели, се повалят в равнината насрастване по посока на техния наклон.

(3) При повалянена срасналите дървета най-напред се поваля по-тънкото или нападнатото от пъннагнилота дърво. Равнината на прореза на това дърво се разполага над мястото насрастването.

(4) Второтодърво се поваля, както се повалят наклонени дървета, като преди това се отрязвапънът на първото дърво.

Чл. 131. (1) При поваляне на полуизкъртенодърво, което е силно наклонено, първо се отрязват опънатите и напрегнатикорени, за да падне дървото на земята.

(2) Предиотделяне на стъблото от дънера последният се укрепва добре, след което сеопределя мястото на натисковата и опъновата зона и последователността нарязовете.

(3) Първият рязсе прави в натисковата зона, като се избягва опасността от притискане на шинатаи веригата на моторния трион в прореза, а вторият ряз се прави в опъноватазона.

(4) За да сеизбегне опасността от разцепване, когато стъблото е силно напрегнато, то сеотрязва чрез обхождане и ограничаване на опасното сечение, като рязовете сенанасят в следната последователност:

1. първият ряз еобхождащ и се прави от противоположната страна на моториста;

2. вторият рязсе прави в натисковата зона, като се избягва притискането на режещия апарат намоторния трион в прореза;

3. третият ряз еобхождащ и се прави от страната на моториста, без да се прерязва цялото сечениедо края на стъблото;

4. четвъртиятряз се прави в опъновата зона, като с движеща се верига шината се вкарва вдървесината и рязането се извършва отвътре навън;

5. последниятряз се прави по посока към натисковата зона до скъсване на дървесните влакна вограничената от всички страни зона.

Чл. 132. (1) Когато отсечено дърво се закачи,се прекратява работата на разстояние най-малко 50 метра от дървото и сепредприемат мерки за неговото събаряне.

(2) Забранено еда се оставят закачени или засечени, но неотрязани дървета след завършване наработната смяна или по време на почивката.

(3) Абсолютно сезабранява събарянето на закачени дървета чрез:

1. отсичане надървото, на което се държи закаченото дърво;

2. отсичане наклоните, които държат закаченото дърво;

3. отрязване начасти от стъблото на закаченото дърво;

4. поваляне надруго дърво върху закаченото.

(4) Събарянето на закачени дървета се извършва чрез изтегляне надънерната част назад с помощта на въже с дължина най-малко 20 метра.Изтеглянето може да се извърши с лебедката на трактора или с ръчна лебедка, асъщо и с животинска теглителна сила.

(5) Когато дървото е закачено странично, то може да бъде съборено чрезизбутване или завъртане с помощта на въже, верига или колан, като работницитезастават противоположно на страната, на която ще падне закаченото дърво.

Раздел II

Кастрене на клонии разкройване на сортименти

Чл. 133. Кастренето на клоните, когато се провежда в сечището,трябва да се извършва на разстояние не по-малко от 50 метра в хоризонталнапосока от групата за поваляне.

Чл. 134. (1) Кастренето може да се извърши ръчно с брадви илимеханизирано с моторни триони и винаги започва от дебелия към тънкия край надървото.

(2) Забранено е да се кастрят клони, като се стои върху стъблото или сеходи по него.

(3) Забранено е да се кастрят клоните, на които дървото се е опряло припадането. Тези клони се отрязват след обръщане на стъблото.

Чл. 135. (1) Когато кастренето се извършва в сечището на стръмнитерени с наклон над 30°, повалените дървета преди кастренето трябва да сеподпрат в долния край с колове или да се завържат в горния край за живорастящидървета или здрави пънове.

(2) Когато наклонът на терена е от 15° до 30°, преди кастренето сепривързват само повалените с върха нагоре дървета.

Чл. 136. (1) При кастрене с брадва кастрачът трябва да отсичаклоните, разположени на противоположната страна на стъблото, така че то винагида се намира между него и отсичания клон.

(2) Работниците кастрачи трябва да са на разстояние един от друг непо-малко от 5 метра.

(3) При механизираното кастрене се прилагат лостовият или махалниятметод.

(4) Мотористът на моторния трион застава от лявата страна на дървото попосока на движението си, като подава режещия апарат на моторния трион под правъгъл към клоните и ги прерязва наравно с повърхността на стъблото.

(5) Когато мотористът се придвижва напред, шината и веригата на моторниятрион трябва да се намират от противоположната страна на стъблото.

Чл. 137. (1) При рязане на дебели и силно разперени клони първо сепрерязват клоните и разклоненията им, които пречат на движението на моториста,след това тези, които създават големи напрежения в основата и самите те са сголеми вътрешни напрежения, и накрая се прерязва основният клон.

(2) Когато клоните са много дебели и напрегнати, прерязването им може дастане чрез два срещуположни ряза, като първият ряз се прави в натисковата зона.

Чл. 138. (1) Разкройването на стъблата насортименти с моторни триони се извършва в сечището или на временния склад.

(2) За да сепредотврати разцепването на стъблото или затягането на шината и веригата намоторния трион в прореза, работниците трябва да си служат с подходящиспомагателни инструменти, като лостове, клинове и др.

Чл. 139. (1) Когато разкройването се извършвав сечището на наклонени терени, мотористът трябва да застава от горната странана стъблото.

(2) Когатодървото е подпряно в долния край, разкройването започва от горния край, катовсяка отрязана секция се отмества и спуска надолу до подпирането в стабилнаопора.

(3) Ако дървотое вързано в горния край, разкройването започва от долу нагоре, като всякаотрязана секция се укрепва срещу внезапното свличане надолу.

Чл. 140. (1) Провиснали на мост стъбла иликонзолно навесени стъбла се разкройват чрез срещуположни рязове или чрезобхождане и ограничаване на опасното сечение, като последователността нарязовете се определя в съответствие с чл. 129, ал. 4.

(2) Ако стъблотое провиснало така, че след прерязването ще падне само едната част,разкройването се извършва чрез кос или стъпаловиден ряз.

Раздел III

Машинно поваляне, кастрене иразкройване

Чл. 141. (1) При сеч и първична обработка надървени материали с машини зоната в радиус 50 метра около машината е опасна ипребиваването на хора и разполагането на други машини в нея е забранено.

(2) Принеобходимост навлизане в опасната зона е разрешено, след като се подаде сигнална границата на зоната и се получи съответен сигнал от оператора на машината.

(3) Операторътот своя страна е длъжен постоянно да наблюдава опасната зона и при появяванетона хора и други машини в нея незабавно да прекрати работа.

(4) В обсега настрелата на манипулатора или в обсега на въртенето на дървото не трябва да имастоящи дървета или други препятствия.

Чл. 142. В началото на работната смянаоператорът на машината е длъжен да я огледа, да се убеди в изправността намеханизмите, възлите и системите, от които зависи неговата безопасност ибезопасността на други лица и машини, пребиваващи при необходимост в опаснатазона.

Чл. 143. При работа с машини за поваляне,кастрене и разкройване (харвестери), както и при провеждане на техническотообслужване и текущия ремонт, трябва да се спазват правилата, определени в глававтора, и специфичните правила, залегнали в Инструкцията за безопасна работа съссъответната машина.

Чл. 144. При преместване на машините заповаляне, кастрене и разкройване от един обект на друг стрелата трябва да бъдепоставена в транспортно положение.

Раздел IV

Работа с подвижни секачни машини

Чл. 145. Секачната машина трябва да се установи стабилно на подравнена площадканепосредствено до фигурата с материали, подлежащи на насичане.

Чл. 146. Забранява се пребиваването на странични лица и другимашини в зоната около секачната машина с радиус 20 метра.

Чл. 147. Всички секачни машини, снабдени с механично подаващоустройство, трябва да имат приспособление за спиране и реверсиране наподаването на материалите.

Чл. 148. При работа с подвижни секачни машини трябва да се спазваследното:

1. преди започване на работа изходната тръба за отвеждане на треските дасе насочи по посока на вятъра;

2. всички допълнителни панели за поддържане и регулиране трябва да бъдатдобре закрепени, затворени и осигурени против нежелано отваряне по време наработа;

3. подаването на материалите, подлежащи на насичане, трябва да става сдебелия край напред;

4. операторът и работниците, обслужващи секачната машина, трябва даносят каски, защитни очила, антифони и ръкавици, да се пазят от излитащи трескии отломки, а също и от свободния край на материалите.

Глава пета

ИЗВОЗВАНЕНА ДЪРВЕНИ МАТЕРИАЛИ

Раздел I

Строителство на тракторни горскипътища

Чл. 149. Проектирането и строителството на тракторните пътища се предхождат от оглеждане натерена за наличие на признаци на свлачища, мочурища и др.

Чл. 150. (1) Строителството на тракторен път трябва да започва,след като оста на пътя е трайно обозначена на терена с колчета.

(2) Всички дървета и скали, разположени от страната на насипната част напътя, трябва да се запазят като ограждения при извозването на дървенитематериали.

Чл. 151. (1) При извършване на взривни работи трябва да сеспазват редът и условията, определени със съответната нормативна уредба.

(2) Пътностроителните машини трябва да се управляват от правоспособнимашинисти.

(3) Достъп до пътностроителните машини имат само лицата, непосредственосвързани с тяхното управление или ремонтно-възстановителни работи.

Чл. 152. (1) При наличие на подземни инсталации (електропроводи,газопроводи, водопроводи и др.) в близост до проектирания път е забраненоизвършването на земни (изкопни) работи по трасето без писмено разрешение отсъответната организация, отговаряща за тяхната експлоатация, придружено съссхема за разположението им.

(2) Всичкиработи в близост до подземните инсталации се контролират непосредствено оттехническия ръководител и представител на организацията, която ги експлоатира.

(3) Приоткриване на непредвидени подземни инсталации работата по строителството напътя се прекратява до тяхното уточняване и получаване на съответноторазрешение.

(4) Извършванетона изкопни работи с булдозери, багери и други машини в близост до подземниинсталации се разрешава на разстояние не по-малко от 2 метра встрани и 1 метърнад тях. По-нататъшната работа се извършва с ръчни инструменти без удари.

Чл. 153. (1) Движението и работата с пътностроителнимашини на терени, неотговарящи на техническата им характеристика, е забранено.

(2) Забранена еработа със:

1. неизправнипътностроителни машини, както и с такива, на които са свалени предпазнитеограждения;

2.пътностроителна машина, когато в опасната зона или под нея по склона има хораили други машини.

(3) При няколкопоследователно разположени пътностроителни машини разстоянието между тях трябвада бъде не по-малко от 20 метра.

Чл. 154. (1) При работа с булдозер на високинасипи (над 2 метра) разстоянието от края на веригите на булдозера до ръба нанасипа не трябва да бъде по-малко от 1 метър.

(2) При работа сбулдозери на наклонени терени се забранява извършването на остри завои.

Чл. 155. (1) При работа с багер разстояниетомежду въртящата се платформа и земния откос трябва да бъде не по-малко от 1метър.

(2) Опаснатазона около работещ багер се определя, като към максималния излет на стрелата сеприбавят 5 метра.

(3) С багермогат да се товарят и разтоварват само материали, загребани с кофата.

Чл. 156. (1) При строителството на пътяежедневно да се извършва оглед на оформените откоси и при поява на пукнатини икозирки да се направи обрушване (изкуствено срутване).

(2) В района наизвършваните обрушвания на откосите е забранено пребиваването на хора и другимашини.

(3) При силнонавлажнени глинести почви наклоните на откосите да се намаляват до ъгъла наестествения откос.

(4) Забранено епребиваване на хора в основата на новоизградени откоси.

Чл. 157. (1) При спиране на работапътностроителните машини се оставят на разстояние най-малко 1 метър от изкопаили насипа на пътя, като работните им органи се отпускат до опиране на земята.

(2) Забранено еоставянето на незастопорена пътностроителна машина с работещ двигател безнадзор.

Чл. 158. След приключване извозването надървените материали по даден път той се закрива с издаването на протокола заосвидетелстване на сечището.

Раздел II

Монтаж и демонтаж на горски въженилинии

Чл. 159. Преди монтажа на горските въженилинии задължително се проверява изправността на въжетата и всички другиелементи от материалната част. Те трябва да отговарят на посочените втехническата инструкция показатели и на установените за страната изисквания.

Чл. 160. (1) Изграждането на късометражни идългометражни въжени линии се извършва съгласно Наредба № 5 от 2014 г. за строителството в горскитетеритории без промяна на предназначението им (ДВ, бр. 68 от 2014 г.) и при спазване на изискванията наНаредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите (ДВ, бр. 64 от 2011 г.).

(2) В местата напресичане на въжените линии с път, по който има движение на превозни средства ихора, задължително се поставят устойчиви предпазни скари и предупредителнитабелки.

Чл. 161. (1) Монтажът и демонтажът накъсометражните въжени линии се извършва от обслужващия ги персонал, койтотрябва да е преминал специална подготовка за това.

(2) Монтажът идемонтажът на дългометражните въжени линии се извършва от специална монтажнагрупа.

(3) Когато сеналага монтажът и демонтажът на дългометражните въжени линии да се извършва отобслужващия ги персонал, той трябва да е преминал курс за безопаснамонтажно-демонтажна работа на въжени линии с документирана правоспособност затова.

(4) При монтажаи демонтажа на въжени линии работниците трябва да бъдат снабдени с каски,ръкавици, предпазни колани, специален монтажен инвентар и аптечка за първапомощ.

(5) Забранено еизпълнението на каквито и да е монтажни и демонтажни операции на подпоритевисоко над земята без употребата на предпазни колани.

(6) Забранява сеизвършването на строително-монтажни и демонтажни работи с въжени линии присилен дъжд, снеговалеж, скреж, силен вятър и намалена видимост.

Чл. 162. При направата на просеката дърветатас широки корони, които стесняват просеката във височина, се окастрят илиотсичат.

Чл. 163. При започване на монтажа на въженаталиния трябва да се осигури стабилна разговорна съобщителна връзка междуотделните звена на работната група.

Чл. 164. (1) За подпори на горските въженилинии могат да се използват подходящо разположени живорастящи дървета безгнилоти, раковини, мразобойни и други недостатъци, ако размерите имсъответстват на изискванията на проекта на дадената въжена линия.

(2) Използванитеза подпори живорастящи дървета трябва да се окастрят до мястото на връзване наседловите стойки. Ако височината на връзването превишава 30 пъти диаметъра надървото на гръдна височина, дърветата трябва да се укрепят с обтяжки кактоизкуствените подпори.

(3) При липса на подходящи живорастящи дървета се построяват изкуствениедностълбови или портални подпори. Минималният диаметър на подпорите и начинътна укрепване трябва да съответстват на проекта на линията.

(4) Обтяжките на подпорите и на мачтите на тракторните въжени линии сезавързват за подходящи здрави дървета, отговарящи на изискванията насъответната въжена линия.

(5) При монтиране на подпори на стръмен терен предварително околоосновата на подпорния стълб се подготвя хоризонтална площадка с минималниразмери 1x1 метър.

Чл. 165. (1) Седловите стойки за носещото въже се окачват къмподпорните стълбове още преди тяхното изправяне. Преди изправянето на подпоритесе заковават и стъпенките на разстояние между тях не по-голямо от 40 сантиметрапосредством три пирона с дължина 12 15 сантиметра.

(2) За издигане на подпорите трябва да се използват подходящи изправнисъоръжения, като въжеобтегач, ръчна лебедка, преносима моторна лебедка и др.,които трябва да са разположени на безопасно място и на разстояние най-малкоедин и половина пъти височината на издиганата подпора.

(3) Забранено е по време на издигането на подпорите да се стои в зонатана тяхното строителство.

Чл. 166. (1) При строеж на плаващи подпори на дълги въжени линиидължината на напречното подпорно въже не трябва да надвишава 500 метра.Дебелината на въжето и начинът на закотвяне трябва да отговарят на техническияпроект на линията.

(2) При плаваща подпора окачването на седловата стойка и помощната ролказа вдигане на носещото въже се монтират на земята преди опъване на въжето наподпората.

Чл. 167. Развиването на навитите на макара въжета трябва да става,след като макарата се постави на ос, така че да може свободно да се върти, нода има и сигурни спирачки.

Чл. 168. (1) Носещото въже на дългометражните въжени линии задължителносе изтегля механизирано с помощта на теглителното им въже или друго подходящоспомагателно въже със скорост не по-голяма от 1 м/сек.

(2) Преди вдигане на носещото въже на седловите стойки жлебовете имтрябва да бъдат добре гресирани.

(3) При вдигане на носещото въже на дългометражните въжени линии доседловите стойки задължително да се използват две помощни отклонителни ролки,от които едната се разполага в горната част на стълба, а другата в основата му.

(4) Вдигането на носещото въже върху седловите стойки трябва да ставасамо когато то е напълно отхлабено.

(5) При вдигането на носещото въже не се допуска да има монтажник наподпорния стълб.

Чл. 169. (1) Ролковият път за теглителнотовъже при двувъжените линии за въздушно извозване се монтира след изтегляне наносещото въже и окачването му на седловите стойки.

(2) При въженителинии с автономна лебедка задължително се изгражда здрава дървена скара залебедката, а през зимния период уплътнено моторно помещение. Предмоториста трябва да има метална решетка, която да го предпазва при скъсване натеглителното въже.

Чл. 170. (1) Котвеният трап трябва да бъдепокрит и отводнен за запазване на котвения труп и котвените въжета.

(2) Котвенитевъжета трябва да бъдат добре гресирани.

Чл. 171. (1) Натягането на носещото въже надвувъжените линии трябва да се извършва при строго спазване на изискванията,посочени в техническия проект на съответната въжена линия.

(2) Натяганетона носещите въжета на късометражните въжени линии трябва да се извършва поднепосредственото ръководство и отговорност на ръководителя на обслужващата гигрупа.

(3) Натяганетона носещото въже на дългометражните въжени линии трябва да се извършва подличното ръководство и отговорност на техническия ръководител на ползвателя.

(4) Присъствиетов опасната зона около устройството за натягане на странични лица и на служебнилица, които не са непосредствено заети с натягането на носещото въже, езабранено.

(5) Забранено еда се извършва натягане на носещото въже без изправна съобщителна връзка и безпредупреждение на работниците, които се намират по трасето на линията или врайона на крайното закотвяне.

(6)Окончателното натягане на носещото въже на дългометражните въжени линии трябвада се извършва на етапи, като на един етап се изтегля най-много 1,5 метра отвъжето.

(7) Натяганетона носещите въжета задължително трябва да се контролира с подходящидинамометри.

Чл. 172. Носещите въжета и задвижващотоустройство на въжените линии задължително се заземяват против мълниипосредством меден проводник със сечение най-малко 25 мм2.

Чл. 173. (1) Приемането и пускането вексплоатация на късометражните въжени линии става с протокол от комисия, вкоято участват и представители на лицата по чл. 12 отНаредба № 5 от 2014 г. за строителството в горскитеритории.

(2)Констатираните пропуски и грешки при монтажа се описват в протокол, а въженаталиния не се приема и не се пуска в експлоатация до пълното им отстраняване.

Чл. 174. (1) Закриването на въжените линии сеизвършва с протоколите за освидетелстване на сечищата.

(2)Демонтирането на въжените линии се извършва с помощта на същите средства и поначините, които се използват при монтажа на отделните им елементи, но в обратенред.

(3) Придемонтирането на въжените линии се забранява натегнатото носещо въже да сеосвобождава чрез отсичане на дърветата, за които е закотвено.

(4) Забранено еносещото въже да се сваля от седловите стойки чрез поваляне на подпорите.

Чл. 175. Освен указаните в този раздел правилатрябва да се спазват и конкретните правила и изисквания, включени винструкциите за монтаж и демонтаж на отделните въжени линии.

Раздел III

Спускане на дървени материали

Чл. 176. (1) Спускане на дървените материали по терена се допускасамо на къси разстояния. Извършва се от двама работници с помощта на лостовеили цапини.

(2) По време на спускането всяка друга дейност на обекта сепреустановява.

(3) Спускането на материалите започва от най-горния край на сечището, аподреждането им се извършва само при преустановено спускане.

Чл. 177. (1) При използване на въжени спускове трябва всеки денпреди започване на работа да се проверява изправността на въжения спуск.

(2) Между товарната и разтоварната станция трябва да има осигуренаизправна телефонна или друга разговорна връзка.

(3) Спускането на поредния товар да става, след като се установипристигането на предишния товар на разтоварната станция.

(4) Ако някой от товарите спре по протежение на спуска, работата сепреустановява до неговото освобождаване и пристигането му на разтоварнатастанция.

Чл. 178. (1) Движението на хора и работата под въжените спусковеи на разстояние до 50 метра около тях е забранено.

(2) Забранено е присъствието и движението на хора в опасната зона от 50метра около разтоварната станция.

(3) На границата на опасната зона задължително се поставят бариери ипредупредителни табели.

Чл. 179. Закриването на въжените спускове се извършва спротоколите за освидетелстване на сечищата.

Раздел IV

Извозване на дървени материали сживотинска теглителна сила

Чл. 180. (1) При извозване на дървените материали с животинскатеглителна сила да се използват подходящи според сезона извозни средства коли, колесаркиили влачки, изправни впрегатни амуниции и подходящи подкови за животните.

(2) При извозване на дървени материали по заледени пътища подковите даимат остри шипове.

(3) При извозване на дървените материали чрез влачене предният край наматериалите да бъде повдигнат на колесарка или влачка или да се води в направляващикорита-шейни.

(4) Колесарките и влачките задължително трябва да бъдат снабдени сприбор за безшипово извозване.

(5) При извозване на дървени материали по стръмни пътища колесаркитезадължително трябва да имат изправни устройства за спъване на колелата.

Чл. 181. (1) Пътните участъци, минаващи крайдълбоки урви и брегове, както и високите мостове трябва да имат огражденияпротив свличане на извозваните материали.

(2) При зимниусловия по стръмните участъци на пътя трябва да има насипни материали занамаляване на плъзгането.

Чл. 182. (1) Извозвачът е длъжен да познавадобре характера и състоянието на извозния път, стръмните и опасните участъци,местата за разминаване и реда за движение.

(2) Приизвозване на дървените материали извозвачът трябва да се движи винаги отгорната страна на пътя или да води животните, като непрекъснато следи заизправността на товара.

(3) Когатодървените материали се извозват по тесни пътища, на извозвача е забранено даминава между колата или извозваните материали и крайпътните дървета.

(4) Приизвозване по стръмни пътища разстоянието между колите или влачките трябва дабъде най-малко 30 метра.

(5)Преминаването на много стръмните участъци от пътя трябва да става поединичносамо след като предната кола, колесарка или влачка е излязла от тях.

Чл. 183. При извозване на дървени материали сживотинска теглителна сила се забранява:

1. да сеповдигат трупите с ръце;

2. да сеподпират плъзгащи се или търкалящи се трупи с крак или тяло;

3. да сеизвозват несигурно закрепени и завързани материали;

4. да се возятхора върху натоварените коли или влачки.

Раздел V

Извозване на дървени материали страктори

Чл. 184. (1) Управлението на дърводобивнитетрактори се предоставя само на правоспособни трактористи.

(2)Прехвърлянето на тракторист от един модел трактор на друг се допуска само следдопълнителен инструктаж.

Чл. 185. Тракторите за чокерно извозванетрябва да имат защитна мрежа на задното стъкло за предпазване на трактористапри скъсване на теглителното въже на лебедката.

Чл. 186. При извозване на дървени материали страктори е забранено:

1. пускането вексплоатация на трактор с неизправни и необезопасени механизми и ситеми;

2. извозванетона дървените материали без изправни инструменти и приспособления за тяхнотозавързване и прикачване;

3. завързванетои прикачването на дървените материали без предпазни ръкавици и каска.

Чл. 187. (1) При полунатоварено извозванедървените материали се завързват с помощта на завръзни въжета на разстояние непо-голямо от 60 сантиметра от челата им.

(2) Привличанетона материалите може да започне само след подаден сигнал от прикачвача и следкато трактористът лично се убеди, че около събирателното въже няма работници,които да са на разстояние, по-малко от 10 метра.

(3) Припривличане на материалите е забранено да се оправят завръзните въжета или да сепреминава през движещото се събирателно въже и товара.

(4) Ако припривличането се получи притискане, кръстосване или запъване на материалите, тесе освобождават и оправят посредством лост или цапина, но само след пълнотоотпускане на събирателното въже и товара.

(5) Припривличането на дървените материали не се допуска предните колела на тракторада се отделят от земята.

(6) Припривличане на товара събирателното въже не трябва да сключва с надлъжната ос натрактора по-голям ъгъл от 15° за приспособените трактори и 30° заспециализираните трактори.

(7) Ако енеобходим по-голям ъгъл на отклонение на събирателното въже, трябва да сеизползва отклонителна ролка, като във вътрешната зона, образувана ототклонителното въже, е забранено да има хора.

(8) При сигнал„Спри“, независимо от кого е подаден, трактористът е длъжен да преустанови изтеглянетона товара или движението на трактора.

Чл. 188. (1) При формирането на товара наспециализираните трактори за безчокерно извозване, снабдени с хидравличниманипулатори за самонатоварване, се забранява присъствието и движението на хорав обсега на стрелата на манипулатора.

(2) Притоваренето с хидроманипулатора не се допуска наклоняването на трактора иотделянето на отсрещните колела от земята.

Чл. 189. (1) При тракторите за полунатовареноизвозване предният край на дървените материали трябва сигурно да лежи върхущита или конника или да виси свободно под арката, без да опира в кабината илишасито, като завръзните въжета не трябва да се намотават на барабана налебедката.

(2) Тракторът сепривежда в движение само след сигнал от прикачвача и след като тракто­ристътлично се е убедил, че всички работници са на безопасно разстояние.

(3) При завиванеи маневриране на трактора с товара се допуска да има работници само отвътрешната страна на кривата на разстояние не по-малко от 10 метра.

(4) При затисканеили запъване на извозваните материали те се освобождават само след спиране натрактора и пълно отпускане на въжето на лебедката.

(5) Спусканетона натоварения трактор по стръмни скатове и пътища трябва да става нанай-ниската предавка. Забранява се при тези условия да се изключвасъединителят, да се превключват предавките или да се гаси двигателят.

(6) При движениена няколко трактора между тях трябва да има безопасно разстояние не по-малко от50 метра, а при пътища с по-големи наклони не по-малко от 100 метра.

(7)Криволинейните участъци на тракторния път, минаващи край дълбоки и стръмнидолове, трябва задължително да бъдат оградени откъм страната на откоса срещустранично свличане на извозваните материали.

(8) На местата, където тракторите пресичат или излизат на автомобилнипътища, задължително се поставят предупредителни табели.

Чл. 190. (1) Забранено е да се извозват дървени материали от зона,разположена под или над мястото на поваляне на дърветата.

(2) Забранено е да се извозват дървени материали на разстояние вхоризонтална посока по-малко от 100 метра встрани от мястото на поваляне надърветата, освен когато тракто­ристът е в работна група със секачите.

(3) Когато трактористът е в работната група със секачите, при навлизане всечището той задължително трябва да спазва следните изисквания:

1. да спре трактора на разстояние 60 70 метра от секача, който поваля дърветата, и да подадезвуков сигнал;

2. да придвижва трактора по-нататък само след ответен сигнал от секача,който поваля дърветата.

(4) Секачът подава сигнал за придвижване на трактора към зоната заформиране на товара само след като е повалил дървото, което е започнал даповаля.

Чл. 191. (1) Освобождаването на дървените материали приразтоварването се допуска само след спиране на трактора, пълно отпускане натеглителното въже на лебедката и лягане на товара върху терена.

(2) При отвързване и освобождаване на дървените материали от завръзнитевъжета се забранява работникът да застава непосредствено отстрани на товара.

Чл. 192. (1) Почистването и техническото обслужване на тракторитеда се извършва само при спрян двигател и изключени агрегати.

(2) Забранено е да се сваля капачката на радиатора на работещ или прегрятдвигател без ръкавици.

(3) Забранено е да се използва открит пламък за осветяване приконтролиране нивото на електролита в акумулаторната батерия.

(4) Забранено е използването на открит пламък за подгряване на двигателяна трактора.

(5) При изтегляне на буксуващ или повреден трактор е забранено да сезастава или преминава между тракторите.

(6) След приключване на работа, преди да напусне трактора, трактористът едлъжен да го застопори.

Раздел VI

Извозване на дървени материали свъжени линии и системи

Чл. 193. (1) Управлението на различните видовевъжени линии и системи се поверява само на лица, които притежават необходиматаправоспособност.

(2) Всичкиработници, обслужващи въжени линии, задължително преминават обучение забезопасна работа с тях.

(3) Всичкиработници, обслужващи въжени линии, трябва да работят с предпазни ръкавици и каски.

Чл. 194. (1) Подреждането на дървените материали за извозване свъжени линии трябва да става на разстояние не по-малко от 3 метра встрани отпроекцията на носещото въже, и то само през времето, когато вагонетката седвижи без товар към товарната станция.

(2) Прикачвачът е длъжен при всяко прикачване на товара към куката натеглителното въже да проверява тяхната изправност и сигурността на връзкатамежду тях.

(3) Товарът да се привлича и вдига към товарната вагонетка само след катоприкачвачът се отстрани на безопасно разстояние.

(4) Прикачвачът е длъжен да следи привличането и вдигането на товара донеговото закотвяне. При запъване на товара той трябва веднага да сигнализира намашиниста да спре изтеглянето, да отпусне теглителното въже и едва тогава даосвободи товара.

(5) Машинистът е длъжен по най-бързия начин да спре изтеглянето натеглителното въже при сигнал за опасност, независимо от кого е подаден, иликогато установи претоварване на задвижващото устройство на линията.

(6) При големи разстояния от товарната станция до носещото въже навъжените линии за въздушно извозване задължително трябва да се възпрепятстваразсукването на теглителното въже чрез задържане на въртенето на товара спомощта на конопено въже. Конопеното въже се закрепва за товара с леко забитклин, който да може да се освободи чрез издърпване.

Чл. 195. При извозване на дървени материали с въжени линии севъвеждат следните ограничения и забрани:

1. забранява се работата с въжени линии без сигурна разговорна връзкамежду товарната и разтоварната станция на линията и задвижващото устройство;

2. забранява се извозването на дървени материали, когато теглителнотовъже на линията се трие по терена;

3. забранява се возенето и изтеглянето на хора с горските въжени линии;

4. забранява се преминаването през движещите се въжета на въжените линии;

5. забранява се движението на хора по просеките на въжените линии, когатоте работят, с изключение на лицата, които изпълняват контролни функции;

6. забранява се да се откачва извозваният товар преди напълно да еотпуснато теглителното въже и товарът да е легнал върху разтоварната площадка;

7. забранява се да се стъпва върху дървените материали при тяхнотооткачване на разтоварната станция;

8. забранява се работата на въжените линии при големи количества неподреденидървени материали под носещото въже;

9. забранява се да се извършва разкройване или друга обработка на дървениматериали под носещото въже на въжените линии, когато те работят;

10. забранява седа се извършва каквато и да е работа на разтоварната площадка при доближаванена вагонетката с товара;

11. при въженителинии за въздушно извозване се забранява спускането на вагонетката с товар дастава със скорост, по-голяма от 5 6 м/сек; когато вагонетката минавапрез седловите стойки, скоростта не трябва да превишава 1,5 м/сек.

Чл. 196. (1) Придвижването на тракторнитевъжени линии трябва да се извършва със скорост до 15 км/ч.

(2) Забранява севозенето на хора извън кабината на трактора.

Чл. 197. (1) Машинистът е длъжен ежедневно дапреглежда състоянието и закрепването на въжетата, както и на задвижващотоустройство.

(2) Всеки месецзадължително се извършва преглед и мазане на всички съоръжения на въженителинии. При констатиране на неизправности работата на линията се спира дотяхното отстраняване.

(3) На всеки тримесеца ръководителят на обекта и машинистът преглеждат състоянието на въженаталиния и вписват резултатите от прегледа в дневника на въжената линия.

Чл. 198. (1) При въжените линии, задвижвани савтономни лебедки, отработените газове от двигателя задължително трябва да сеотвеждат извън моторното помещение.

(2) Забранява сев моторното помещение на линията или в кабината на трактора да се държат съдовес гориво и мазилни материали.

(3) Забранява седа се пали огън около моторното помещение или задвижващия трактор наразстояние, по-малко от 30 метра.

Чл. 199. При работа с горските въжени линиитрябва да се спазват и всички конкретни правила и изисквания, залегнали втехническата инструкция на съответната въжена линия.

Глава шеста

ТОВАРЕНЕ,ТРАНСПОРТИРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕНИ МАТЕРИАЛИ

Раздел I

Товарене на дървени материали в сечищеи на временен склад

Чл. 200. Товаренето на дървените материали всечищата и на временните складове се извършва с хидравлични стреловиманипулатори, монтирани на трактори или автомобили (хидравлични стреловикранове), челюстни товарачи и ръчно.

Чл. 201. За работа с хидравлични стреловикранове и челюстни товарачи се допускат правоспособни водачи.

Чл. 202. Всички кранове и товарачи трябва дабъдат снабдени с табелки или надписи за максималната им товароподемност, коятоне може да бъде превишавана.

Чл. 203. (1) Площадките за товарене трябва дасе избират на равни места, да са почистени и да са с напречен наклон до 5°. Тесе обозначават с табели, които предупреждават, че се извършва товарене ипреминаването е ограничено или забранено.

(2) Забранява се разполагането на крановете и товарачите на площадки,през които преминават електрически или съобщителни линии, които могат да бъдатзасегнати от стрелата или товара.

Чл. 204. (1) По време на товаренето с хидравлични стрелови крановеи челюстни товарачи е забранено пребиваването на хора в опасната зона.

(2) Опасната зона при хидравличните стрелови кранове е периметърът околоработещия кран с радиус, равен на максималния излет на стрелата плюс 5 метра.

(3) Опасната зона при челюстните товарачи е площадката за маневриране идвижение на товарача по време на товаренето.

Чл. 205. Подлежащите на товарене дървени материали трябва да лежатна подложки и челата им да бъдат подравнени.

Чл. 206. (1) Преди започване на работа кранът се стабилизира ихоризонтира на площадката за товарене с помощта на стабилизаторите.

(2) Забранено е стабилизаторите да лежат върху обли материали, върху мекаи хлъзгава почва, както и под тях да се подлагат неустойчиви материали.

Чл. 207. (1) Захващането на материалите трябва да става доплътното сключване на челюстите на грайфера.

(2) При товарене на единични дебели сортименти или стъбла челюстите награйфера трябва да лежат под средата на околната повърхнина на захванатия трупили на стъблото.

Чл. 208. Първите 2 3 товара при всяко стабилизиране на хидравличния стреловикран да се извършват при 50 % от номиналната му товароподемност, за да се убедикранистът в устойчивото стабилизиране на крана.

Чл. 209. При загребване на дървени материали с челюстни товарачиоператорът е длъжен да следи за правилното положение на долната челюст, коятотрябва да е хоризонтална или с наклон 3° – 5° надолу.

Чл. 210. Придвижването на челюстните товарачи с товар по товарнатаплощадка да се извършва само при долно разположение на грайфера.

Чл. 211. Забранено е с помощта на грайфера да се измъкватзатиснати материали чрез хващането им в края.

Чл. 212. Водачът на транспортното средство е длъжен:

1. да установи транспортното средство спрямо фигурите с материали,подлежащи на товарене, по указание на краниста;

2. да стабилизира транспортното средство и да го подготви за товарене;

3. да даде сигнал на краниста, след което да напусне кабината и да сеоттегли на безопасно място.

Чл. 213. Кранистът е длъжен да оповести със звуков сигнал началотона товаренето.

Чл. 214. При товарене с хидравличен стрелови манипулатор, монтиранна трактор, последният се стационира спрямо транспортното средство така, чехващането на материалите да става при странично положение на стрелата, а поставянето им в транспортнотосредство, когато стрелата се намира към задната част на трактора.

Чл. 215. При силен вятър със скорост над 14 15 м/сек, работата с крановете итоварачите се прекратява.

Чл. 216. Забранено е качването и слизанетовърху крановете и товарачите по време на движение и през време на работа.

Чл. 217. По време на работа вратите накабините на машините за товарене трябва да бъдат затворени.

Чл. 218. При придвижване на хидравличнитестрелови кранове от един на друг обект стабилизаторите трябва да бъдат вдигнатии фиксирани, а стрелата поставена в транспортно положение.

Чл. 219. При придвижване на челюстнитетоварачи на празен ход технологичното оборудване трябва да бъде вдигнато надземята, така че да осигурява добра видимост на водача.

Чл. 220. (1) Забранява се ръчно товарене наедра и средна дървесина от земята с изключение на технологичната дървесина.

(2) Ръчнотоварене на едра и средна дървесина се допуска само от рампа, която е на височинатана платформата на транспортното средство.

Чл. 221. Забранява се по време на товарене наобли материали стоенето на хора в автомобила и върху материалите, подлежащи натоварене, или от противоположната страна на товаренето на разстояние, по-малкоот 10 метра.

Чл. 222. (1) Не се допуска при товаренетоматериалите да се подреждат извън габаритите на превозното средство или да сепоставят в положение, което може да предизвика разместването им по време надвижение.

(2) Изключениеот ал. 1 се допуска при товарене на дребна строителна дървесина,като същата може да се подава до 2 метра извън задната опора на каросерията, нобез да опира в пътното платно.

(3) Превозванетона дървени материали извън габаритите на превозните средства се извършва всъответствие с изискванията за безопасност при движение по пътищата.

Чл. 223. Не се допуска претоварване натранспортните средства над нормативно определената товароносимост.

Чл. 224. След приключване на товаренетоматериалите се завързват здраво за климиите или платформата на автомобила.

Раздел II

Транспортиране на дървени материали

Чл. 225. (1) Транспортирането на дървенитематериали се извършва с оборудвани за целта обикновени или специализираниавтомобили, трактори и автомобили с ремаркета и трактори сортиментовози.

(2) Управлениетона транспортните средства се поверява на правоспособни лица за съответнатакатегория и вид МПС.

Чл. 226. Товарните превозни средства,предназначени за транспортиране на дървени материали, трябва да имат подсиленаплатформа.

Чл. 227. Между кабината и превозванитематериали трябва да има здрава метална или дървена преграда. Височината нанатоварените материали не трябва да бъде по-голяма от височината на преградата.

Чл. 228. Когато се превозват цели дървета,транспортните средства трябва да бъдат снабдени с въжета за връзване на товарав средата между автомобила и полуприцепа.

Чл. 229. Закрепването на хидроманипулаторитепри самонатоварващите се автомобили и сортиментните трактори да се извършва поуказаните начини за съответното транспортно средство.

Чл. 230. Преди потегляне водачът натранспортното средство е длъжен лично да огледа състоянието на товара и насамото транспортно средство. При лошо натоварване и закрепване на материалитеили манипулатора той няма право да потегли.

Чл. 231. При транспортиране на дървенитематериали се забранява:

1. движение снесъобразена скорост и извършване на резки завои, които могат да предизвикатразместване или събаряне на дървените материали;

2. качване ислизане от транспортните средства по време на движение;

3. пътуване налица извън кабината на транспортните средства;

4. движение съсспуснати климии;

5. заставанемежду отделните елементи на подвижния състав по време на движение или маневри.

Раздел III

Разтоварване на дървени материали

Чл. 232. Разтоварването на дървени материалисе извършва механизирано с кранове и товарачи, или ръчно.

Чл. 233. При извършване на товаро-разтовар­ни работи да се спазватизискванията на съответната нормативна уредба за безопасност на работа съссъответното съоръжение.

Чл. 234. Теглото на повдигнатите материали нетрябва да превишава номиналната товароподемност на съответното разтоварващосредство.

Чл. 235. Работниците, заети с разтоварването,трябва да работят с каски и ръкавици.

Чл. 236. Забранява се разтоварване принеподаден предупредителен сигнал, при недостатъчна видимост и при лошо осветенаплощадка.

Чл. 237. При механизирано разтоварване надървени материали с кранови устройства е забранено:

1. да се оставятстъбла върху фигурите в неустойчиво положение;

2. да се стъпвавърху товара при неговото връзване и отвързване;

3. да се минаваили застава под вдигнат товар;

4. да сеосвобождават климиите, като се стои срещу товара;

5. да се приближава или стои до транспортнотосредство от момента на отваряне на климиите до окончателното му разтоварване;

6. да се оставятовароподемното средство с повдигнат товар след спиране на работа.

Чл. 238. При разтоварване на дървени материалис челюстни товарачи товарът трябва да бъде добре захванат и притиснат съсзатварящата челюст на грайфера.

Чл. 239. Забранено е при разтоварване надървени материали в опасната зона на товароподемните машини да се намират хораили други машини.

Чл. 240. При ръчно разтоварване се забранява:

1. да серазтоварва едра и средна дървесина с изключение на асортиментите затехнологична преработка;

2. да се работибез ръкавици;

3. да има другихора върху превозното средство или в непосредствена близост до него откъмстраната, където се разтоварва, или в момента на освобождаване на климиите итовара.

Глава седма

ПЪРВИЧНАОБРАБОТКА НА ДЪРВЕНИ МАТЕРИАЛИ НА ВРЕМЕННИ СКЛАДОВЕ

Раздел I

Белене и цепене на дървените материали

Чл. 241. Беленето на кората и цепенето надървените материали могат да се извършват механизирано с коробелачни и цепачнимашини, а също и ръчно.

Чл. 242. При машинно белене с коробелачнимашини се забранява:

1. да се правятопити за ръчно наместване или освобождаване на дървените материали, които са впроцес на белене;

2. да се белятдървени материали, които са по-къси от определените в паспорта на машината;

3. да се отваряпредпазният кожух или да се извършват ремонти при движещ се ротор.

Чл. 243. (1) Когато коробелачната машина еподвижна, преди началото на работа тя се стационира и укрепва в близост доматериалите за белене.

(2) По време набеленето с подвижни коробелачни машини освен изискванията на предходния член несе допуска:

1. да се подаватматериалите ръчно на разстояние, по-малко от 1 метър до ротора;

2. да се поематръчно материали, които са в процес на белене;

3. да сепреминава между трактора и коробелачната машина;

4. да се работибез ръкавици, с незакопчани и широки дрехи;

5. да се стои взоната на белене.

Чл. 244. При белене с механизирани или с ръчниинструменти се забранява:

1. да се стоисрещу работните инструменти по време на работа;

2. да се стъпвавърху обелените дървени материали;

3. да се работибез защитни средства.

Чл. 245. Преместването от един труп към другпри белене с механизирани инструменти да се извършва при изключено състояние набелещия апарат.

Чл. 246. (1) При машинно цепене на облидървени материали подаването на материалите към машината и отстраняването наразцепените части да се извършва, когато цепачният клин или тласкачът санапълно изтеглени в изходно положение.

(2) Подаването иотстраняването на материалите от цепачната машина да става с подходящиспомагателни инструменти (стоманени куки или цапини) или механизирани средства(товароподемни съоръжения, транспортьори и др.).

Чл. 247. По време на цепенето се забранява:

1. ръчнонаместване и придържане на дървесината към клина или тласкача на цепачнатамашина;

2. преминаванепрез транспортьора и другите съоръжения при стационарните машини за цепене;

3. работа приналичие на вибрации, течове на масло, пукнатини в клина или тласкача.

Чл. 248. (1) При ръчно цепене да се използватбрадви и специални клинове, които се набиват в материалите с дървен чук.

(2) По време на цепенетосе забранява:

1. да се удрявърху брадвата с метален чук;

2. да серазполагат в една плоскост работникът, работещ с чука, и работникът, койтодържи брадвата;

3. да има другиработници в зоната на цепене;

4. да се работибез ръкавици и очила.

Раздел II

Нарязване на дърва за отопление

Чл. 249. Машинното нарязване на дърва заотопление се извършва с циркуляри, банцизи, специални поточни линии и с помощтана електромоторни и бензиномоторни верижни триони.

Чл. 250. (1) При машинно рязане на дърва заотопление да се спазват общите правила за разкройване на дървени материали.

(2) При машиннорязане на дърва за отопление се забранява:

1. да не сеработи без ръкавици и предпазни очила;

2. да не сепуска машината без предпазен кожух на режещото устройство;

3. да не сережат материали с дължина над 1 метър без помощник;

4. да не сестъпва върху нарязаните дърва;

5. да не сеизвършват регулировки и да се отсраняват повреди при включен двигател.

Чл. 251. При механизирано нарязване на дърваза отопление с моторни триони да се спазват правилата за безопасна работа смоторните верижни триони.

Раздел III

Складиране и товарене на готоватапродукция

Чл. 252. Размерите на фигурите с готовапродукция трябва да отговарят на технологичната схема на работа на склада и намашините и съоръженията, с които се извършва складирането.

Чл. 253. Между отделните фигури с готовапродукция трябва да има разстояние не по-малко от 2 метра.

Чл. 254. Максималната височина на фигурата приподреждане на пакети не трябва да превишава 1/3 от дължината, а при насипнонареждане не трябва да превишава 1/4 от дължината на фигурата освен в случаите,в които фигурата е надеждно укрепена.

Чл. 255. При повдигане и преместване надървени материали с кран кранистът трябва да се ръководи от сигналите наработниците товарачи.

Чл. 256. Преди повдигането на товара кранистъте задължен да предупреди със звуков сигнал товарачите и всички, които сенамират около вдигнатия товар, да напуснат опасната зона.

Чл. 257. При преместване на товарите вхоризонтална посока те трябва предварително да се повдигнат на височина непо-малко от 0,5 метра над фигурата с материали или над срещащите се по пътя натовара препятствия.

Чл. 258. Забранено е използването нанеизправни товарозахващащи приспособления, както и вдигането на товари,превишаващи товароподемността на крана.

Чл. 259. Забранява се оставянето на товар въввисящо положение при прекъсване на работа.

Чл. 260. При работа на смени кранистът,завършил смяната си, трябва да запише в дневника всички неизправности,установени по крана, и да ги съобщи на приемащия смяната.

Чл. 261. Забранява се ремонтиране, почистване,смазване и оглеждане на товароподемните машини и съоръжения по време на работа.

Чл. 262. Всички работни места на постояннитескладове трябва да бъдат снабдени с пожарогасители и други средства за гасене напожари.

Глава осма

БЕЗОПАСНОСТПРИ ГАСЕНЕ НА ПОЖАРИ

Раздел I

Гасене на горски пожари

Чл. 263. Гасенето на горски пожари се извършвасъгласно Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за горите (ЗГ),Закона за защита при бедствия и аварии и Наредба № 8 от 2012 г. за условията и реда за защита нагорските територии от пожари, издадена от министъра на вътрешните работи иминистъра на земеделието и храните (ДВ, бр. 38 от 2012 г.).

Чл. 264. (1) Директорите на държавнитепредприятия (ДП) по чл. 163 ЗГ и техните териториалниподеления, директорите на учебно-опитните горски станции (УОГС), регионалнитеструктури към МОСВ, общините собственици на гори, горовладелскикооперации, сдружения и други или упълномощени от тях лица организират ежегоднопровеждането на инструктаж за безопасност при гасенето на пожари в горскитетеритории и отговарят за оборудването на специализираните групи от служители иработници със защитни, противопожарни и транспортни средства, свързочна техникаи др.

(2) Органите наГлавна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ оказватсъдействие за провеждане на инструктажи на специализираните групи за гасене идоброволните формирования за действия при гасене на горски пожар.

(3) При участиев гасене на пожари се инструктират и изпълнителите по договорите по чл. 14, ал. 2, т. 7 отНаредба № 8 от 2012 г. за условията и реда за защита нагорските територии от пожари.

Чл. 265. Лицата, извършващи дейности вгорските територии или в непосредствена близост до тях, осигуряват изпълнениетона мерките за пожарна безопасност и изискванията за защита на горскитетеритории от пожари.

Чл. 266. Председателят на ловната дружина илиръководителят на лова преди всеки излет провежда инструктаж на участниците влова за мерките за пожарна безопасност и изискванията за защита на горскитетеритории от пожари.

Чл. 267. Ръководствата на туристическитедружества и организаторите на туристически прояви в горските територии садлъжни да инструктират участниците в тях за мерките за пожарна безопасност иизискванията за защита на горските територии от пожари.

Чл. 268. Не се допускат до участие в гасене нагорски пожари лица, ненавършили 18 години, бременни и кърмачки, инвалиди ипсихично болни.

Чл. 269. (1) Пожаронаблюдателни кули занаблюдение и откриване на горски пожари се изграждат във или в близост догорските територии при спазване на съответните строителни норми по одобренстроителен проект. При осъществяване на наблюдение отпожаронаблюдатели те се оборудват със средства за комуникация.

(2) Забранява сеза наблюдение да се използват високи единични дървета без допълнителниприспособления (стълби, парапети, обезопасено наблюдателно място и др.).

(3) Не седопуска по време на буря и при поява на мълнии пожаронаблюдателят да се намирана пожаронаблюдателната кула.

Чл. 270. (1) До пристигане на мястото напожара на органите от Пожарна безопасност и защита на населението гасенето напожара се ръководи от старшия по длъжност служител от държавното горско/ловностопанство или на общинска структура.

(2) Спазванетона единоначалие при гасенето на горските пожари е задължително иразпорежданията на ръководителя са задължителни за всички.

Чл. 271. Ръководителят на пожарогасенето:

1. задължителноизвършва разузнаване на пожара и прогнозира неговото развитие;

2. определяопасното направление (посока) на развитието на пожара и организираограничаването му;

3. определятактиката, методите, силите и средствата за гасене и изготвя план за потушаванена пожара;

4. определямястото и разположението на гасачите и отделните специализирани групи за гасенев зависимост от конкретните условия на развитие на пожара;

5. определябезопасни места за изтегляне и почивка на гасачите;

6. определя установенсигнал, надвишаващ по сила шума от пожара, за спиране на гасенето и изтеглянена гасачите на определените безопасни места;

7. следликвидиране на пожара назначава дежурни лица за наблюдение, патрулиране ипредприемане на действия при евентуално възобновяване на пожара;

8. уговаряначините за връзка с общините, кметствата и органите на Пожарна безопасност изащита на населението в случай на възобновяване на пожара.

Чл. 272. В зависимост от собствеността нагорската територия държавните горски/ловни стопанства, общините илисобственикът осигуряват храна и вода за участниците в пожарогасенето.

Чл. 273. Използването на автомобили, трактори,инструменти и друга техника при гасенето се извършва при спазване насъответните изисквания за безопасност.

Чл. 274. При гасенето на низови пожари да сеспазват следните мерки за безопасност:

1. при пожари смалка интензивност се допуска гасене по цялата периферия (периметър);

2. при пожарисъс средна интензивност гасенето се организира по фланговете с направлениестесняване на фронта;

3. при пожари сголяма интензивност частично гасене по фланговете, обхватоткъм тила и активни мероприятия пред фронта с цел локализация (ограничаване)на напредването му;

4. при пожарисъс средна и голяма интензивност се допуска атака на фронта в ранните утринни икъсните следобедни часове, когато височината на пламъците по фронта намалява.

Чл. 275. При гасене на върхови пожари сеспазват следните мерки за безопасност:

1. основен методза борба с върховите пожари е тяхното локализиране чрез изграждане напротивопожарни просеки и минерализовани ивици;

2. не се допускагасачите да работят на разстояние, по-малко от две височини от горящитедървета;

3. при силенпоривист вятър минималното разстояние до горящите дървета не трябва да бъдепо-малко от 100 метра;

4. приизползване на техника за изграждане на минерализовани ивици, прокарване напросеки и пътища ръководителят на пожарогасенето в зависимост от конкретнитеусловия определя минималните разстояния до пожара;

5. решението заизползването на насрещен огън (контрапожар) или пускането на изпреварващ огънсе взема само от ръководителя на пожарогасенето;

6. палене нанасрещен или изпреварващ огън се допуска при наличието или изграждането насигурни опорни ивици (реки, пътища, просеки и минерализовани ивици с достатъчнаширина) и след внимателна преценка на условията на горене и метеорологичнатаобстановка;

7. ръководителятна пожарогасенето разрешава паленето на насрещен огън само след като се убеди,че между него и настъпващия пожар няма останали хора (гасачи).

Чл. 276. При гасене на пожари в планински гории гасене на големи пожари да се спазват следните мерки за безопасност:

1. ръководителятна пожарогасенето трябва да разполага с подробна карта (схема) с параметрите напожара към момента на започване на пожарогасенето и с прогноза за развитиетому;

2. всякагасаческа група трябва да включва не по-малко от 4 души, като поне един от тяхтрябва да познава добре местността и особеностите на гората (насаждения,култури, пътища и др.);

3. директно сегаси само в участъците с малка интензивност на пожара, а при такива с голямаинтензивност или върхови пожари се пристъпва към локализиране;

4. на гасачитесе забранява самоволно да променят местоположението си или да напускатопределеното им място без разрешение на отговорника на групата или ръководителяна пожарогасенето;

5. гасачитенапускат определените им места само при получаването на предварителноуговорения сигнал за напускане или в случай, че са получили изгаряне,нараняване, задушаване от дим или при опасност за обхващане от огъня;

6. гасачите сеизтеглят към предварително определени места за събиране.

Чл. 277. За да се избегне вредното влияние(задушаването) от продуктите на горене, гасачите трябва да са снабдени с личнизащитни средства или да поставят мокра марля (кърпа) на устата и носа.

Чл. 278. Гасачите, обградени от огъня, да сенасочват към по-ниските и влажните части на терена, като се придвижват възможнопо-ниско до терена.

Чл. 279. Всички лица, участващи в гасенето на горскипожари, трябва да са снабдени със специално защитно облекло и лични предпазнисредства.

Раздел II

Гасене на пожари в сгради, помещения игорски пунктове

Чл. 280. Сградите, помещенията и горскитепунктове трябва да бъдат снабдени с необходимия противопожарен инвентар и дабъдат стопанисвани съгласно действащите противопожарни нормативи.

Чл. 281. При възникване на пожар в сграда илипомещение се подава незабавно сигнал на телефон 112.

Чл. 282. До пристигането на пожарните службина мястото на пожара да се изясни и извърши следното:

1. проверява сеналичието на хора и животни в горящата и/или съседните сгради и се организиратяхната евакуация;

2. проверява сеналичието в сградите на горими вещества с особена опасност: кислородни бутилки,ацетиленови генератори, заредени с гориво машини, химически вещества, минералниторове и други леснозапалими вещества и материали;

3. определят сетези сгради и съоръжения в съседство на горящите, върху които огънят може да сепрехвърли;

4. прекъсва се електрозахранването в горящатаи/или застрашените от пожара сгради;

5. установява семестонахождението на водоизточниците и техния запас (дебит);

6. организира сепосрещането и запознаването с обстановката на служителите на ПБЗН.

Чл. 283. (1) Спасяването и евакуирането нахора и животни трябва да се извърши по най-късия възможен път, включително ичрез избиване на врати или отвори в стените.

(2) Приспасяването и евакуирането на животни се режат поводите за завързване и не сезастава на техния път за излизане.

Чл. 284. При пожар вътре в помещения и сградида се отварят само тези отвори (прозорци, врати и др.), които са необходими заевакуацията и спасяването на хора и животни, или през които ще се подава водаза гасене на огъня.

Чл. 285. При гасене на пожари в сгради ипомещения с химически вещества, минерални торове, смоли и други трябва да сезнае:

1. видът нахимическото вещество, минералният тор и други потенциално опасни вещества,тяхното количество, опаковка и точното им място;

2. наличието навещества, които при нагряване се самозапалват, могат да се взривят, да доведатдо задушаване или при подаване на вода да усилят горенето си;

3. присмесването на селитри с негасена вар, хлорна вар, калциев карбит и другитемпературата на реакцията достига 800°С, която значително надхвърлятемпературата на самовъзпламеняване на дървесината, смолата и други вещества.

Чл. 286. (1) При гасене на горящи химическивещества гасачите трябва да се намират откъм наветрената страна.

(2) При гасенена химически вещества вътре в сгради и помещения гасачите трябва да бъдатснабдени със защитно облекло и изолиращи противогази.

(3) При гасенена химически вещества с вода да се следи нейният отток да бъде в безопасни за хоратаи животните места.

Чл. 287. Всички участници в гасенето на пожараизпълняват безусловно разпорежданията на службите на Пожарна безопасност изащита на населението.

Глава девета

ЛОВНОСТОПАНСКАДЕЙНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ЛОВУВАНЕ

Раздел I

Ловностопанска дейност

Чл. 288. Ловностопанската дейност, свързана сопазването, охраната и грижите за дивеча, се осъществява от лица с необходиматаквалификация и опит, предварително инструктирани по здравословни и безопасниусловия на труд.

Раздел II

Безопасност при ловуване

Чл. 289. Ловуването и безопасното съхранение иборавене с ловно оръжие се извършва при стриктно спазване на изискванията наЗакона за лова и опазване на дивеча, Правилника за прилагането на Закона залова и опазване на дивеча (в сила от 29.06.2001 г.,приет с ПМС № 151 от 13.06.2001 г.) и Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества ипиротехническите изделия.

Чл. 290. Осигуряването на здравословни ибезопасни условия на труд при провеждане на лов се регламентира с разработенаот специалист писмена инструкция, утвърдена от работодателя и/или председателяна ловно-рибарското сдружение.

Чл. 291. (1) Отговорен за безопаснотопровеждане на ловуването е ръководителят на лова.

(2) Функциите наръководителя на лова са определени в чл. 59, ал. 3 наПравилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча.

(3) Предипровеждането на групов лов на дива свиня участниците в лова се подписват, че сазапознати с инструкцията за безопасно ползване на оръжие и безопасност при лов.

Чл. 292. За осигуряване на безопасност приловуването трябва да се спазват следните общи правила:

1. за заемане настрелкова позиция се отива с незаредено оръжие;

2. определенатапозиция може да се променя само по изключение и единствено с разрешение наръководителя на лова;

3. позицията сенапуска след приключване на ловуването и получаване на уговорен сигнал илиразрешение на ръководителя на лова;

4. стреля сесамо по ясна, видима цел и на разстояние за сигурно поразяване на дивеча;

5. по време напочивка оръжието се оставя отворено (незаредено) на терена до ловеца;

6. оръжие ибоеприпаси не се оставят в близост до камини, печки, открит огън и други опасности.

Чл. 293. Забранява се:

1. използванетона оръжие при съмнения за неговата изправност;

2. употребата набоеприпаси с изтекъл срок на годност;

3. сглобяванетои зареждането на ловно оръжие в населени места и на разстояние не по-малко от200 метра от тях;

4. стрелба словно оръжие в населени места;

5. стрелба впосока, в която има хора и животни или има съмнение за тяхното присъствие;

6. стрелба пошум или по неясно видима цел;

7. преотстъпванена оръжие на други лица, включително и на правоспособни ловци;

8. доубиване надивеч чрез удар с оръжие;

9. употреба наалкохол по време на лов;

10. качване ислизане от транспортни средства, влизане в помещения, преминаване презпрепятствия (ровове, огради, канали и др.) със заредено оръжие;

11. групов ловна дива свиня без светлоотразителен елемент върху жилетката в сигнално жълто.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Параграфединствен. Правилатавлизат в сила от деня на обнародване на заповедта за утвърждаването им в„Държавен вестник“.