Първоначалното обучение на ГУТ и КУТ

Обучение на КУТ и ГУТ - първоначално и ежегодно обучение на членовете. Първоначалното обучение на представителите на ГУТ и КУТ

Първоначалното обучение на ГУТ и КУТ

 • Първоначалното обучение на представителите на ГУТ и КУТ се провежда в едномесечен срок (30 дневен срок) от избирането им с продължителност не по малък от 30 учебни часа.
 • Ежегодното обучение на представителите на ГУТ и КУТ с общ хорариум не по малък от 6 учебни часа.
Цена: 36,00 лева с ДДС
Удостоверението се изпраща на посочения от клиента пощенски адрес с куриер за сметка на обучаващото лице.

За въпроси:
Национален номер 0700 20 744
Тел. +359 2 4900361
e-mail: info@cpomc.eu

Първоначално обучение на представителите на комитетите и групите по условия на труд в предприятията (КУТ - ГУТ)

Предстоящи обучения за Първоначалното обучение на ГУТ и КУТ

Допълнителна информация
Основание за провеждане на обучението:Съгласно чл. 7, ал.1 от Наредба № 4 от 3 ноември 1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд
Вид обучение:Първоначалното обучение на представителите на ГУТ и КУТ
Форма на провеждане на обученията:Дистанционно, Онлайн
Платформата за (онлайн) дистанционно обучение:
Продължителност:Първоначалното обучение на ГУТ и КУТ с общ хорариум не по малък от 30 учебни часа
Обучението е предназначено за:Задължително за:
Представителите (членове) на ГУТ и КУТ

При желание и от:
Специалисти по безопасност и здраве
Лицата, които провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа
Служители работещи в Човешки ресурси
Цена на обучението:30.00 лева с ДДС
Пакетни предложения:Онлайн (дистанционно) обучение на лице, което провежда инструктаж и обучение на член на ГУТ или/КУТ за 60.00 лева с ДДС, вместо 66.00 лева с ДДС
Обща продължителност до платформата за (онлайн) дистанционно обучение:60 (шестдесет) дни
Достъп до платформата за (онлайн) дистанционно обучение:Неограничено в рамките на обучението
Плащане:Таксата за обучението се заплаща след предварително издадена проформа фактура генерирана автоматично от сайта и изпратена на мейл ползван за регистрация. Плащането е по банковата сметка.
Фирма: Медик Консултинг ООД
Банка: Алианц Банк България АД
Клон: ФЦ Дондуков
IBAN: BG74BUIN95611000478420
BIC: BUINBGSF
Учебна програма на първоначалното обучение:
 1. Държавна политика, нормативна уредба и управление на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в национален мащаб;
 2. Фирмена политика и организация на дейността по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд в предприятието;
 3. Права, задължения и отговорности на участниците в трудовия процес, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
 4. Вредни фактори за здравето и безопасността на работещите - видове, въздействие върху здравето и работоспособността, превантивни мерки за защита и промоция на здравето;
 5. Методи за оценка и анализ на професионалните рискове и условията на труд, източници на информация;
 6. Трудов травматизъм, професионална заболяемост и свързани с труда заболявания, здравни, социални и икономически последици;
 7. Социално партньорство; права и задължения на представителите; работа в екип; основни задачи на комитетите и групите по условия на труд;
 8. Изисквания за подбор, обучение, квалификация, инструктаж и информираност на работещите в областта на безопасността и здравето при работа;
 9. Специална закрила на някои категории работници;
 10. Организация на контролната дейност, ред и начин за извършване на контрола.
Условията по организация на дистанционното (онлайн) обучение са същите както при присъственото:Програма, които отговаря на изискванията (продължителност, теми и пр.), фирмата и провеждащият обученията да отговарят на чл. 8 на Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. както и всичко останало, записано в Наредба 4/1998 г. и Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.
Какво получавате след преминаване на обучение?Удостоверение по образец на Приложение 1 на Наредба 4/1998 г.. Удостоверението съдържа името, ЕГН-то и местоработата на обучения.
Във връзка с (Регламент (ЕС) 2016/679) - ЕГН не се изписва.


Отзиви

Стела Костова - Офис мениджър

Записах се в курса за първоначалното обучение на гут и кут и намерих съдържанието за изключително ценно. Достъпни цени, добра подготовка. Много добър формат на обучение за визуално и аудио обучение. Обхваща всички материали, свързани с първоначалното обучение на гут и кут. Имах въпроси, и ми бяха предоставени отговори. Горещо препоръчвам!.