Списък на химични вещества

Списък на R- и S-фразите. Стандартни фрази на риска (R-фрази). Комбинирани стандартни фрази на риска (R-фрази). Стандартни съвети за безопасност (S-фрази). Комбинирани стандартни съвети за безопасност (S-фрази)

Списък на химични вещества

КодСтандартни фрази на риска (R-фрази)
R01Експлозивен в сухо състояние.
R02Риск от взрив при удар, триене, огън или други източници на запалване.
R03Повишен риск от взрив при удар, триене, огън или други източници на запалване.
R04Образува силно чувствителни експлозивни метални съединения.
R05Може да предизвика експлозия.
R06Експлозивен в или без присъствие на въздух.
R07Може да предизвика пожар.
R08Пожароопасен при контакт с горими материали.
R09Експлозивен при смесване с горими материали.
R10Запалим.
R11Силно запалим.
R12Изключително запалим.
R14Реагира бурно с вода.
R15При контакт с вода се отделят изключително запалими газове.
R16Експлозивен при смесване с оксидиращи вещества.
R17Самозапалва се в присъствие на въздух.
R18При употреба може да образува запалима или експлозивнa паровъздушнa смес.
R19Може да образува експлозивни пероксиди.
R20Вреден при вдишване.
R21Вреден при контакт с кожата.
R22Вреден при поглъщане.
R23Токсичен при вдишване.
R24Токсичен при контакт с кожата.
R25Токсичен при поглъщане.
R26Силно токсичен при вдишване.
R27Силно токсичен при контакт с кожата.
R28Силно токсичен при поглъщане.
R29При контакт с вода се отделя токсичен газ.
R30Силно запалим при употреба.
R31При контакт с киселини се отделя токсичен газ.
R32При контакт с киселини се отделя силно токсичен газ.
R33Опасност от кумулативни ефекти.
R34Предизвиква изгаряния.
R35Предизвиква тежки изгаряния.
R36Дразни очите.
R37Дразни дихателните пътища.
R38Дразни кожата.
R39Опасност от тежки необратими ефекти.
R40Недостатъчни данни за канцерогенно действие.
R41Риск от сериозно увреждане на очите.
R42Възможна е чувствителност при вдишване.
R43Възможна е чувствителност при контакт с кожата.
R44Риск от експлозия при нагряване в затворено пространство.
R45Може да причини рак.
R46Може да причини наследствено генетично увреждане.
R48Опасност от сериозно увреждане на здравето при продължителна експозиция.
R49Може да причини рак при вдишване.
R50Силно токсичен за водни организми.
R51Токсичен за водни организми.
R52Вреден за водни организми.
R53Може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водна среда.
R54Токсичен за флората.
R55Токсичен за фауната.
R56Токсичен за почвените организми.
R57Токсичен за пчелите.
R58Може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти върху околната среда.
R59Опасен за озоновия слой.
R60Може да увреди възпроизводителната функция.
R61Може да увреди плода при бременност.
R62Възможен риск за увреждане на възпроизводителната функция.
R63Възможен риск от увреждане на плода при бременност.
R64Може да причини увреждане на здравето на кърмачета.
R65Вреден: може да причини увреждане на белите дробове при поглъщане.
R66Повтарящата се експозиция може да предизвика сухота или напукване на кожата.
R67Парите могат да предизвикат сънливост и световъртеж.
R68Възможен риск от необратими ефекти.
КодКомбинирани стандартни фрази на риска (R-фрази)
R14/15Реагира бурно с вода и се отделят изключително запалими газове.
R15/29При контакт с вода се отделят токсични и изключително запалими газове.
R20/21Вреден при вдишване и при контакт с кожата.
R20/22Вреден при вдишване и поглъщане.
R20/21/22Вреден при вдишване, при контакт с кожата и при поглъщане.
R21/22Вреден при контакт с кожата и при поглъщане.
R23/24Токсичен при вдишване и при контакт с кожата.
R23/25Токсичен при вдишване и при поглъщане.
R23/24/25Токсичен при вдишване, при контакт с кожата и при поглъщане.
R24/25Токсичен при контакт с кожата и при поглъщане.
R26/27Силно токсичен при вдишване и при контакт с кожата.
R26/28Силно токсичен при вдишване и при поглъщане.
R26/27/28Силно токсичен при вдишване, при контакт с кожата и при поглъщане.
R27/28Силно токсичен при контакт с кожата и при поглъщане.
R36/37Дразни очите и дихателните пътища.
R36/38Дразни очите и кожата.
R36/37/38Дразни очите, дихателните пътища и кожата.
R37/38Дразни дихателните пътища и кожата.
R39/23Токсичен: опасност от тежки необратими ефекти при вдишване.
R39/24Токсичен: опасност от тежки необратими ефекти при контакт с кожата.
R39/25Токсичен: опасност от тежки необратими ефекти при поглъщане.
R39/23/24Токсичен: опасност от тежки необратими ефекти при вдишване и при контакт с кожата.
R39/23/25Токсичен: опасност от тежки необратими ефекти при вдишване и при поглъщане.
R39/24/25Токсичен: опасност от тежки необратими ефекти при контакт с кожата и при поглъщане.
R39/23/24/25Токсичен: опасност от тежки необратими ефекти при вдишване,при контакт с кожата и при поглъщане.
R39/26Силно токсичен: опасност от тежки необратими ефекти при вдишване.
R39/27Силно токсичен: опасност от тежки необратими ефекти при контакт с кожата.
R39/28Силно токсичен: опасност от тежки необратими ефекти при поглъщане.
R39/26/27Силно токсичен: опасност от тежки необратими ефекти при вдишване и при контакт с кожата.
R39/26/28Силно токсичен: опасност от тежки необратими ефекти при вдишване и при поглъщане.
R39/27/28Силно токсичен: опасност от тежки необратими ефекти при контакт с кожата и при поглъщане.
R39/26/27/28Силно токсичен: опасност от необратими ефекти при вдишване, при контакт с кожата и при поглъщане.
R42/43Възможна е чувствителност при вдишване и контакт с кожата.
R48/20Вреден: опасност от сериозно увреждане на здравето при продължителна експозиция чрез вдишване.
R48/21Вреден: опасност от сериозно увреждане на здравето при контакт с кожата при продължителна експозиция.
R48/22Вреден: опасност от сериозно увреждане на здравето при продължителна експозиция при поглъщане.
R48/20/21Вреден: опасност от сериозно увреждане на здравето при продължителна експозиция чрез вдишване и при контакт с кожата.
R48/20/22Вреден: опасност от сериозно увреждане на здравето при продължителна експозиция чрез вдишване и при поглъщане.
R48/21/22Вреден: опасност от сериозно увреждане на здравето при продължителна експозиция при контакт с кожата и при поглъщане
R48/20/21/22Вреден: опасност от сериозно увреждане на здравето при продължителна експозиция чрез вдишване, при контакт с кожата и при поглъщане.
R48/23Токсичен: опасност от сериозно увреждане на здравето при продължителна експозиция чрез вдишване.
R48/24Токсичен: опасност от сериозно увреждане на здравето при продължителна експозиция при контакт с кожата.
R48/25Токсичен: опасност от сериозно увреждане на здравето при продължителна експозиция при поглъщане.
R48/23/24Токсичен: опасност от сериозно увреждане на здравето при продължителна експозиция чрез вдишване и при контакт с кожата.
R48/23/25Токсичен: опасност от сериозно увреждане на здравето при продължителна експозиция чрез вдишване и при поглъщане.
R48/24/25Токсичен: опасност от сериозно увреждане на здравето при продължителна експозиция при контакт с кожата и при поглъщане.
R48/23/24/25Токсичен: опасност от сериозно увреждане на здравето при продължителна експозиция чрез вдишване, при контакт с кожата и при поглъщане.
R50/53Силно токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда.
R51/53Токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда.
R52/53Вреден за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда.
R68/20Вреден: възможен риск от необратими ефекти при вдишване.
R68/21Вреден: възможен риск от необратими ефекти при контакт с кожата.
R68/22Вреден: възможен риск от необратими ефекти при поглъщане.
R68/20/21Вреден: възможен риск от необратими ефекти при вдишване и при контакт с кожата.
R68/20/22Вреден: възможен риск от необратими ефекти при вдишване и при поглъщане.
R68/21/22Вреден: възможен риск от необратими ефекти при контакт с кожата и при поглъщане.
R68/20/21/22Вреден: възможен риск от необратими ефекти при вдишване, при контакт с кожата и при поглъщане.

Код   Стандартни съвети за безопасност (S-фрази)
S01  Да се съхранява под ключ.
S02  Да се пази от достъп на деца.
S03  Да се съхранява на хладно място.
S04Да се съхранява далече от жилищни помещения.
S05Да се съхранява под ...·(подходяща течност, указана от производителя).
S06Да се съхранява под ...·(инертен газ, указан от производителя).
S07Съдът да се държи плътно затворен.
S08Съдът да се съхранява на сухо място.
S09Съдът да се съхранява на добре проветриво място.
S12Съдът да не се затваря херметично.
S13Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни.
S14Да се съхранява далече от ...·(несъвместими материали, посочват се от производителя).
S15Да се съхранява далече от топлина.
S16Да се съхранява далече от източници на запалване. Да не се пуши.
S17Да се съхранява далече от горими материали.
S18Съдът да се манипулира и отваря внимателно.
S20Да не се яде и пие по време на работа.
S21Да не се пуши по време на работа.
S22Да не се вдишва праха.
S23Да не се вдишва газа/дима/парите/аерозола·(подходящата дума се посочва от производителя).
S24Да се избягва контакт с кожата.
S25Да се избягва контакт с очите.
S26При контакт с очите, веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ.
S27Незабавно да се съблече цялото замърсено облекло.
S28ПСлед контакт с кожата, веднага да се измие обилно с ...·(посочва се от производителя).
S29Да не се изпуска в канализацията.
S30Никога да не се добавя вода в този продукт.
S33Да се вземат предпазни мерки срещу статично електричество.
S35Този материал и неговата опаковка да се третират по безопасен начин.
S36Да се носи подходящо защитно облекло.
S37Да се носят подходящи ръкавици.
S38При недостатъчна вентилация, да се използват подходящи средства за дихателна защита.
S39Да се носят предпазни средства за очите/лицето.
S40За почистване на пода и всички предмети замърсени с този материал, да се използва ...·(посочва се от производителя).
S41В случай на пожар и/или експлозия да не се вдишва дима.
S42При опушване/пръскане да се използват подходящи средства за дихателна защита. (подходящата дума се посочват от производителя).
S43При пожар да се използва ...·(да се посочи точният тип на пожарогасителното устройство. Ако водата увеличава риска, да се добави:·"Никога да не се използва вода!").
S45При злополука или неразположение да се потърси незабавно медицинска помощ и когато е възможно да се покаже етикета.
S46При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикетът.
S47Да се съхранява при температура не по-висока от ...о С (посочва се oт производителя).
S48Да се съхранява овлажнен с ... (подходящия материал се посочва от производителя).
S49Да се съхранява само в оригиналната опаковка.
S50Да не се смесва с ...·(посочва се от производителя).
S51Да се използва само на проветриви места.
S52Не се препоръчва за употреба на големи площи в закрити помещения.
S53Да се избягва експозиция- получете специални инструкции преди употреба.
S56Този материал и опаковката му да се изхвърлят само на места за събиране на опасни или специални отпадъци.
S57Да се използва подходящ съд за да се избегне замърсяване на околната среда.
S59Обърнете се към производителя или доставчика за информация относно възстановяването/рециклирането.
S60Този материал и неговата опаковка да се третират като опасен отпадък.
S61Да не се допуска изпускане в околната среда. Вижте специалните инструкции/ информационния лист за безопасност.
S62При поглъщане да не се предизвиква повръщане: незабавно да се потърси медицинска помощ и да се покаже тази опаковка или етикета.
S63В случай на злополука при вдишване пострадалият да се изнесе на чист въздух и да се остави в покой.
S64При поглъщане устата да се изплакне с вода, но само ако пострадалия е в съзнание.
КодКомбинирани стандартни съвети за безопасност (S-фрази)
S1/2Да се съхранява под ключ и далече от достъп на деца.
S3/7Съдът да се съхранява плътно затворен на хладно място.
S3/9/14Да се съхранява на хладно и добре проветриво място, далече от ...·(несъвместимите материали се посочват от производителя).
S3/9/14/49Да се съхранява само в оригиналната опаковка на хладно и добре проветриво място, далече от ...·(несъвместимите материали се посочват от производителя).
S3/9/49Да се съхранява само в оригиналната опаковка на хладно и добре проветриво място.
S3/14Да се съхранява на хладно място, далече от ...·(несъвместимите материали се посочват от производителя).
S7/8Съдът да се съхранява плътно затворен и на сухо място.
S7/9Съдът да се съхранява плътно затворен и на добре проветриво място.
S7/47Съдът да се съхранява плътно затворен и при температура непревишаваща ...°С·(посочва се от производителя).
S20/21По време на работа да не се яде, пие и пуши.
S24/25Да се избягва контакт с очите и кожата.
S27/28След контакт с кожата незабавно да се съблече цялото замърсено облекло и незабавно да се измие обилно с...·(посочва се от производителя).
S29/35Да не се изпуска в канализацията; този материал и неговата опаковка да се третират по безопасен начин.
S29/56Да не се изпуска в канализацията; този материал и опаковката му да се изхвърлят само на места за събиране на опасни или специални отпадъци.
S36/37Да се носи подходящо защитно облекло и ръкавици.
S36/37/39Да се носи подходящо защитно облекло, ръкавици и предпазни средства за очите/лицето.
S36/39Да се носи подходящо защитно облекло и предпазни средства за очите/лицето.
S37/39Да се носят подходящи ръкавици и предпазни средства за очите/лицето.
S47/49Да се съхранява само в оригинална опаковка при температура не по-висока от ... °С·(посочва се от производителя).